ПРОМИСЛОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

1. Патент на корисну модель № 54514 СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ УЛЬТРАТОНКИХ ПЛАСТИНЧАСТИХ ЧАСТИНОК ГЕКСАГОНАЛЬНИХ ФЕРИТІВ // Л. П. Ольховик, Н. М. Борисова, М. В. Ткаченко, К. О. Мозуль, С. В. Блажевіч, Т. Г. Кузьмічова, С. В.Чєрніков, А. С. Камзін, Бюл. № 21/2010 від 10.11.2010 р.

Спосіб одержання ультратонких пластинчастих частинок гексагональних феритів включає приготування вихідної суміші шихти шляхом подрібнення та змішування попередньо обробленого імпульсним магнітним полем оксиду заліза Fe2O3 g-фази, інших феритоутворюючих компонентів та водорозчинного флюсу у вигляді двоводного кристалогідрату хлориду барію ВаСl2×2Н2О з наступним проведенням процесу феритизації шихти, відділення синтезованих частинок фериту від флюсу та сушіння одержаного феритового порошку. Для одержання частинок феритів загальною формулою Me2+Fe12O19 або Me2+Fe12-xMe3+xO19, де як Ме2+ вводять будь-який з іонів Sr2+, Ba2+, Са2+, Pb2+, (La3+0,5Na+0,5), (La3+0,5K+0,5), (La3+0,5Ag+0,5), а як Ме3+ - іони Аl3+, Ga3+, Jn3+, Cr3+, (Со2+xТі4+x) та інші. Як феритоутворюючі компоненти використовують водорозчинні солі або оксиди, а також водорозчинні сполуки лантану. При проведенні повної феритизації шихти температуру прожарювання вибирають з інтервалу 800-1100 °С. Відділення синтезованих феритових частинок від флюсу досягають шляхом багаторазової відмивки підігрітою до 80 °С дистильованою водою.

2. Патент на корисну модель № 57737 ПРИСТРІЙ УПРАВЛІННЯ ІОННИМ ДЖЕРЕЛОМ // А. В. Дерев'янко, О. Ю. Кропотов, Л. С. Сорока, М. Г. Стєрвоєдов, Бюл. № 5/2011 від 10.03.2011 р.

Пристрій управління іонним джерелом, в якому з метою управління енергією, середнім струмом та зарядним складом пучків іонів керовані джерела постійної напруги, кількістю не менш ніж 4, підключені до сіткової системи електродів екстракції через складений з транзисторів електричний міст, а додатково введений мікроконтролер підключений до зазначених транзисторів та керованих джерел постійної напруги.

3. Патент на корисну модель № 68407 СПОСІБ СТАБІЛІЗАЦІЇ СТАЦІОНАРНИХ ТА НЕСТАЦІОНАРНИХ ТЕЧІЙ РІДИНИ АБО ГАЗУ ТА УСУНЕННЯ ВІБРАЦІЙ СТІНОК ТРУБОПРОВОДІВ // Н. М. Кізілова, Е. О. Чистіна, М. Хамадіш, Бюл. № 6/2012 від 26.03.2012 р.

Спосіб стабілізації стаціонарних та нестаціонарних течій рідини або газу і усунення вібрацій стінок трубопроводів (систем), який включає визначення відповідних параметрів багатошарового покриття, що наносять пошарово на внутрішню поверхню стінок трубопроводу, причому шари покриття виконують з анізотропного в'язкопружного матеріалу після визначення їх реологічних та геометричних параметрів на основі математичної моделі з урахуванням параметрів течій рідини (газу) для забезпечення стійких режимів роботи системи.

4. Патент на корисну модель № 68464 ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ДІЕЛЕКТРИЧНОЇ ПРОНИКНОСТІ СИЛЬНОПОГЛИНАЮЧИХ РІДКИХ СИСТЕМ // А. О. Ашеко, М. О.Азарєнков, С. А. Батулін, Бюл. № 6/2012 від 26.03.2012 р.

Пристрій для вимірювання комплексної діелектричної проникності сильнопоглинаючих рідких систем містить вимірювач коефіцієнта стоячої хвилі по напрузі панорамний, що використаний як генератор НВЧ коливань та приймальний пристрій, феритовий вентиль, з'єднані з приймальним пристроєм відгалужувачі падаючої та відбитої хвиль, детекторні секції, трансформатор типів хвиль, вимірювальну комірку, виконану у вигляді секції круглого хвилеводу, обмеженого з одного боку півхвилевою діелектричною втулкою, а з другого - рухомим відбивним поршнем, у термостатуючій сорочці, що з'єднана з термостатом, та з'єднаний з відбивним поршнем вимірювач довжини. Додатково містить електронно-обчислювальну машину, підключену до інтерфейсного модуля, який має 10-розрядний аналого-цифровий перетворювач та 24 лінії даних, та підсилювач напруги, з'єднаний з приймальним пристроєм.

5. Патент на корисну модель № 69997 СПОСІБ ПРОВЕДЕННЯ КІЛЬКІСНОГО СТРУКТУРНОГО АНАЛІЗУ ПОЛІКРИСТАЛА З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ // Є. Ю. Бадіян, А. Г. Тонкопряд, О. В. Шеховцов, Р. В. Шурінов, Бюл. № 10/2012 від 25.05.2012 р.

Спосіб проведення кількісного структурного аналізу полікристала з використанням комп'ютерних технологій включає отримання відеоспектральних зображень об'єктів. Після виявлення поверхневої мікроструктури досліджуваного зразка її фіксують у вигляді зображення зеренної структури досліджуваної поверхні зразка і на отриманому зображенні фарбують кожне зерно різним кольором, після чого зображення реєструють за допомогою цифрової камери. Автоматично підраховують кількість пікселів кожного кольору і за одержаними даними визначають кількісні характеристики структури досліджуваного зразка.Корисна модель належить до фізичного матеріалознавства, фізики твердого тіла, техніки фізичного експерименту і може бути використана у медико-біологічних і біофізичних дослідженнях.

6. Патент на корисну модель № 76538 СПОСІБ ЗБІЛЬШЕННЯ НАМАГНІЧЕНОСТІ НАСИЧЕННЯ ВИСОКОДИСПЕРСНИХ ФЕРИТОВИХ МАТЕРІАЛІВ // Л. П. Ольховик, К. О. Мозуль, О. В. Шурінова, В. М. Сухов, І. О. Ведерникова, А. О. Коваль, Бюл. № 1/2013 від 10.01.2013 р.

Спосіб збільшення намагніченості насичення високодисперсних феритових матеріалів включає модифікування поверхні частинок з характерною морфологією. Корисна модель належить до порошкової металургії, та може бути використана у технологіях виробництва високодисперсних феритових матеріалів.

7. Патент на корисну модель № 86274 СЦИНТИЛЯЦІЙНИЙ ДЕТЕКТОР НА ОСНОВІ ОРГАНІЧНОГО КРИСТАЛА // Л. А. Андрющенко, В. О. Тарасов, Б. В. Гриньов, О. В. Дудник, Є. В. Курбатов, Бюл. № 24/2013 від 25.12.2013 р. У співвласності з Інститутом сцинтиляційних матеріалів НАН України.

Сцинтиляційний детектор містить сцинтилятор на основі активованого паратерфенілу, кремнієвий фотоелектронний помножувач та світлозбираючий світловод, який виконаний у вигляді суцільного блока зі сцинтиляційним кристалом.Корисна модель стосується сцинтиляційної техніки й може бути використана для виготовлення компактних детекторів іонізуючих випромінювань на основі органічних кристалів, що призначені для космічної апаратури, зокрема, для реєстрації бета- та нейтронного випромінювання.

8. Патент на винахід № 89743 СПОСІБ КОНТРОЛЮ ОРІЄНТАЦІЙНИХ ТА СТРУКТУРНИХ ЗМІН У КРИСТАЛІЧНИХ МАТЕРІАЛАХ IN SITU В ПРОЦЕСІ ЗОВНІШНЬОГО ВПЛИВУ // Є. Ю. Бадіян, А. Г. Тонкопряд, О. В. Шеховцов, Р. В. Шурінов, Бюл. № 4/2010 від 25.02.2010 р.

Спосіб контролю орієнтаційних та структурних змін у кристалічних матеріалах in situ в процесі зовнішнього впливу належить до фізики твердого тіла, техніки фізичного експерименту і може бути використаний при визначенні кристалографічної орієнтації і структури полікристалічних матеріалів, а також їх змінення в процесі зовнішнього впливу. Суть винаходу полягає у тому, що зразок піддають хімічному травленню для створення рельєфу, характер якого визначається кристалографічною орієнтацією. Після цього під дією заданого зовнішнього впливу та при освітленні досліджуваної поверхні зразка білим світлом безперервно реєструють колірні орієнтаційні карти з використанням WEB-камери і комп'ютера. Орієнтаційні зміни реєструють по зміненню кольору областей зразка, а структурні - по зміненню розміру областей зразка з однаковим кольором на колірних орієнтаційних картах in situ в процесі зовнішнього впливу. Винахід забезпечує автоматичне одержання колірних орієнтаційних карт одночасно для всієї поверхні кристалічного зразка і практично безперервну їх реєстрацію in situ в процесі зовнішнього впливу.

9. Патент на винахід № 93021 СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ КРИСТАЛОГРАФІЧНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ЗЕРЕН НА ПОВЕРХНІ ПОЛІКРИСТАЛІЧНОГО ЗРАЗКА // Є. Ю. Бадіян, А. Г. Тонкопряд, О. В. Шеховцов, Р. В. Шурінов, Т. Р. Зєтова, Бюл. № 24/2010 від 27.12.2010 р.

Спосіб визначення кристалографічної орієнтації зерен на поверхні полікристалічного зразка належить до фізики твердого тіла, техніки фізичного експерименту. Суть винаходу полягає у тому, що на плоску поверхню полікристала, яку для виявлення рельєфу попередньо піддають хімічному травленню, направляють потік білого світла. За допомогою цифрового пристрою на основі світлочутливої матриці реєструють світло, розсіяне поверхнею, і у вигляді колірної орієнтаційної карти передають на комп'ютер, де шляхом порівняння параметрів кольору кожного зерна з параметрами кольорів зерен з попередньо створеної бази даних "колір - орієнтація", автоматично визначають кристалографічну орієнтацію одночасно для всіх зерен на опромінюваній поверхні. Технічний результат: одночасне одержання інформації про орієнтацію всіх зерен на опромінюваній поверхні, зменшення трудомісткості процесу.

10. Патент на корисну модель № 94042 СПОСІБ ДЕТЕКТУВАННЯ ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ // С. І. Іванов, Бюл. № 20/2014 від 27.10.2014 р.

Корисна модель належить до області прикладної ядерної фізики й може бути використана у радіологічному контролі промислових джерел іонізованого випромінювання, моніторингу енергетичних та дослідницьких ядерних реакторів, заощадженні та захороненні ядерних відходів, та у наукових дослідженнях, зокрема атмосферних променів від енергійних космічних часток. Спосіб детектування іонізуючих випромінювань полягає в тому, що при наявності іонізуючого випромінювання за допомогою п'єзоелектричного датчика реєструють параметри збуджених у ньому ультразвукових хвиль. Вимірюють амплітуду ультразвукових біжучих хвиль, генерованих іонізуючим випромінюванням, що вимірюється, у двох ідентичних п'єзоелектричних датчиках. В одному з яких попередньо створюють електричне поле, по величині більше, ніж поле насичення поляризації для п'єзоелектричного матеріалу датчика, що використовується, та з нього ж вимірюють корисний інформаційний сигнал у момент часу, коли амплітуда цього сигналу перевищить амплітуду сигналу з другого п'єзоелектричного датчика без електричного поля.

11. Патент винахід № 94799 ПРИСТРІЙ ДЛЯ ІОННО-ЕЛЕКТРОННОЇ ОБРОБКИ ПОВЕРХОНЬ У ВАКУУМІ // С. В. Дудін, Д. В. Рафальський, Бюл. № 11/2011 від 10.06.2011 р.

Винахід належить до іонних джерел з використанням високочастотного збудження, і може бути використаний у іонно-плазмових технологіях. Пристрій для іонно-електронної обробки поверхонь у вакуумі складається з високочастотного джерела іонів та електронів, яке включає діелектричну розрядну камеру з розміщеним в ній потенціальним електродом, з'єднаним через розділовий конденсатор з джерелом ВЧ напруги, ВЧ індуктор, розміщений навкруги діелектричної розрядної камери, іонно-оптичну систему, виконану у вигляді одного заземленого електрода-сітки з площею, меншою за площу потенціального електрода, та вакуумної камери з розміщеною в ній мішенню, оброблювана поверхня якої бомбардується іонами та електронами, згідно з винаходом, для регулювання співвідношення електричних струмів електронів та іонів, що бомбардують оброблювану поверхню мішені, зазначена мішень з'єднана з керованим джерелом постійної напруги. Технічним результатом винаходу є можливість регулювання співвідношення електричних струмів електронів та іонів, що бомбардують поверхню мішені, у широкому діапазоні, включаючи випадок рівності цих струмів та забезпечення необхідної якості оброблюваної поверхні. Винахід належить до електровакуумних при- ладів з іонним пучком, зокрема до іонних джерел з використанням високочастотного збудження, і може бути використаний у іонно-плазмових технологіях для обробки поверхонь у вакуумі іонами інертних та хімічно активних газів при виготовленні виробів мікро- та наноелектроніки, мікромеханіки та оптики.

12. Патент на корисну модель № 95469 СПОСІБ ВИДІЛЕННЯ МІДІ З ВІДПРАЦЬОВАНИХ МІДНОАМІАЧНИХ ТРАВИЛЬНИХ РОЗЧИНІВ // М. О. Добріян, В. І. Ларін, Є. О. Самойлов, Бюл. № 24/2014 від 25.12.2014 р.

Спосіб видалення міді з відпрацьованих мідноаміачних розчинів травлення друкованих плат, що включає висадження міді у вигляді важкорозчинної сполуки, відділення осаду від розчину, повернення розчину хлориду амонію й аміачної води в технологічний процес травлення друкованих плат, який відрізняється тим, що осадження ведуть методом термічної дистиляції з використанням барботажу водяною парою, до досягнення величини рН розчину 4,5 ¸ 6,4. Корисна модель належить до радіо- та приладобудівництва, зокрема до травлення друкованих плат мідноаміачними розчинами, і може бути використана в радіотехнічній, електронній та приладобудівній галузях промисловості.

13. Патент на корисну модель № 95484 НИЗЬКОКОНЦЕНТРОВАНИЙ ЕЛЕКТРОЛІТ ДЛЯ ОТРИМАННЯ МАТОВИХ МІДНИХ ПОКРИТТІВ // А. О. Правда, В. І. Ларін, Г. П. Радченкова, Бюл. № 24/2014 від 25.12.2014 р.

Корисна модель належить до гальванотехніки, зокрема до нанесення мідних покриттів із кислих електролітів, і може бути використана в радіотехнічній, електронній, машинобудівній та приладобудівній галузях промисловості. Електроліт міднення, що містить нітрат міді (II) триводної, який відрізняється тим, що з метою отримання матових мідних покриттів містить пірофосфат калію та азотну кислоту в такому співвідношенні компонентів, г/л:Cu(NO3)2·3H2O 30,20 - 30,30; пірофосфат калію 0,96 - 1,00; азотна кислота 15,75 - 16,00.

14. Патент на винахід № 96530 СПОСІБ ВИЯВЛЕННЯ МЕЖ ЗЕРЕН НА ПОВЕРХНІ ПОЛІКРИСТАЛІЧНОГО ЗРАЗКА // Є. Ю. Бадіян, А. Г. Тонкопряд, О. В. Шеховцов, Р. В. Шурінов, Бюл. № 21/2011 від 10.11.2011 р.

Винахід належить до фізики твердого тіла, фізичного матеріалознавства, техніки фізичного експерименту і може бути використаний при дослідженні зеренної структури полікристалічних матеріалів. Спосіб виявлення меж зерен на поверхні полікристалічного зразка полягає у тому, що після попередньої підготовки, яка включає шліфування та полірування досліджуваної поверхні полікристала, наносять на цю поверхню серію паралельних подряпин, наприклад як при склерометру ванні, а пучок світла направляють під малим кутом до досліджуваної поверхні, причому перпендикулярно напрямку нанесення подряпин і у полі зору оптичного мікроскопа або неозброєним оком (при достатньо великому розмірі зерен) спостерігають зеренну структуру на досліджуваній поверхні полікристалічного зразка. Винахід забезпечує виявлення сітки меж зерен на поверхні полікристалічного зразка найменш трудомістким способом, не вимагає використання хімічних реактивів, термічного впливу та спеціалізованого обладнання.

15. Патент на винахід № 96557 СПОСІБ ВАКУУМНОЇ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ СТАЛЕВИХ ВИРОБІВ // Є. Ю. Бадіян, А. Г. Тонкопряд, О. В. Шеховцов, Р. В. Шурінов, Бюл. № 21/2011 від 10.11.2011 р.

Спосіб вакуумної термічної обробки сталевих виробів належить до чорної металургії. Суть винаходу полягає у тому, що нагрівання сталевих виробів до температури загартування 1000-1050 ºС, а потім витримку при цій температурі, проводять у верхній камері двокамерної вакуумної установки, що являє собою нагрівальну камеру вакуумної печі, попередньо заклавши сталеві вироби в розміщену на рівному віддаленні від її стінок та закріплену з можливістю вертикального переміщення садку, а охолодження здійснюють у нижній камері вакуумної установки у температурному інтервалі 1000-700 ºС, що являє собою гартівну камеру, куди з нагрівальної камери печі переміщують за допомогою рухомого штока садку зі сталевими виробами без розгерметизації, після чого відпуск забезпечують подальшим охолодженням у гартівній камері в температурному інтервалі від 400 ºС до температури навколишнього середовища, а потім проводять розгерметизацію вакуумної установки з подальшим вивантаженням виробів із сталі на повітря. Технічним результатом винаходу є здійснення термічної обробки сталевих виробів, що дозволяє одержати необхідну твердість і корозійну стійкість, а також поліпшити їх механічні характеристики за рахунок зменшення крихкості та запобігання утворення гартівних тріщин.

16. Патент на винахід № 96705 СПОСІБ ОТРИМАННЯ КЕРАМІЧНОГО ОКСИДУ ІТРІЮ // Ю. І. Бойко, О. Г. Вягін, І. І. Ганіна, Т. Г. Гарбовицька, Ю. В. Малюкін, А. О. Масалов, Бюл. № 22/2011 від 25.11.2011 р. У співвласності з Інститутом сцинтиляційних матеріалів НАН України.

Винахід належить до технології отримання оптично прозорої кераміки. Спосіб отримання керамічного оксиду ітрію включає пресування нанокристалічного порошку оксиду ітрію методом холодного ізостатичного пресування з наступним спіканням отриманого зразка і вільним охолодженням до кімнатної температури. При цьому, як вихідний матеріал використовують нанокристалічний порошок з розміром часток в інтервалі 5-60 Нм, пресування здійснюють у вакуумі при тиску 95-180 МПа, а спікання проводять при температурі 760-800 °С впродовж 20-30 хвилин. Спосіб дозволяє при відносно невеликих енерговитратах отримувати керамічний оксид ітрію з пропусканням не менше 85 % у видимому діапазоні, і з щільністю 98-99 % відносно щільності монокристала.

17. Патент на винахід № 104249 СПОСІБ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ОРІЄНТАЦІЙНОЇ НЕОДНОРІДНОСТІ ТА МОРФОЛОГІЇ ПОВЕРХНІ МОНОКРИСТАЛА АБО ОКРЕМИХ ЗЕРЕН ПОЛІКРИСТАЛА // Є. Ю. Бадіян, А. Г. Тонкопряд, О. В. Шеховцов, Р. В. Шурінов, Т. Р. Зєтова, К. С. Казачкова, Бюл. № 1/2014 від 10.01.2014 р.

Спосіб візуалізації орієнтаційної неоднорідності та морфології поверхні монокристала або окремих зерен полікристала полягає в тому, що на початку від поверхні досліджуваного зразка - окремого зерна полікристала або монокристала, попередньо хімічно протравленого, для виявлення квазіперіодичної структури, що приводить до дифракції на ній білого світла, одержують колірні орієнтаційні карти в колірному просторі RGB, після чого реєструють зображення поверхні зразка послідовно у відтінках червоного, зеленого і синього кольорів, складових RGB. Візуально нерозпізнавальні відтінки червоного, зеленого або синього кольорів заміняють на заздалегідь підібрані візуально розпізнавальні відтінки з колірного простору RGB і одержують нове зображення поверхні зразка, де візуалізовані області, що відрізняються за кристалографічною орієнтацією за відтінками кольору. Технічним результатом є візуалізація орієнтаційної неоднорідності і морфології поверхні монокристала або окремих зерен полікристалічного зразка й визначення їх характеристик. Винахід належить до фізики твердого тіла, фізичного матеріалознавства, техніки фізичного експерименту й може бути використаний при технологічному контролі в процесі деформації кристалічних тіл, дефектоскопії поверхні.

18. Патент на винахід № 106120 ШИРОКОСМУГОВА АНТЕННА СИСТЕМА // О. І. Карпов, В. О. Катрич, Є. О. Антоненко, С. А. Ярмольчук, Бюл. № 14/2014 від 25.07.2014 р.

Широкосмугова антенна система належить до радіотехніки і дозволяє створювати широкосмугові антени різного призначення. Широкосмугова антенна система складається із утворюючих замкнуте коло струму послідовно з'єднаних півхвильових і чвертьхвильових шлейф-вібраторів, які можуть виконуватися методами друкарського або об'ємного монтажу. При цьому додаткове розширення смуги пропускання антенної системи досягається використанням широкосмугових шлейф-вібраторів із скошеними кінцями.

19. Патент на винахід № 106121 АНТЕННА РЕШІТКА // О. І. Карпов, В. О. Катрич, Є. О. Антоненко, С. А. Ярмольчук, Бюл. № 14/2014 від 25.07.2014 р.

Антенна решітка належить до радіотехніки і може бути використана як багатовібраторна антенна решітка вузьконаправленого випромінювання. Антенна решітка складена з ряду лінійно розташованих вібраторів, розміщених над металевим рефлектором. При роботі запропонованої антенної решітки відбувається виключення випромінювання тих ділянок рефлектора, протікання струму по яких зазвичай є протифазним струму вібраторів. Усунення негативного впливу ділянок рефлектора з протифазним струмом забезпечено завдяки виготовленню цих ділянок увігнутими, наприклад, у формі меандру, або у вигляді фазозсувних котушок. Досягнуто збільшення коефіцієнтів направленої дії та підсилення антенних решіток і зменшення рівня їх бічного випромінювання.

20. Патент на корисну модель № 106184 ПРИСТРІЙ ДЛЯ ДИФУЗІЙНОГО ВІДПАЛУ ЗРАЗКІВ МЕТАЛІВ ТА СПЛАВІВ // І. І. Якименко, М. Г. Стєрвоєдов, М. О. Азарєнков, В. Є. Семененко, Бюл. № 8/2016 від 25.04.2016 р.

Пристрій для дифузійного відпалу зразків металів та сплавів містить стенд з рядків комірок з теплопровідного металу, нагрівач, охолоджувач, термопарні щупи, шини даних та систему регулювання температури, причому на поверхні комірок стенда виконані отвори, в які вкладаються знімні зразки з нанесеним дифузантом, при цьому самі комірки розташовані по три в одному рядку. Корисна модель стосується ядерної фізики та може бути використаний для підготовки зразків до досліджень з метою визначення параметрів дифузії, які базуються на використанні радіоактивних ізотопів.

21. Патент на корисну модель № 106528 СПОСІБ ГРАДУЮВАННЯ ІМПУЛЬСНИХ ЦИФРОВИХ ФАЗОМЕТРІВ // Ф. М. Андрєєв, А. В. Статкус, Бюл. № 8/2016 від 25.04.2016 р.

Спосіб градуювання імпульсних цифрових фазометрів, оснований на отриманні N значень відліків коду фази за допомогою еталонного генератора коливань заданої частоти, один вхід якого підключений до першого входу фазометра безпосередньо, а до другого через еталонний фазообертач, за допомогою якого встановлюються послідовно фазові зсуви j360°/(N+1), jÎ(1,N). Визначаються та запам'ятовуються N+1 кодових інтервалів Nj+1-Nj, jÎ(0,N), де N0=0, a NN+1 = максимальному значенню відліку коду фази, в межах яких здійснюється визначення фазо-кодових характеристик за формулами лінійної інтерполяції. Корисна модель належить до техніки вимірювання зсуву (різниці) фаз між двома гармонійними напругами однакової частоти і може бути використана для створення прецизійних засобів вимірювання зсуву фаз або різниці фаз сигналів в метрології, радіолокації, навігації, радіотехніці.

22. Патент на корисну модель № 107172 ПРИСТРІЙ ФІЛЬТРАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ ТРАЄКТОРІЇ БАЛІСТИЧНОЇ ЦІЛІ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ОРБІТИ КОСМІЧНОГО ОБ'ЄКТА // Ф. М. Андрєєв, А. В. Статкус, Бюл. № 10/2016 від 25.05.2016 р.

Пристрій фільтрації параметрів траєкторії балістичної цілі та визначення елементів орбіт космічного об'єкту, що містить паралельно з'єднані блоки вимірювання дальності, азимуту, кута місця и послідовно з'єднані з ними вузол розширеного векторного фільтру Калмана у складі послідовно з'єднаних блоку фільтрації, блоку лінеаризації, блоку визначення коефіцієнту підсилення, блоку екстраполяції, причому виходи блоків визначення коефіцієнту підсилення та екстраполяції з'єднані відповідно з другим і третім входами блоку фільтрації; підключеного до виходу блоку фільтрації вузла уточнення траєкторних оцінок дальності у складі послідовно з'єднаних блоку уточнення прискорення, блоку остаточного уточнення прискорення, блоку уточнення радіальної швидкості, блоку усунення неоднозначності, блоку формування уточнених оцінок, причому вихід блоку остаточного уточнення прискорення з'єднаний відповідно з другими входами блоків усунення неоднозначності та формування уточнених оцінок, а треті входи цих блоків з виходом блоку фільтрації; підключеного до входів блоків вимірювання дальності, азимуту, кута місця вузла оцінки радіальної швидкості за даними режиму когерентної обробки у складі послідовно з'єднаних блока фазометра, блоку корелятора, блоку оцінки радіальної швидкості, блоку остаточної оцінки радіальної швидкості, вихід якого підключений до другого входу блоку уточнення прискорення та четвертого входу блоку усунення неоднозначності, який відрізняється тим, що у вузол розширеного фільтру Калмана додатково введені послідовно з'єднані блок формування уточненого вектора навчальних наближень та блок обчислення параметрів траєкторій БКО, причому перший вхід блоку формування уточненого вектора навчальних наближень підключений до виходу блоку визначення коефіцієнту підсилення, його другий вхід до виходу блоку формування уточнених оцінок, а у пристрій додатково введений вузол уточнення кутових швидкостей у складі послідовно з'єднаних блоку визначення уточненого значення радіального прискорення та блоку уточнення азимутальної та кутомісної швидкостей, причому вхід блока визначення уточненого значення радіального прискорення з'єднаний з виходом блоку усунення неоднозначності, перший вхід блоку уточнення азимутальної та кутомісної швидкостей з'єднаний з виходом блоку формування уточнених оцінок, другий його вхід - з виходом блоку формування уточненого вектора навчальних наближень, а вихід блоку уточнення азимутальної та кутомісної швидкостей підключений до третього входу блоку формування уточненого вектора навчальних наближень, при цьому входом пристрою є входи блоків вимірювання дальності, азимуту, кута місця та фазометру, а виходом - вихід блоку обчислення параметрів траєкторій БКО.

23. Патент на корисну модель № 107207 СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ВНУТРІШНІХ ДЕФЕКТІВ У СТІНАХ ПРИМІЩЕНЬ // І. О. Громико, О.О. Кузнєцов, Р. Є. Кузнєцов, Бюл. № 10/2016 від 25.05.2016 р.

Спосіб визначення внутрішніх дефектів у стінах приміщень, при якому випромінюванням звукового генератора впливають на одну сторону стіни, а з Іншої сторони між стіною та когерентним випромінювачем заздалегідь встановлюють світло-відбиваючу поверхню, на якій реєструють спекл-зображення відеокамерою та оцифровують з послідовним запам'ятовуванням цифрових зображень і подальшим визначенням місцеположення дефектних зон в стінах приміщення, який відрізняється тим, що до звукового генератора додатково приєднують енергетичний модулятор, яким змінюють рівень звукового сигналу, що його випромінює звуковий генератор, а заздалегідь визначають конфігурацію досліджуваної стіни та вносять інформацію про її просторові параметри до енергетичного модулятора.

24. Патент на корисну модель № 107847 ПЕРЕСТРОЮВАНА ДИСКОВА МІКРОСМУЖКОВА АНТЕНА З ДОДАТКОВИМИ ЗАКОРОЧУВАЛЬНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ // С. О. Погарський, Д. В. Майборода, Бюл. № 12/2016 від 24.06.2016 р.

1. Перестроюваєма дискова мікросмужкова антена з додатковими закорочуючими елементами, яка містить діелектричну підкладку, з одного боку якої розташовано заземлену основу, а з іншого - провідний диск, в якому виконані отвори на різних відстанях від центру диска і розташовані симетрично щодо його центру, яка відрізняється тим, що крізь ці отвори з використанням p-i-n діодів здійснюється гальванічний контакт провідного диска і заземленої основи, при цьому кількість закорочувальних елементів і місце їх розташування визначається зовнішніми електричними ланцюгами.

2. Перестроюваєма дискова мікросмужкова антена з додатковими закорочуючими елементами за п. 1, яка відрізняється тим, що першу групу отворів розташовано на відстані (0,85÷0,9)R під кутом 90° відносно один одного, а другу групу отворів розташовано на відстані (0,65÷0,7)R та зміщено на кут 45° по відношенню до першої групи, де R - радіус провідного диску.

25. Патент на винахід № 108245 ТЕРМОМЕХАНІЧНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ПЕРЕМІЩЕНЬ РОБОЧОГО ШТОКА // Є. Ю. Бадіян, А. Г. Тонкопряд, О. В. Шеховцов, Р. В. Шурінов, А. М. Тимощук, Бюл. № 7/2015 від 10.04.2015 р.

Термомеханічний пристрій для одержання великих переміщень робочого штока представляє собою вертикально розташований порожнистий циліндр, у якому розміщені нагрівач та активна частина пристрою. Активна частина виконана у вигляді послідовно надітих на вертикально встановлений циліндричний нагрівач термомеханічних елементів. Термомеханічний елемент представляє собою пару жорстко закріплених по зовнішньому колу на протилежних торцевих поверхнях кільцевої металевої обичайки однакових металевих дисків. Коефіцієнт лінійного розширення металу, з якого виготовлені диски, більший ніж коефіцієнт лінійного розширення металу, з якого виготовлена обичайка. Діаметр центрального отвору дисків забезпечує можливість вільного пересування термомеханічних елементів вздовж нагрівача. Робочий шток, нижня частина якого зв'язана з нагрівачем, жорстко закріплений на верхньому диску останньої знизу обичайки. Технічним результатом є досягнення великих переміщень робочого штока з використанням розробленого тепломеханічного перетворювача та використання розробленого пристрою для проведення деформування зразків та пресування порошків.

26. Патент на винахід № 109616 АНТЕНА БАГАТОСМУГОВА // О. І. Карпов, В. О. Катрич, Є. О. Антоненко, Бюл. № 17/2015 від 10.09.2015 р.

Антена багатосмугова належить до радіотехніки і може бути використана в якості антен радіотехнічних пристроїв різного призначення. Антена складається з паралельно встановлених над противагою двох шлейф-вібраторів, один з яких у своїй нижній частині приєднаний до живлячого фідеру, а другий до противаги. У верхній частині обидва шлейф-вібратори з'єднані металевою пластиною, яка утворює ємність, що укорочує. По торцевій поверхні противаги рівномірно розміщені елементи подовження, які загнуті всередину противаги перпендикулярно її поверхні. Це сприяє отриманню більш високого ККД, зростанню коефіцієнта посилення і ширини смуги пропускання антени при її малих розмірах.

27. Патент на винахід № 112110 СПОСІБ ЗМЕНШЕННЯ РОЗМІРІВ ЛІНІЙНИХ АНТЕННИХ РЕШІТОК І ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ // О. І. Карпов, В. О. Катрич, М. П. Мустецов, В. О. Кожешкурт, Є. О. Антоненко, Бюл. № 14/2016 від 25.07.2016 р.

Спосіб зменшення розмірів лінійних антенних решіток і пристрій для його реалізації належить до радіотехніки і може бути використаний для зменшення довжини лінійних антенних решіток. Спосіб передбачає зменшення розмірів решітки за рахунок зменшення розмірів вібраторів, з яких складається решітка, та зменшення шагу їх розташування у решітці. Зменшення довжини вібраторів до розміру, що дорівнює одній восьмій довжини хвилі на частоті їх резонансу, здійснюється за рахунок введення у їх розрив подовжувальних котушок. Вібратори розташовуються у вигляді лінійної решітки над противагою з діаметром, що дорівнює непарній кількості половини довжини хвилі на частоті випромінювання решітки. Електричне живлення решітки здійснюється у її нижній частині. Технічним результатом є зменшення довжини антенної решітки у чотири рази при збереженні її коефіцієнта підсилення та покращенні діаграми спрямованості.

28. Патент на корисну модель № 112248 ДИСКОВА МІКРОСМУЖКОВА АНТЕНА З ЛОГОПЕРІОДИЧНИМИ ВИПРОМІНЮВАЧАМИ // С. О. Погарський, Д. В. Майбород, Бюл. № 23/2016 від 12.12.2016 р.

Дискова мікросмужкова антена з логоперіодичними випромінювачами, яка містить діелектричну підкладку, з одного боку якої розташовано заземлену основу, а з іншого - провідниковий диск, в якому виконані випромінювачі щілинного типу, які розташовані аксіально-симетрично щодо його центру під кутом 120° відносно один одного, яка відрізняється тим, в провідниковому диску виконані три групи щілинних випромінювачів у вигляді відрізків меандрової лінії, орієнтованих під кутом 120°, при цьому елементи відрізків ліній підкоряються логоперіодичному закону, тобто відстань між елементами та розмір осередку змінюються за законом зменшуючої геометричної прогресії з заданим знаменником.

29. Патент на корисну модель № 112345 ТРИМАЧ ДЛЯ НАГРІВАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗРАЗКІВ У ПРОСВІЧУЮЧОМУ ЕЛЕКТРОННОМУ МІКРОСКОПІ ПЕМ-125К // В. М. Сухов, О. П. Кришталь, С. І. Богатиренко, Р. В. Сухов, Бюл. №23/2016 від 12.12.2016 р.

Тримач для нагрівання і дослідження зразків у просвічуючому електронному мікроскопі ПЕМ125К в діапазоні температур від 20 до 1000 °C, що містить сталеву штангу, подовжувач, наконечник, електронно-мікроскопічну сіточку, на якій розміщений досліджуваний зразок, який відрізняється тим, що нагрівальним елементом є безпосередньо електронно-мікроскопічна сіточка, яку точково приварено до електричних провідників.

30. Патент винахід № 112505 АНТЕНА ДВОДІАПАЗОННА // О. І. Карпов, В. О. Катрич, Є. О. Антоненко, Бюл. №17/2016 від 12.09.2016 р.

Винахід стосується радіотехніки і може бути використаний в якості антен радіотехнічних пристроїв різного призначення, зокрема у якості багатоканальної телевізійної антени направленої дії. Антена дводіапазонна складається з двох широкосмугових вібраторів, розташованих на відстані одної восьмої робочої довжини хвилі один від одного, які з'єднані фідерною лінією, при цьому перший вібратор є рефлектором, а другий директором, до котрого приєднаний коаксіальний живлячий кабель. Для формування двох смуг пропускання, однієї в метровому, а другої у дециметровому діапазонах хвиль, вібратори зроблені комбінованими і містять подовжувальні котушки в об'ємному та планарному виконанні.

31. Патент винахід № 112506 АНТЕНА НАПРАВЛЕНОЇ ДІЇ // О. І. Карпов, В. О. Катрич, Є. О. Антоненко, Бюл. №17/2016 від 12.09.2016 р.

Винахід стосується радіотехніки і може бути використаний в якості антен радіотехнічних пристроїв різного призначення, зокрема у якості широкосмугової антени направленої дії. Антена складається з широкосмугових вібраторів, розташованих на відстані одної восьмої робочої довжини хвилі один від одного, які з'єднані фідерними лініями, при цьому перший вібратор є директором, до якого приєднаний коаксіальний живлячий кабель, другий шлейф-вібратором, а останній рефлектором. Несиметрична конструкція директора дозволила спростити конструкцію антени та покращити її узгодження коаксіальним живлячим кабелем та розширити смугу її пропускання, тоді як шлейфова конструкція інших вібраторів дозволила, без зміни умов сполучення з коаксіальним живлячим кабелем, додавати до антени випромінювачі в кількості, необхідній для отримання заданих коефіцієнтів підсилення та направленої дії.

32. Патент на корисну модель № 114388 СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ВНУТРІШНІХ ДЕФЕКТІВ У СТІНАХ ПРИМІЩЕНЬ // І. О. Громико, О. О. Кузнєцов, Р. Є. Кузнєцов, Бюл. № 5/2017 від 10.03.2017 р.

Спосіб визначення внутрішніх дефектів у стінах приміщень, при якому випромінюванням звукового генератора впливають на одну сторону стіни, а з іншої сторони між стіною та когерентним випромінювачем заздалегідь встановлюють світловідбиваючу поверхню, на якій реєструють спекл-зображення відеокамерою та оцифровують з послідовним запам'ятовуванням цифрових зображень і подальшим визначенням місцеположення дефектних зон в стінах приміщення, який відрізняється тим, що до звукового генератора додатково приєднують просторовий сканер, який розташовує звуковий генератор у необхідних місцях та на необхідних відстанях від досліджуваної стіни, а заздалегідь визначають конфігурацію досліджуваної стіни та вносять інформацію про її просторові параметри до просторового сканера.

33. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 54309 Комп'ютерна програма «ВИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОАКСИАЛЬНОГО ХВИЛЕВОДУ З СИСТЕМОЮ ЩІЛИН» // М. Є. Каліберда, С. О. Погарський, від 28.03.2014 р.

34. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 58013 Комп'ютерна програма «ВИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОАКСІАЛЬНОГО ХВИЛЕВОДУ З СИСТЕМОЮ ЩІЛИН У ВИПАДКУ АКСІАЛЬНО-НЕСИМЕТРИЧНИХ ХВИЛЬ» // М. Є. Каліберда, С. О. Погарський, від 05.01.2015 р.

35. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 62120 Комп'ютерна програма «ПАРАЛЕЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ФІЛЬТРУ ЧАСТОТ НА ОСНОВІ КОАКСІАЛЬНОГО ХВИЛЕВОДУ З СИСТЕМОЮ ЩІЛИН У ПОРОЖНЬОМУ ВНУТРІШНЬОМУ ПРОВІДНИКУ» // М. Є. Каліберда, С. О. Погарський, від 15.10.2015 р.

36. Патент на корисну модель № 116078 ДВОДІАПАЗОННА ДИСКОВА МІКРОСМУЖКОВА АНТЕНА З ЛОГОПЕРІОДИЧНИМИ ВИПРОМІНЮВАЧАМИ // С. О. Погарський, Д. В. Майборода, Бюл. № 9/2017 від 10.05.2017 р.

Корисна модель належить до антенної техніки надвисоких частот і може бути використана в радіотехнічних пристроях та системах різного призначення як самостійний функціональний модуль, а також як випромінювач у фазованих антенних ґратках.Дводіапазонна дискова мікросмужкова антена з логоперіодичними випромінювачами, яка містить діелектричну підкладку, з одного боку якої розташовано заземлену основу, а з іншого - провідниковий диск, в якому виконані випромінювачі щілинного типу, які розташовані аксіально-симетрично щодо його центру під кутом 120° відносно один одного, яка відрізняється тим, що в провідниковому диску виконані три групи щілинних випромінювачів у вигляді відрізків меандрової лінії, орієнтованих під кутом 120°, при цьому елементи відрізків ліній підкорюються логоперіодичному закону, тобто відстань між елементами та розмір осередку змінюються за законом зменшуючої геометричній прогресії з заданим знаменником, а розташування випромінювачів є таким, що зовнішня кромка мікросмужкового диску зазнає розрив у місці стиковки випромінювача та кромки диску.

37. Патент на корисну модель № 116811 ВИСОКОТОЧНИЙ ПРИСТРІЙ ФІЛЬТРАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ ТРАЄКТОРІЇ БАЛІСТИЧНОЇ ЦІЛІ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ОРБІТИ КОСМІЧНОГО ОБ'ЄКТА // Ф. М. Андрєєв, А. В. Статкус, Бюл. № 11/2017 від 12.06.2017 р.

Корисна модель належить до галузі радіолокації і може бути використана для побудови траєкторії балістичної цілі та визначення елементів орбіти космічного об'єкта (КО), уточнення їх параметрів за даними режиму когерентної обробки.

38. Патент на корисну модель № 125865 СПОСІБ ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ // О. В. Калантар'ян, С. І. Кононенко, В. П. Журенко, Н. О. Желтопятова, Бюл. № 10/2018 від 25.05.2018 р.

Спосіб вимірювання температури, що включає опромінення лазерним випромінюванням площі поверхні, температура якої вимірюється, вимірювання падаючого потоку лазерного випромінювання, яскравості поверхні на довжині хвилі лазерного випромінювання, як з відбитим лазерним випромінюванням, так і без нього, з послідовним розрахунком дійсної температури за результатами цих вимірів, який відрізняється тим, що усі вимірювання проводять одночасно, лазерне випромінювання має лінійну поляризацію, яскравість поверхні вимірюють тієї ж самої поляризації, що і лазерне випромінювання, опромінення поверхні лазером та вимірювання її яскравості здійснюють в тому ж самому тілесному куті, а відбите лазерне випромінювання вимірюють інтегрально по всіх тілесних кутах та поляризаціях.

39. Патент на корисну модель № 127969 ВИСОКОТОЧНИЙ ПРИСТРІЙ ФІЛЬТРАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ ТРАЄКТОРІЇ БАЛІСТИЧНОЇ ЦІЛІ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ОРБІТИ КОСМІЧНОГО ОБ'ЄКТА З ПІДВИЩЕНОЮ ВІРОГІДНІСТЮ // Ф. М. Андрєєв, А. В. Статкус, Бюл. № 16/2018 від 27.08.2018 р.

Корисна модель належить до галузі радіолокації і може бути використана для побудови траєкторії балістичної цілі (тобто балістичних ракет різних типів) та визначення елементів орбіти космічного об'єкта (КО), уточнення їх параметрів за даними режиму когерентної обробки.

40. Патент на корисну модель № 128379 ФРАКТАЛЬНА АНТЕНА З ІНДУКТИВНИМ ЕЛЕМЕНТОМ ЗБУДЖЕННЯ // С. О. Погарський, Д. В. Майборода, А. В. Позняков, № 17/2018 від 10.09.2018 р.

Фрактальна антена з індуктивним елементом збудження, містить діелектричну підкладку, на одному боці якої розташована заземлена основа, та провідниковий диск з отворами різних діаметрів, при цьому отвори різного діаметра розташовані на різних відстанях від центру диска та симетрично щодо відповідного отвору більшого діаметра, а діаметри отворів та відстані центрів отворів з меншими діаметрами по відношенню до центрів отворів з більшими діаметрами завдаються алгоритмом третьої ітерації скейлінгу з масштабуючим множником d=3, відрізняється тим, що додатково введено кільцевий мікросмужковий провідник, який має гальванічний контакт зі ступінчастим мікросмужковим провідником для зв'язку із зовнішніми колами.

41. Патент на корисну модель № 129298 СПОСІБ ВИМІРЮВАННЯ ВИПРОМІНЮВАЛЬНОЇ ТА ВІДБИВНОЇ ЗДАТНОСТІ ОБ'ЄКТІВ СКЛАДНОЇ ФОРМИ В БЛИЖНІЙ ЗОНІ ШЛЯХОМ ДЕКОМПОЗИЦІЇ // М. М. Колчигін, М. М. Легенький, О. А. Масловський, В. М. Биков, С. М. Биков, О. М. Грічанюк, С. О. Вінніченко, Г. Г. Осіновий, В. В. Хардіков, В. О. Краюшкін, № 20/2018 від 25.10.2018 р.

Корисна модель належить до радіотеплолокації і може бути використана для вимірювання випромінювальної та відбивної здатності об'єктів як на відкритих полігонах, так і в закритих лабораторних приміщеннях.Спосіб вимірювання випромінювальної та відбивної здатності об'єктів складної форми в ближній зоні шляхом декомпозиції, що полягає у послідовному покроковому вимірі характеристик відбиття і випромінювання окремих елементів об'єкта в ближній зоні антени вимірювача НВЧ діапазону та наступному формуванні загального радіолокаційного зображення об'єкта складної форми, який відрізняється тим, що як вимірювач характеристик відбиття і випромінювання використовують пасивний радіометричний датчик НВЧ діапазону, складений з радіометричного приймача та антени, за допомогою якого отримують радіометричне зображення об'єкта.

42. Патент на корисну модель № 140690 // ТВЕРДИЙ ЕКСТРАГЕНТ ДЛЯ ВИЛУЧЕННЯ ІОНІВ ЦЕРІЮ З ВОДНИХ РОЗЧИНІВ // А.П. Краснопьорова; Г.Д. Юхно; Н.В. Єфімова; К.Ю. Брильова; А.Б. Драпайло; В.І. Кальченко; В.Ю. Коровін; О.В. Зонтов; Л.В. Зонтова від 10.03.2020, бюл. № 5/2020.

43. Патент на корисну модель № 142223 ЗАСТОСУВАННЯ ГІДРАВЛІЧНОГО РОЗРИВУ ПЛАСТА ЯК СПОСОБУ ВИДОБУВАННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД ПИТНОЇ ЯКОСТІ ЗІ ЩІЛЬНИХ ВИСОКОПОРИСТИХ ПОРІД НИЗЬКОЇ ВОДОПРОНИКНОСТІ //Терещенко Віктор Олександрович; Удалов Ігор Валерійович від 25.05.2020, бюл. № 10

Застосування гідравлічного розриву пласта як способу видобування підземних вод питної якості зі щільних високопористих порід низької водопроникності.

44. Патент на корисну модель № 144206 СПОСІБ СТВОРЕННЯ БІНАРНИХ ЗРАЗКІВ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ФАЗОВИХ ДІАГРАМ В КОНДЕНСОВАНИХ ПЛІВКАХ // Петрушенко Сергій Іванович; Дукаров Сергій Валентинович; Сухов Володимир Миколайович від 10.09.2020, бюл. № 17.

Спосіб створення бінарних зразків для дослідження фазових діаграм в конденсованих плівках, при якому отримують зразки методом вакуумної конденсації з лінійних випарників та нагрівання в рамках єдиного вакуумного циклу. Формують плівки методом пошарової конденсації, градієнт концентрацій забезпечують тіньовим екраном, який розміщують над випарниками, встановленими паралельно до створюваного градієнта.

45. Патент на корисну модель №145800 СПОСІБ РЕЄСТРАЦІЇ ШВИДКИХ НЕЙТРОНІВЯкименко Іван Іванович; Рижиков Володимир Діомидович; Онищенко Геннадій Михайлович від 06.01.2021, бюл. № 1

Спосіб реєстрації швидких нейтронів, що базується на реакції непружного розсіювання (n, n'y)in, який відрізняється тим, що реєстрацію швидких нейтронів здійснюють підсилювачем сигналів з ФЕП зі сталою часу інтегрування сигналу 10 нс та сумарним коефіцієнтом підсилення 70 дб на 6 каскадів підсилення з вхідним струмом зміщення 2 пА, робочу напругу ФЕП вибирають рівною 1250 В, детектор налаштовують в режим рахування одиничних фотонів від (n, n' )in, (n, n' )in_res, (n, )сар реакцій, поріг спрацювання системи реєстрації вибирають на рівні 100 мВ, що в спектрометричному режимі відповідає долині між шумовим та однофотонним піком.

46. Патент на корисну модель №145869 СПОСІБ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ АЛЮМІНІЮ (ІІІ) У ВОДНОМУ СЕРЕДОВИЩІШаповалов Сергій Андрійович від 06.01.2021, бюл. № 1

Спосіб спектрофотометричного визначення вмісту алюмінію (III) у водному середовищі, що включає використання органічного реагенту та броміду цетилпіридинію, що взаємодіють з алюмінієм, подальше вимірювання оптичної густини, побудування градуювальної залежності оптичної густини від концентрації алюмінію при певній довжині хвилі світлопоглинання, який відрізняється тим, що як органічний реагент використовують 5-[(Е)-(3-карбокси-5-метил-4-оксоциклогекса-2,5-дієн-1-іліден)-(2,6-дихлор-4-сульфофеніл)метил]-3-гідрокси-2-метилбензойну кислоту, а вимірювання оптичної густини здійснюють при довжині хвилі світлопоглинання 650 нм.

47. Патент на корисну модель №145990 СПОСІБ СПЕКТРАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА КОРИГУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ СИГНАЛІВ ГЕОРАДАРІВ ПРИ НЕРУЙНІВНОМУ КОНТРОЛІ ТОВЩИНИ ШАРІВ НЕЖОРСТКОГО ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУБатраков Дмитро Олегович; Батракова Анжеліка Геннадіївна від 13.01.2021, бюл. № 2

Спосіб спектральної ідентифікації та коригування параметрів сигналів георадарів при неруйнівному контролі товщини шарів нежорсткого дорожнього одягу, який полягає в тому, що обробка даних георадарного зондування проводиться з коригуванням парціальних амплітуд імпульсних сигналів, який відрізняється тим, що після проведення вимірювань параметрів зондувального сигналу георадара обчислюється сукупність нормувальних множників як відношення спектральної амплітуди зондувального сигналу георадара до відповідної спектральної амплітуди змодельованого сигналу, який має той самий спектральний інтервал, як і зондувальний сигнал георадара, та форму, яка отримана подвійним диференціюванням розподілу Гауса; потім сигнали від конструкції, що досліджується, коригуються за допомогою нормувальних множників, внаслідок чого отримують сигнали, які мають форму розподілу в часі, яка є максимально наближеною до теоретичної; скориговані сигнали використовуються під час обробки даних зондування.

48. Патент на корисну модель №146469 СПОСІБ ЕКСТРАКЦІЙНО-ФОТОМЕТРИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ МІДІ (ІІ) У ВОДНОМУ СЕРЕДОВИЩІШаповалов Сергій Андрійович від 24.02.2021, бюл. № 8

Спосіб екстракційно-фотометричного визначення вмісту міді (II) у водному середовищі, який для утворення сполуки з міддю включає використання аскорбінової кислоти, органічного реагенту та барвника, подальше екстрагування сполуки в органічний розчинник, вимірювання оптичної густини органічної фази, побудування градуювальної залежності оптичної густини від концентрації міді при певній довжині хвилі світлопоглинання, який відрізняється тим, що як органічний реагент використовують 2,2'-біхінолін-4,4'-дикарбоксамід, як барвник використовують динатрієву сіль 2,4,5,7-тетрабромфлуоресцеїну, як органічний розчинник використовують хлороформ, а вимірювання оптичної густини здійснюють при довжині хвилі світлопоглинання 545 нм.

49. Патент на корисну модель №146470 СПОСІБ ЕКСТРАКЦІЙНО-ФОТОМЕТРИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ СРІБЛА (І) У ВОДНОМУ СЕРЕДОВИЩІШаповалов Сергій Андрійович від 24.02.2021, бюл. № 8

Спосіб екстракційно-фотометричного визначення вмісту срібла (І) у водному середовищі, який для утворення сполуки зі сріблом (І) включає використання органічного реагенту та динатрієву сіль 2,4,5,7-тетрабромфлуоресцеїну як барвника, подальше екстрагування сполуки в органічний розчинник, вимірювання оптичної густини органічної фази, побудування градуювальної залежності оптичної густини від концентрації срібла при певній довжині хвилі світлопоглинання, який відрізняється тим, що як органічний реагент використовують 4-метокси-N-[(1Е)-хінолін-2-ілметилен]анілін, як органічний розчинник використовують хлороформ, а вимірювання оптичної густини здійснюють при довжині хвилі світлопоглинання 540 нм.

50. Патент на корисну модель №148523 СПОСІБ ВІЗУАЛЬНОГО БІНАРНОГО ТЕСТУВАННЯ МЕТАНОЛУ В ЕТИЛОВОМУ СПИРТІНікітіна Наталія Олександрівна; Решетняк Олена Олександрівна; Чернишова Оксана Сергіївна; Власенко Ганна Сергіївна від 8.08.2021, бюл. № 33.

51. Патент на корисну модель №148697 СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ СОРБЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ НА ОСНОВІ МОДИФІКОВАНОГО MnO(OH) ГІДРОЛІЗНОГО ЛІГНІНУ Краснопьорова Алла Петрівна; Єфімова Наталя Віталіївна; Юхно Галина Дмитрівна; Софронов Дмитро Семеновичвід 08.09.2021, бюл. № 36.

52. Патент на винахід № 124608 N-ЗАМІЩЕНІ ПОХІДНІ 2-МЕТИЛ-4-АРИЛ-8-АРИЛІДЕН-5,6,7,8-ТЕТРАГІДРОХІНАЗОЛІНІВ ТА СПОСІБ ЇХ ОТРИМАННЯ Гладков Євгеній Станіславович; Сніжко Арсеній Дмитрович;Рошаль Олександр Давидович від13.10.2021, бюл. № 41.

53. Патент на винахід № 124584 СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМКУ НА ІМПУЛЬСНІ ТА ПОСТІЙНІ ДЖЕРЕЛА ГАММА-ВИПРОМІНЮВАННЯ ТА ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ Андрєєв Фелікс Михайлович; Стєрвоєдов Микола Григорович; Осипчук Андрій Володимирович від13.10.2021, бюл. № 41.