ОХОРОНА ЛЮДИНИ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

1. Патент на корисну модель № 47769 КАВІТАЦІЙНИЙ СПОСІБ МОНІТОРИНГУ РАДІАЦІЙНОГО ЗАРАЖЕННЯ СЕРЕДОВИЩА // С. І. Іванов, Бюл. № 4/2010 від 25.02.2010 р.

Кавітаційний спосіб моніторингу радіаційного зараження середовища ґрунтується на визначенні кавітаційних параметрів зразка рідини. Зразок рідини герметизують, розміщують у моніторинговому середовищі й, періодично вимірюючи у зазначеному зразку рідини поріг кавітації та інтенсивність кавітаційних шумів, судять про радіаційну забрудненість середовища та визначають дозу іонізуючого випромінювання, що поглинена цим зразком рідини за час експонування у моніторинговому середовищі, відповідно.

2. Патент на корисну модель № 57810 СПОСІБ ВІЗУАЛЬНОГО БІНАРНОГО ТЕСТУВАННЯ СУЛЬФАТ-ІОНІВ В ПРОБАХ ЗВОРОТНИХ СУПУТНЬО-ПЛАСТОВИХ ВОД // О. О. Решетняк, Н. М. Німець, В. Є. Асмолов, А. В. Пантелеймонов, Ю. В. Холін, Бюл. № 5/2011 від 10.03.2011 р.

Спосіб візуального бінарного тестування сульфат-іонів в пробах зворотних супутньо-пластових вод, заснований на прямій залежності мутності суспензії сульфату барію від концентрації в ній сульфат-іонів, що включає співставлення мутності досліджуваних проб у вигляді суспензії сульфату барію, отриманої шляхом введення хлориду барію до проби досліджуваної води, з мутністю зразків порівняння у вигляді суспензії сульфату барію. При тестуванні проби досліджуваної води використовують тільки один зразок порівняння для бінарного тестування у вигляді стабілізованої суспензії сульфату барію з пороговою концентрацію сульфат-іонів нижче нормованої граничної концентрації, з урахуванням потрібної точності тестування, шляхом візуального співставлення мутності досліджуваної проби з мутністю зразка порівняння, причому, якщо мутність досліджуваної проби більше мутності зразка порівняння для бінарного тестування, то концентрацію сульфат-іонів в досліджуваній пробі оцінюють як вищу за нормовану граничну концентрацію, а якщо менше, то, відповідно, як нижчу за нормовану граничну концентрацію.

3. Патент на корисну модель № 58985 СПОСІБ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ АЦЕТОНУ У ВОДІ // С. А. Шаповалов, Я. С. Кисельова, Бюл. № 8/2011 від 26.04.2011 р.

Спосіб спектрофотометричного визначення вмісту ацетону у воді включає додавання до водного розчину, що аналізується, забарвленої речовини, створення певної кислотності розчину та подальше вимірювання оптичної густини розчину при певній довжині хвилі поглинання. Як забарвлену речовину використовують барвник пінаціанолхлорид та сумісно з ним барвник бромкрезоловий пурпуровий. Створюють відповідну кислотність розчину. Вимірювання оптичної густини розчину здійснюють при визначеній довжині хвилі поглинання.

4. Патент на корисну модель № 61159 СПОСІБ ДОСЛІДЖЕННЯ ГОСТРОЇ ТОКСИЧНОСТІ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА // Ю. Г. Беспалов, Г. М. Жолткевич, М. В. Коваленко, М. Ю. Колесникова, К. В. Носов, В. О. Псарьов, А. Ю. Утєвський, О. В. Гайдачук, В. М. Кобрін, В. Ш. Ерсмамбетов, Бюл. № 13/2011 від 11.07.2011 р. У співвласності із Національним аерокосмічним університетом імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Спосіб дослідження гострої токсичності водного середовища включає вміщення у досліджуване водне середовище контейнера з тестовим живим біологічним об'єктом. Тестовий живий біологічний об'єкт перед вміщенням в контейнер попередньо витримують у водному розчині вітального барвника нейтрального червоного, а після вміщення контейнера у водне середовище у контейнер додатково вводять розчин алкалоїду.

5. Патент на корисну модель № 76399 СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ МАГНІТНОГО АБО ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ НА БІОЛОГІЧНІ МЕМБРАНИ // Є. О. Посохов, В. М. Пасюга, М. М. Колчигін, Ю. Г.Шкорбатов, Бюл. № 1/2013 від 10.01.2013 р.

Спосіб визначення впливу магнітного або електромагнітного поля на біологічні мембрани включає введення в досліджувані мембрани флуоресцентних зондів, реєстрацію спектрів їх флуоресценції, проведення математичної обробки спектральних даних. Беруть набір флуоресцентних зондів, складений із зондів ряду орто-гідроксипохідних 2,5-діарил-1,3,4-оксазолу, що мають різну локалізацію в ліпідному бішарі мембран. Для реєстрації спектрів використовують спектрофлуориметр, а за отриманими спектральними даними визначають інтенсивності флуоресценції зондів FA та FБ, відповідно, на довжинах хвиль А і Б діапазонів.Корисна модель належить до способів дослідження впливу фізичних факторів на біологічні об'єкти у біології, екології, електротерапії, магнітотерапії, біохімії, біофізики і може бути використана для здійснення моніторингу змін у різних областях ліпідного бішару мембран під дією магнітного або електромагнітного поля, зокрема, для дозування біологічного впливу електромагнітних полів на організм людини.

6. Патент на корисну модель № 78051 СПОСІБ ДИСТАНЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ НАЯВНОСТІ У ВОДОЙМИЩІ ПРОДУКТІВ АНАЕРОБНОГО РОЗКЛАДУ МЕРТВОЇ ОРГАНІЧНОЇ РЕЧОВИНИ // Г.М. Жолткевич, А. Ю. Утєвський, Є. В. Моісеєнко, Ю. Г. Беспалов, В. М. Кобрін, К. В. Носов, Бюл. № 5/2013 від 11.03.2013 р. У співвласності з Національним аерокосмічним університетом імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

Корисна модель належить до екології, до дистанційних способів діагностики екологічного стану водоймищ, зокрема наявності в них сірководню та інших продуктів анаеробного розкладу мертвої органічної речовини. Спосіб дистанційної діагностики наявності продуктів анаеробного розкладу мертвої органічної речовини у водоймищі включає дослідження оптичних параметрів водної екосистеми. На ділянці водоймища, про яке відомо, що в ньому відсутні продукти анаеробного розкладу мертвої органічної речовини, будь-яким відомим способом вміщують відбивач світла, конструкція якого забезпечує розташування його відбиваючої робочої поверхні під кутом від 5° до 90° до поверхні води водоймища. Будь-яким відомим способом постійно провадять вимірювання спектрального складу відбитого від зазначеного відбивача світла. За результатами цих вимірювань формують контрольну серію даних. Аналогічний відбивач вміщують на ділянці водоймища, яку діагностують, з подальшим постійним вимірюванням спектрального складу відбитого відбивачем світла. За результатами вимірювань формують діагностичну серію даних, а потім, на основі порівняння результатів статистичної обробки даних контрольної і діагностичної серій, діагностують наявність або відсутність продуктів анаеробного розкладу мертвої органічної речовини на ділянці водоймища, що діагностують. Спектральний склад відбитого відбивачем світла визначають шляхом цифрового фотографування з подальшим визначенням на зображеннях робочої поверхні відбивача значень компонентів R, G і В колірної моделі RGB. Далі обчислюють для вимірів контрольної та діагностичної серій даних значення оптично-екологічного індексу за таким математичним виразом:.

7. Патент на корисну модель № 78176 СПОСІБ ДЕТЕКТУВАННЯ ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ // С. І. Іванов, Бюл. № 5/2013 від 11.03.2013 р.

Спосіб детектування іонізуючих випромінювань включає наявність іонізуючого випромінювання, реєстрування параметрів збуджених ультразвукових хвиль за допомогою п'єзоелектричного датчика, вимірювання амплітуди ультразвукових біжучих хвиль, генерованих іонізуючим випромінюванням у попередньо охолодженому п'єзоелектричному датчику.Корисна модель належить до області прикладної ядерної фізики й може бути використана для реєстрації потоків заряджених часток, як на прискорювачах, так й у широких атмосферних зливах, а також окремих високоенергетичних часток космічного походження, як у верхніх шарах Земної атмосфери, так і за її межами.

8. Патент на корисну модель № 89954 АВТОНОМНА ПАРОВАКУУМНА СИСТЕМА ОПАЛЕННЯ З ЦИКЛІЧНИМ САМОУЗГОДЖЕНИМ ТЕПЛОВИМ РЕЖИМОМ // О. М. Авілов, М. О. Азарєнков, В. Є. Ковтун, А. Л. Шкільов, Бюл. № 9/2014 від 12.05.2014 р.

Автономна паровакуумна система опалення з циклічним самоузгодженим тепловим режимом включає пристрій для створення пари, пристрій для створення вакууму, опалювальні прилади, паропровід, вакуумпровід, запірну та запірно-регулюючу арматуру. Система виконана у вигляді замкненого герметичного циркуляційного теплового контуру та керуючого контуру для забезпечення циклічного режиму. Корисна модель належить до автономних систем опалення окремих приміщень та цілих будинків і може бути використана для обігріву житлових, офісних та промислових споруд.

9. Патент на корисну модель № 90315 КОМПЛЕКС ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТНОГО СКЛАДУ ВОДИ НА РІЗНИХ ГЛИБИНАХ ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ // О. В. Полєвич, В. О. Цимбал, Г. В. Сіроко, Бюл. № 10/2014 від 26.05.2014 р.

Корисна модель належить до техніки вимірювань гідрохімічних параметрів водних середовищ в океанографічних, гідрографічних та екологічних дослідженнях і може бути використана для автоматичного аналізу води глибоководних природних та штучних водоймищ на різних глибинах in situ, зокрема для пошарового визначення хімічного забруднення морської води. Комплекс для визначення елементного складу води на різних глибинах водних об'єктів містить сполучений з бортовою апаратурою занурювальний пристрій, корпус якого виконаний у вигляді циліндра, в якому розміщені блоки вимірювальних приладів. Занурювальний пристрій містить пробовідбірну та сполучену з нею робочу камери, виконані у вигляді двох співвісних жорстко з'єднаних циліндрів. У пробовідбірній камері встановлені електродвигун і термостат, а в робочій камері - рентгеноспектральний флуоресцентний аналізатор з проточною кюветою, система живлення, вакуумна система, зливна ємність та вузол комунікації.

10. Патент на корисну модель № 90336 СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ГЕНОТОКСИЧНОЇ ДІЇ ХІМІЧНОГО АБО ФІЗИЧНОГО ЧИННИКА // В. Ю. Страшнюк, Л. О. Шакіна, Д. О. Скоробагатько, Бюл. № 10/2014 від 26.05.2014 р.

Корисна модель належить до галузі генетичної безпеки і може бути використана у сучасних методах визначення генотоксичної дії хімічного або фізичного фактора. Спосіб визначення генотоксичної дії хімічного або фізичного чинника, що передбачає дослідження частоти виникнення мутацій у Drosophila melanogaster Meig., причому як тесторну лінії використовують генетично нестабільну лінію Ваr (смужковидні очі), в якій після дії на самок хімічного або фізичного чинника у наступному поколінні досліджують частоту нерівного кросинговеру за мутаціями ознаки Вar.

11. Патент на корисну модель № 90374 СПОСІБ ВІДБОРУ ПРОБ ВОДИ НА РІЗНИХ ГЛИБИНАХ ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ ДЛЯ АНАЛІЗУ IN SITU // О. В. Полєвич, В. О. Цимбал, Г. В. Сіроко, Бюл. № 10/2014 від 26.05.2014 р.

Спосіб відбору проб води на різних глибинах водних об'єктів для аналізу in situ включає відбір та накопичення в занурювальному пристрої проб води на досліджуваній глибині водного об'єкта. Відбір проб проводять в циклічному режимі з дистанційним керуванням, наприклад з дослідницького судна, дрібними порціями, до набору об'єму, що дорівнює об'єму однієї проби, з одночасною компенсацією зовнішнього тиску шляхом почергового відчинення одного з двох забірних клапанів занурювального пристрою. Після цього виконують підготовку проби. Відпрацьовані проби спочатку накопичують у зливній ємності, а після підйому на поверхню утилізують. Корисна модель належить до океанологічних і геологічних досліджень води на різних, в том у числі придонних, глибинах водних об'єктів, зокрема до процесів пробовідбору для проведення аналізу води.

12. Патент на корисну модель № 90416 СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ІНТЕГРАЛЬНОГО ІНДЕКСУ ІНТОКСИКАЦІЇ ОРГАНІЗМУ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ // М. С. Гончаренко, Г. П. Андрейко, О. О. Коновалова, К. В. Носов, О. О. Михайлова, Д. В. Строілова, Бюл. № 10/2014 від 26.05.2014 р.

Запропонована корисна модель стосується способів дослідження або аналізу біологічних матеріалів у медицині, токсикології, біології, харчовій промисловості, тощо і може бути використана для визначення резервів адаптації організму. Спосіб визначення інтегрального індексу інтоксикації організму важкими металами шляхом вимірювання концентрації важких металів в органах і тканинах організму методом атомно-абсорбційної спектроскопії. Організм досліджуваної групи тварин навантажують важкими металами, наприклад, аліментарним шляхом, вимірюють маси тіла організмів досліджуваної і контрольних груп, вимірюють концентрації важких металів в органах і тканинах обох груп методом атомно-абсорбційної спектроскопії, визначають інтегральний індекс інтоксикації організму.

13. Патент на корисну модель № 93359 СПОСІБ ОТРИМАННЯ ІОНООБМІННОГО КОМПОЗИТУ // О. С. Ткаченко, А. В. Пантелеймонов, Ю. В. Холін, Бюл. № 18/2014 від 25.09.2014 р.

Корисна модель належить до області охорони довкілля, зокрема до способів отримання сорбційних матеріалів для вилучення органічних барвників з водних систем, і може бути використана як засіб очищення промислових вод від органічних барвників, які потрапляють у водну систему в результаті діяльності промислових підприємств під час виробництва господарських та поліграфічних фарб, парфумерних виробів, кольорового паперу та при 5 фарбуванні волокон тканини. Спосіб отримання іонообмінного композиту включає іммобілізацію на поверхні неорганічної оксидної платформи органічного реагенту. Органічний модифікатор ковалентно закріплюється на поверхні матриці. Як оксидну платформу використовують комерційний силікагель, а як органічний модифікатор використовують іонну рідину 1-н-пропіл-3-метилімідазолій хлорид.

14. Патент на корисну модель № 94023 СПОСІБ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИДУ У ВОДІ // С. А. Шаповалов, Т. О. Чорна, Бюл. № 20/2014 від 27.10.2014 р.

Спосіб спектрофотометричного визначення диметилсульфоксиду у воді включає додавання до водного розчину, що аналізується, реагенту, що взаємодіє з диметилсульфоксидом, та подальше вимірювання оптичної густини розчину при певній довжині хвилі поглинання. Як реагент використовують барвник родамін 3Б концентрацією моль/дм3 та сумісно з ним тетрафенілборат натрію концентрацією в 4-6 разів більшою, ніж родамін 3Б, а вимірювання оптичної густини розчину здійснюють при довжині хвилі поглинання 555-560 нм.

15. Патент на корисну модель № 94042 СПОСІБ ДЕТЕКТУВАННЯ ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ // С. І. Іванов, Бюл. № 20/2014 від 27.10.2014 р.

Корисна модель належить до області прикладної ядерної фізики й може бути використана у радіологічному контролі промислових джерел іонізованого випромінювання, моніторингу енергетичних та дослідницьких ядерних реакторів, заощадженні та захороненні ядерних відходів, та у наукових дослідженнях, зокрема атмосферних променів від енергійних космічних часток. Спосіб детектування іонізуючих випромінювань полягає в тому, що при наявності іонізуючого випромінювання за допомогою п'єзоелектричного датчика реєструють параметри збуджених у ньому ультразвукових хвиль. Вимірюють амплітуду ультразвукових біжучих хвиль, генерованих іонізуючим випромінюванням, що вимірюється, у двох ідентичних п'єзоелектричних датчиках. В одному з яких попередньо створюють електричне поле, по величині більше, ніж поле насичення поляризації для п'єзоелектричного матеріалу датчика, що використовується, та з нього ж вимірюють корисний інформаційний сигнал у момент часу, коли амплітуда цього сигналу перевищить амплітуду сигналу з другого п'єзоелектричного датчика без електричного поля.

16. Патент на корисну модель № 94654 СПОСІБ ПІДГОТОВКИ ПРОБ ЖИРІВ І ОЛІЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПЛЮМБУМУ ТА КАДМІЮ // О. С. Калиненко, О. І. Юрченко, Л. В. Бакланова, Бюл. № 22/2014 від 25.11.2014 р.

Корисна модель належить до аналітичної хімії, а саме до способів підготовки проб жирів і олій і може бути використана для визначення плюмбуму та кадмію в цих об'єктах. Спосіб підготовки проб жирів і олій для визначення плюмбуму та кадмію, що включає розчинення проби у чотирихлористому вуглеці, екстракцію плюмбуму та кадмію дією ультразвуку, який відрізняється тим, що екстракцію проводять одночасною дією ультразвуку частотою 20-45 кГц, інтенсивністю 1,0-2,5 Вт/см2 та ультразвуку частотою 1,0-2,5 МГц, інтенсивністю 0,50-0,75 Вт/см2 на протязі 2-3 хв.

17. Патент на винахід № 95584 СПОСІБ ВИЯВЛЕННЯ ДЖЕРЕЛ ІНФРАЧЕРВОНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ // Є. О.Антоненко, О. І. Карпов, В. О. Катрич, С. А. Ярмольчук, Бюл. № 15/2011 від 10.08.2011 р.

Спосіб виявлення джерел інфрачервоного випромінювання належить до вимірювальної техніки і може бути використаний для виявлення джерел слабких сигналів інфрачервоного випромінювання, для чого послідовно проводять прийом та перетворення за допомогою фотоприймача інфрачервоного випромінювання в електричний сигнал з подальшим його посиленням і нормалізацією шумів, що маскують сигнал, детектування при зростаючому рівні амплітудної селекції отриманої суміші сигналу і нормального шуму, усереднюють отримані результати, порівнюють отриману частоту тих, що перевищили заданий рівень селекції імпульсів з еталонним значенням, і по результату порівняння судять про надходження корисного сигналу на вхід фотоприймача і про наявність джерела інфрачервоного випромінювання. В разі реєстрації безперервного інфрачервоного випромінювання, випромінювання, що надходить на фотоприймач, модулюють з подальшим синхронним з частотою модуляції детектуванням суміші промодульованого сигналу і шуму.

18. Патент на корисну модель № 97947 СПОСІБ ДЕТЕКТУВАННЯ ПОТОКІВ ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ // С. І. Іванов, Бюл. № 7/2015 від 10.04.2015 р.

Спосіб детектування потоків іонізуючих випромінювань полягає в тому, що при наявності іонізуючого випромінювання за допомогою сегнетоелектричного датчика реєструють амплітуду ультразвукового плеску акустичного надвипромінювання, що з'являється у сегнетоелектрику, який розташовується у зовнішньому постійному електричному полі з напруженістю більш, ніж поле насичення поляризації у застосованому сегнетоелектрику, який відрізняється тим, що після реєстрації ультразвукового плеску, полярність зовнішнього електричного поля змінюють на протилежну і так увесь час на протязі вимірів. Спосіб відрізняється тим, що в якості п'єзоелектричного матеріалу датчика використовують п'єзоелектричну кераміку. Виміри амплітуд ультразвукових плесків, що з'являються, проводять через проміжок часу, коли перестройка внутрішньої структури сегнетоелектрика після зміни полярності електричного поля скінчиться. Корисна модель належить до галузі прикладної ядерної фізики, зокрема детектування та дозиметрії іонізуючих випромінювань як імпульсної, так і сталої дії. Сучасний дозиметричний контроль використовує багато фізичних явищ та технологічних принципів, на основі яких створюються різноманітні детектори потоків іонізуючих випромінювань. Подальші розробки цих детекторів дозволяють виконати на їх основі робочі комплекси та прилади радіаційнихвимірювань. Вони використовуються у радіологічному контролі промислових джерел іонізованого випромінювання, моніторингу прискорювачів та енергетичних і дослідницьких ядерних реакторів, при заощадженні та захороненні ядерних відходів, в галузі медицини та різноманітних наукових дослідженнях.

19. Патент на корисну модель № 106528 СПОСІБ ГРАДУЮВАННЯ ІМПУЛЬСНИХ ЦИФРОВИХ ФАЗОМЕТРІВ // Ф. М. Андрєєв, А. В. Статкус, Бюл. № 8/2016 від 25.04.2016 р.

Спосіб градуювання імпульсних цифрових фазометрів, оснований на отриманні N значень відліків коду фази за допомогою еталонного генератора коливань заданої частоти, один вхід якого підключений до першого входу фазометра безпосередньо, а до другого через еталонний фазообертач, за допомогою якого встановлюються послідовно фазові зсуви j360°/(N+1), jÎ(1,N). Визначаються та запам'ятовуються N+1 кодових інтервалів Nj+1-Nj, jÎ(0,N), де N0=0, a NN+1 = максимальному значенню відліку коду фази, в межах яких здійснюється визначення фазо-кодових характеристик за формулами лінійної інтерполяції. Корисна модель належить до техніки вимірювання зсуву (різниці) фаз між двома гармонійними напругами однакової частоти і може бути використана для створення прецизійних засобів вимірювання зсуву фаз або різниці фаз сигналів в метрології, радіолокації, навігації, радіотехніці.

20. Патент на корисну модель № 106552 ПРИСТРІЙ ФІЛЬТРАЦІЇ ТА РАДІАЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ ВМІСТУ РАДІОАКТИВНИХ АЕРОЗОЛІВ У ПОВІТРІ // І. І. Якименко, М. Г. Стєрвоєдов, М. О. Азарєнков, А. М. Серединська, Бюл. № 8/2016 від 25.04.2016 р.

Пристрій фільтрації та радіаційного контролю вмісту радіоактивних аерозолів у повітрі містить високовольтний блок живлення, осаджувальні пластини, іонізаційні голки. Містить детектор радіоактивності, інтегрований в корпус пристрою, який живиться безпосередньо від потенціалу іонізації за допомогою резистивного дільника, радіально розміщені металеві голки іонізації, блок аналізу радіоактивності, осаджуваний електрод, який створює металева поверхня детектора, а також вентиляторний блок, інтегрований в трубчатий діелектричний корпус приладу. Корисна модель належить до ядерної фізики, а саме до пристроїв фільтрації та контролю розповсюдження радіоактивних ізотопів повітряним шляхом, та може бути використана для очищення та контролю радіоактивності повітря в місцях скупчення радіоактивних відходів, господарчих приміщеннях, а також як особистий прилад забезпечення безпеки пожежного персоналу при гасінні пожеж на територіях, забруднених радіоактивними відходами.

21. Патент на корисну модель № 108481 УЛЬТРАЗВУКОВИЙ ДЕТЕКТОР ІМПУЛЬСНИХ РАДІОАКТИВНИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ // С. І. Іванов, Бюл. № 14/2016 від 25.07.2016 р.

1. Ультразвуковий детектор імпульсних радіоактивних випромінювань, що містить п'єзоелектричний чутливий елемент-мішень, приймач ультразвукових коливань, акустичний хвилевод та реєстраційний пристрій, який працює синхронно з імпульсом випромінювання, який відрізняється тим, що акустичний хвилевід детектора виконаний у вигляді диска, до центру якого врізаний по образуючій п'єзокерамічний чутливий елемент-мішень, який теж виконаний у формі диска, та розташований в акустичному контакті з хвилеводом. П'єзокерамічний чутливий елемент-мішень електрично підключений до входу реєстраційного пристрою, та працює мінливо то як звичайний п'єзоелектричний чутливий елемент-мішень детектора імпульсного радіоактивного випромінювання, то як приймач ультразвукових коливань.

2. Ультразвуковий детектор імпульсних радіоактивних випромінювань за п. 1, який відрізняється тим, що п'єзокерамічний чутливий елемент-мішень починає працювати як приймач ультразвукових коливань після дії випромінювання (синхроімпульсу) через проміжок часу, рівний часу пробігу ультразвукової хвилі від зони опромінювання п'єзокерамічного чутливого елемента-мішені до зовнішньої образуючої хвилевода детектора та назад.

22. Патент на корисну модель № 108686 СПОСІБ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ, ЯКІ МІГРУЮТЬ У ТЕХНОГЕННИХ ПОТОКАХ ЗАБРУДНЕННЯ // О. В. Полєвич, І. В. Удалов, Бюл. № 14/2016 від 25.07.2016 р.

Корисна модель належить до галузі охорони навколишнього середовища і може бути використана для захисту від забруднення важкими металами підземних питних вод і ґрунтів. Спосіб локалізації важких металів, які мігрують у техногенних потоках забруднення, який полягає у тому, що на шляху мігруючого потоку за межами джерела забруднення створюють ряд свердловин на відстані 4-5 м, в які нагнітають розчини, котрі формують силікатний гель, наприклад, щавельово-алюмосилікатний, концентрацію і склад розчинів визначають часом гелеутворення і пористістю ґрунтів, який відрізняється тим, що додатково визначається маршрутизація техногенного потоку, яка здійснюється за допомогою кущового опробування із запуском і реєстрацією індикаторів у цьому потоці, при чому реєстрація індикаторів (визначення вмісту важких металів у пульпі потоку) здійснюється методом рентгенофлуоресцентного аналізу на багатоканальному спектрометрі.

23. Патент на корисну модель № 113560 СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ЗАБРУДНЕНОСТІ ҐРУНТІВ // О. М. Крайнюков, І. А. Кривицька, Бюл. № 3/2017 від 10.02.2017 р.

Спосіб визначення ступеня забрудненості ґрунтів, що включає визначення токсичності ґрунтів на вищих рослинах, ґрунтується на встановленні різниці між інтенсивністю росту рослин у водній витяжці з ґрунту (дослід) та у воді, в якій рослини утримуються (контроль), який відрізняється тим, що для оцінки небезпеки забруднення ґрунтів запропоновано використовувати показник «ступінь забрудненості ґрунтів» у відповідності до визначених рівнів пригнічення ростових процесів, кількісна характеристика якого виражається коефіцієнтом забрудненості ґрунтів (КЗГ), при цьому коефіцієнт забрудненості ґрунтів диференціюють за рівнями пригнічення ростових процесів.

24. Патент на корисну модель № 116236 СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ БІОЛОГІЧНОГО ЕФЕКТУ ГАММА-ВИПРОМІНЮВАННЯ // Ю. Г. Шкорбатов, О. Т. Ніколов, К. А. Кузнецов, Бюл. № 9/2017 від 10.05.2017 р.

Корисна модель належить до радіаційної біології і може бути використана для визначення біологічного ефекту гамма-випромінювання, а саме для визначення впливу гамма-випромінювання на клітини людини та ступінь його впливу на організм людини в цілому. Спосіб визначення біологічного ефекту гамма-випромінювання, що полягає у дослідженні показників життєздатності біологічного об'єкту, що зазнав впливу гамма-випромінювання, який відрізняється тим, що в якості досліджуваного біологічного об'єкту використовують клітини букального епітелію людини, а в якості показника пошкодження клітин - показник конденсацій хроматину в ядрі. Спосіб відрізняється тим, що при спостереженні змін у клітинах людини під впливом гамма-випромінювання за допомогою світлового мікроскопу в якості вітального барвника використовують орсеїн.

25. Патент на корисну модель № 118821 СПОСІБ ОПЕРАТИВНОГО МОНІТОРИНГУ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ХОХУЛІ ЗВИЧАЙНОЇ (DESMANA MOSCHATA LINNAEUS, 1758) // Є. В. Скоробогатов, М. Д. Палькіна, Бюл. № 16/2017 від 28.08.2017 р.

Корисна модель належить до зоологічних досліджень і може бути застосована при оперативному встановленні сучасного стану популяції та моніторингу розповсюдження хохулі звичайної DesmanamoschataLinnaeus, 1758 (зникаюча тварина, що є реліктом Третичного періоду, занесена до Червоної Книги України та RedListIUCN) напівводяної тварини, та інших напівводяних тварин, що використовують різні важко виявлювані сховища. Спосіб включає виявлення характерних слідів життєдіяльності, притаманних виключно цьому виду, який відрізняється тим, що на етапі пошуку схованок застосовують спеціально навченого собаку-пошукача, а в якості маркерного зразку використовують секрет підхвостової залози хохулі звичайної.

26. Патент на корисну модель № 120049 СПОСІБ ФЛУОРЕСЦЕНТНОГО ВИЗНАЧЕННЯ КРИТИЧНОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ МІЦЕЛОУТВОРЕННЯ НЕІОНОГЕННИХ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН У ВОДІ // С. А. Шаповалов, О. В. Кириченко, Бюл. № 20/2017 від 25.10.2017 р.

Корисна модель належить до галузі фізичної хімії, зокрема до інструментальних способів визначення фізико-хімічних властивостей поверхнево-активних речовин (ПАР), і може бути використана для кількісного визначення величини критичної концентрації міцелоутворення (ККМ) неіоногенних ПАР у воді.Спосіб флуоресцентного визначення критичної концентрації міцелоутворення неіоногенних поверхнево-активних речовин у воді включає використання флуоресцентного реагенту, що взаємодіє з неіоногенною поверхнево-активною речовиною у воді, подальше вимірювання інтенсивності флуоресценції при певній довжині хвилі випромінювання, побудування залежності інтенсивності флуоресценції від концентрації неіоногенної поверхнево-активної речовини, який відрізняється тим, що як флуоресцентний реагент використовують 2-[2'-(4',6'-диметилпіримідил)]-індол, а вимірювання інтенсивності флуоресценції здійснюють при довжині хвилі випромінювання 386 нм.

27. Патент на корисну модель № 127053 ДЕТЕКТОР НЕЙТРОНІВ // І. І. Якименко, Бюл. № 13/2017 від 10.07.2018 р.

Корисна модель належить до ядерної фізики, а саме до пристроїв контролю розповсюдження радіоактивних ізотопів, та може бути використана для контролю розповсюдження радіоактивних матеріалів в місцях скупчення радіоактивних відходів, на митних зонах посиленого контролю державних кордонів, в аеропортах, а також як прилад забезпечення радіаційної безпеки персоналу на територіях, забруднених радіоактивними 5 відходами.

28. Патент на корисну модель № 132448 СПОСІБ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ КРИТИЧНОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ МІЦЕЛОУТВОРЕННЯ КАТІОННИХ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН У ВОДІ // С.А. Шаповалов, В.К. Пономарьов Бюл. № 4/2019 від 25.02.2019 р.

Спосіб спектрофотометричного визначення критичної концентрації міцелоутворення катіонних поверхнево-активних речовин у воді, який включає використання барвника, що взаємодіє з катіонною поверхнево-активною речовиною у воді, подальше вимірювання оптичної густини при певній довжині хвилі світлопоглинання, побудування графічної залежності оптичної густини від концентрації катіонної ΠАΡ, який відрізняється тим, що як барвник використовують родам і н 200 С, а вимірювання оптичної густини здійснюють при довжині хвилі світлопоглинання 565 нм.

29. Патент на корисну модель № 132460 СПОСІБ ЗАПОБІГАННЯ ЛІНІЙНІЙ ЕРОЗІЇ НА МАЛОПРОДУКТИВНИХ ПІЩАНИХ ТА СУПІЩАНИХ ҐРУНТАХ // А.А. Лісняк, О.М. КрайнюковБюл. № 4/2019 від 25.02.2019 р.

1. Спосіб запобігання лінійній ерозії на малопродуктивних піщаних та супіщаних ґрунтах, що включає створення рослинних захисних смуг, який відрізняється тим, що в якості захисних смуг використовують одночасно сосну звичайну 1-го року зростання та соняшник.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що сосну висаджують в один ряд на відстані 1,5-1,8 модна від одної, а соняшник суцільною сівбою смугою шириною у 3,6 м, причому стовбур соняшника залишають на місці висіву на 3 роки.

3. Спосіб за пп. 1 та 2, який відрізняється тим, що на четвертий рік на місце висіву соняшника висаджують другий ряд сосни 1-го року зростання.

30. Патент на корисну модель № 132534 СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ НАСІННЄВО-ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНИХ ГРАНУЛ ДЛЯ ВИСІВУ ДРІБНОНАСІННЄВИХ ЛІСОТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР // А.А. Лісняк, О.М. КрайнюковБюл. № 4/2019 від 25.02.2019 р.

1. Спосіб виготовлення насіннєво-органо-мінеральних гранул для висіву дрібнонасіннєвихлісотехнічних культур, що включає приготування насіннєво-органо-мінеральної суміші та з'єднання її з гранулами азотно-фосфорного добрива, який відрізняється тим, що в якості клеючого агенту між складовими частинами використовують клейовий розчин "Марс" з додаванням 30 % гідролізного спирту.

31. Патент на корисну модель № 133891 СПОСІБ ХІМІЧНОЇ МЕЛІОРАЦІЇ СОЛОНЦЕВИХ ҐРУНТІВ // А.А. Лісняк, О.М. КрайнюковБюл. № 8/2019 від 25.04.2019 р.

Спосіб хімічної меліорації солонцевих ґрунтів, що включає внесення меліоранту восени під оранку на глибину 25 см, який відрізняється тим, що як меліорант вносять в ґрунт кальцієво-залізовмісний шлам в нормі 6 т/га, а потім вносять гній в нормі 50 т/га.

32. Патент на корисну модель № 135617 ТВЕРДЕ АЛЬТЕРНАТИВНЕ ПАЛИВО //А.А. Лісняк, О.М. Крайнюков,від10.07.2019, бюл. № 13.

Тверде альтернативне паливо, що включає подрібнені органічні відходи і зв'язуючий компонент, яке відрізняється тим, що містить зв'язуючий компонент на основі очищеного технічного парафіну і технічної ріпакової олії і має наступне співвідношення складників: подрібнені органічні відходи - 75-76 %, зв'язуючий компонент - 24-25 % (парафіну - 19-20 % і ріпакової олії - 5-6 %).

33. Патент на корисну модель № 137761 СПОСІБ ЗНИЖЕННЯ ЗАБРУДНЕННЯ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ МАЛОПРОДУКТИВНИХ ПІЩАНИХ ҐРУНТІВ //А.А. Лісняк; О.М.Крайнюков; М.З. Реговід 11.11.2019, бюл. № 21/2019.

34. Патент на корисну модель № 139143 // ПРИСТРІЙ ДЛЯ БІОЛОГІЧНОГО ТЕСТУВАННЯ ВОДИ// О.М. Крайнюков; А.М. Крайнюков; А.А. Лісняквід 26.12.2919р .бюл № 24/2019 р.

35. Патент на корисну модель № 141642 СОРБЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ ВИЛУЧЕННЯ РАДІОАКТИВНИХ ІЗОТОПІВ З ВОДНИХ СЕРЕДОВИЩ РІЗНОГО ПОХОДЖЕННЯ //Краснопьорова Алла Петрівна; Єфімова Наталя Віталіївна; Юхно Галина Дмитрівна; Софронов Дмитро Семеновичвід 27.04.2020, бюл. № 8

Сорбційний матеріал для комплексного вилучення радіоактивних ізотопів з водних середовищ різного походження складається з основи - гідролізного лігніну та модифікатора. Як модифікатор містить частки g-Fе3О4. Вміст модифікатора становить 10-50 % від маси сорбенту.

36. Патент на корисну модель №145814 КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА/АБО ЗБЕРІГАННЯ ВІДПРАЦЬОВАНОГО ЯДЕРНОГО ПАЛИВАРудичев Володимир Григорович; Азаренков Микола Олексійович; Гірка Ігор Олександрович; Рудичев Єгор Володимирович від 06.01.2021, бюл. № 1

1. Контейнер длятранспортування та/або зберігання відпрацьованого ядерного палива, що містить коаксіально розташовані сталеві внутрішній, проміжний і зовнішній стакани, а проміжок між внутрішнім і проміжним стаканами заповнений радіаційнозахисним від g-квантів ВЯП наповнювачем, який відрізняється тим, що як наповнювач вибрані матеріали з усередненим атомним номером більше 80, причому ці матеріали є диспергованими до густини в діапазоні 4<r<8 г/см3, а кільцевий проміжок між циліндричними поверхнями проміжного та зовнішнього стаканів заповнений радіаційнозахисним матеріалом від нейтронів ВЯП з матеріалів з малим атомним номером.

2. Контейнер для транспортування та/або зберігання відпрацьованого ядерного палива за п. 1, який відрізняється тим, що як радіаційнозахисний матеріал від g-квантів використаний диспергований збіднений уран.

3. Контейнер для транспортування та/або зберігання відпрацьованого ядерного палива за п. 1, який відрізняється тим, що як радіаційнозахисний матеріал від g-квантів використаний диспергований діоксид збідненого урану.

4. Контейнер для транспортування та/або зберігання відпрацьованого ядерного палива за п. 1, який відрізняється тим, що як радіаційнозахисний матеріал від g-квантів використаний диспергований свинець.

5. Контейнер для транспортування та/або зберігання відпрацьованого ядерного палива за п. 1, який відрізняється тим, що як радіаційнозахисний матеріал від g-квантів використаний диспергований сплав свинцю з вісмутом.

37. Патент на корисну модель №148697 СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ СОРБЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ НА ОСНОВІ МОДИФІКОВАНОГО MnO(OH) ГІДРОЛІЗНОГО ЛІГНІНУ Краснопьорова Алла Петрівна; Єфімова Наталя Віталіївна; Юхно Галина Дмитрівна; Софронов Дмитро Семеновичвід 08.09.2021, бюл. № 36.