СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО І ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

1. Патент на корисну модель № 53670 СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ПЛАСТИН З УЛЬТРАТОНКИМ ШАРОМ СОРБЕНТУ // Л. П. Логінова, О. П. Бойченко, О. Ю. Коновалова, А. М. Фролова, Бюл. № 19/2010 від 11.10.2010 р.

1. Спосіб виготовлення пластин з ультратонким шаром сорбенту, що включає приготування реакційної суміші, проведення золь-гель синтезу монолітного неорганічного сорбенту, нанесення отриманого золю кремнезему на попередньо підготовлені скляні пластини, висушування шару монолітного сорбенту на пластині, який відрізняється тим, що реакційну суміш готують з співвідношенням компонентів: тетраетоксисилану (TEOS), води, етанолу, диметилформаміду (DMFA), поліетиленгліколю (PEG) та цетилпіридиній хлориду (СРС) 1,00 : 4,64 : 7,65 : 1,44 : 0,26 : 7,8 . 10-3 моль/моль, відповідно, причому висушування монолітного шару сорбенту пластини проводять спочатку упродовж 2 діб на повітрі при кімнатній температурі, а потім упродовж 4 діб у сушильній шафі з поступовим збільшенням температури до 90°С при атмосферному тиску, після чого з метою вилучення органічних компонентів промивають у ацетонітрилі.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що для підготовки скляних пластин їх попередньо матують, для чого беруть скляні пластини, наприклад, розміром 10см х 10см кожна, наносять на робочу поверхню означених скляних пластин насичений розчин амонію фториду у фторидній кислоті, наприклад, у кількості 4 мл, та висушують на повітрі при кімнатній температурі, після чого промивають спочатку проточною, а потім дистильованою водою.

3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що для висушування монолітного шару сорбенту на матованій скляній пластині формують рамку з силікону, наприклад, розміром 10см х 10см та товщиною 0,5 см, яку накривають листом того ж розміру, наприклад, з фотографічної плівки для офсетного друку фірми «AGFA», з якої попередньо вилучають галогеніди аргентуму, орієнтуючи шар желатинового гелю назовні, причому у листі фотоплівки роблять отвір для нанесення реакційної суміші на пластину, наприклад, діаметром 0,4 см, та отвір для випаровування розчинників, наприклад, діаметром 0,1 см.

2. Патент на корисну модель № 73974 СПОСІБ ВИДІЛЕННЯ СУМИ АНТОЦІАНИНІВ З ПЛОДІВ ТА ЯГІД // О.Д. Рошаль, Р. Ю. Ільяшенко, В. І. Росляков, Бюл. № 19/2012 від 10.10.2012 р.

Спосіб виділення суми антоціанинів з плодів та ягід включає екстракцію та виділення суми антоціанинів із сировини з використанням етилового спирту в присутності підкислювача. Екстракцію проводять протягом 2-3 годин з використанням ректифікованого 96 % етилового спирту у співвідношенні 1,0-1,2 л спирту на 100 г сировини. Беруть суцільні неушкоджені плоди та ягоди, а як підкислювач икористовують цитратну кислоту в кількості 0,7 - 1,0 г на 100 гсировини. Корисна модель належить до галузі фармацевтичної та харчової промисловості, зокрема до способів отримання біологічно активного продукту - суми антоціанинів (антоціанів), що має значну антиоксидантну дію, проявляє канцеростатичний ефект та вітамінну - Р активність, а також використовується як червоний харчовий барвник.

3. Патент на корисну модель № 90416 СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ІНТЕГРАЛЬНОГО ІНДЕКСУ ІНТОКСИКАЦІЇ ОРГАНІЗМУ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ // М. С. Гончаренко, Г. П. Андрейко, О. О. Коновалова, К. В. Носов, О. О. Михайлова, Д. В. Строілова, Бюл. № 10/2014 від 26.05.2014 р.

Запропонована корисна модель стосується способів дослідження або аналізу біологічних матеріалів у медицині, токсикології, біології, харчовій промисловості, тощо і може бути використана для визначення резервів адаптації організму. Спосіб визначення інтегрального індексу інтоксикації організму важкими металами шляхом вимірювання концентрації важких металів в органах і тканинах організму методом атомно-абсорбційної спектроскопії. Організм досліджуваної групи тварин навантажують важкими металами, наприклад, аліментарним шляхом, вимірюють маси тіла організмів досліджуваної і контрольних груп, вимірюють концентрації важких металів в органах і тканинах обох груп методом атомно-абсорбційної спектроскопії, визначають інтегральний індекс інтоксикації організму.

4. Патент на корисну модель № 94654 СПОСІБ ПІДГОТОВКИ ПРОБ ЖИРІВ І ОЛІЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПЛЮМБУМУ ТА КАДМІЮ // О. С. Калиненко, О. І. Юрченко, Л. В. Бакланова, Бюл. № 22/2014 від 25.11.2014 р.

Корисна модель належить до аналітичної хімії, а саме до способів підготовки проб жирів і олій і може бути використана для визначення плюмбуму та кадмію в цих об'єктах. Спосіб підготовки проб жирів і олій для визначення плюмбуму та кадмію, що включає розчинення проби у чотирихлористому вуглеці, екстракцію плюмбуму та кадмію дією ультразвуку, який відрізняється тим, що екстракцію проводять одночасною дією ультразвуку частотою 20-45 кГц, інтенсивністю 1,0-2,5 Вт/см2 та ультразвуку частотою 1,0-2,5 МГц, інтенсивністю 0,50-0,75 Вт/см2 на протязі 2-3 хв.

5. Патент на корисну модель № 106187 СПОСІБ МІНЕРАЛІЗАЦІЇ ПРОБ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПЛЮМБУМУ ТА КАДМІЮ // О. І. Юрченко, Л. В. Бакланова, О. С. Каліненко, О. М. Бакланов, Бюл. № 8/2016 від 25.04.2016 р.

Спосіб мінералізації проб харчових продуктів для визначення плюмбуму та кадмію включає обвуглювання на електроплитці з інтенсифікацією ІЧ-опроміненням та наступну обробку обвуглених проб харчових продуктів парами газоподібних окиснювачів - хлору або оксидів азоту. Обробку обвуглених проб харчових продуктів парами окиснювачів ведуть при температурі 60-70 °C з інтенсифікацією ультразвуком частотою 2,5-4,0 МГц, інтенсивністю 8,5-12,0 Вт/см2 до появи золи білого або біло-сірого кольору.Корисна модель належить до аналітичної хімії, а саме до способів мінералізації проб харчових продуктів для наступного визначення плюмбуму та кадмію, та може бути використана у харчовій галузі промисловості при контролі якості продукції.

6. Патент на корисну модель № 106559 СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ ШЛЯХІВ МОРФОГЕНЕЗУ IN VITRO ЗА СТУПЕНЕМ ЕФЕКТИВНОСТІ ВВЕДЕННЯ В КУЛЬТУРУ ЛІНІЙ ТА СОРТІВ М'ЯКОЇ ПШЕНИЦІ TRITICUM AESTIVUM L. ЗІ ВСТАНОВЛЕНИМ СТАНОМ ЛОКУСІВ ГЕНІВ VRN ТА PPD // В. В. Жмурко, О. О. Авксентьєва, В. А. Петренко, Бюл. № 8/2016 від 25.04.2016 р.

Спосіб прогнозування шляхів морфогенезу in vitro за ступенем ефективності введення в культуру ліній та сортів м'якої пшениці Triticum aestivum L. зі встановленим станом локусів генів VRN та PPD включає введення в культуру in vitro, отримання первинного калусу та аналіз ступеня його ефективності. За результатами першого етапу - введення в культуру in vitro та співставлення зі станом локусів генів як VRN або PPD дають орієнтовний прогноз щодо здатності відповідних генотипів ліній та сортів м'якої пшениці до подальшого напрямку реалізації морфогенетичного потенціалу шляхом калусогенезу - утворення соматичних калусів або морфогенезу - утворення морфогенних калусів. Корисна модель належить до галузі біотехнології і може бути використана для орієнтовного добору генотипів сортів та ліній м'якої пшениці TriticumaestivumL. з тим чи іншим напрямом реалізації морфогенного потенціалу, а також у дослідженнях з клітинної та генетичної інженерії, селекції рослин м'якої пшениці в залежності від сформульованого завдання біотехнологічних досліджень.

7. Патент на корисну модель № 109007 СПОСІБ ОЧИЩЕННЯ КУХОННОЇ СОЛІ // О. І. Юрченко, О. С. Калиненко, О. М. Бакланов, Бюл. № 15/2016 від 10.08.2016 р.

Спосіб очищення кухонної солі, що включає її промивку насиченим розсолом хлориду натрію при об'ємному співвідношенні компонентів кухонна сіль - розсіл 1:(1-2), який відрізняється тим, що промивку проводять при дії ультразвуку частотою 20,0-55,0 кГц, інтенсивністю 1,5-2,5 Вт/см2 протягом часу, більшого за 4 хв.

8. Патент на корисну модель № 112525 СПОСІБ ОТРИМАННЯ ЙОДОВАНО-ФТОРОВАНОЇ КУХОННОЇ СОЛІ // О. І. Юрченко, Л. В. Бакланова, О. М. Бакланов, Т. В. Чорножук, Бюл. № 24/2016 від 26.12.2016 р.

Спосіб отримання йодовано-фторованої кухонної солі, при якому вводять у кухонну сіль йод-фторвмісну добавку, для приготування якої у водний розчин йодиду калію і фториду калію вводять харчовий емульгатор - моногліцериди дистильовані (МГД), а на отриману суміш діють ультразвуком (УЗ), який відрізняється тим, що використовують одночасну дію УЗ частотою 1,0-2,5 МГц, інтенсивністю 0,15-0,25 Вт/см2 та УЗ частотою 20-80 кГц, інтенсивністю 0,50-0,65 Вт/см2 протягом не менше як 2,0 хв.

9. Патент на корисну модель № 114402 СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ ПОГЛИНЕНОЇ ЗВУКОХІМІЧНОАКТИВНОЇ АКУСТИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ УЛЬТРАЗВУКУ У РОЗЧИНАХ ХЛОРИДУ НАТРІЮ ТА КУХОННОЇ СОЛІ // О. І. Юрченко, Л. В. Бакланова, Т. В. Чорножук, О. М. Бакланов, Бюл. № 5/2017 від 10.03.2017 р.

Спосіб визначення поглиненої акустичної звукохімічноактивної енергії ультразвуку, що включає порівняння зміни фізичної характеристики під впливом ультразвукового поля та кількості поглиненої хімічноактивної акустичної енергії ультразвуку, який відрізняється тим, що в якості такої фізичної характеристики використовують потік сонолюмінісценції ультразвуку; причому використовують ультразвук частотою 20,0-90,0 кГц, інтенсивністю не менше 1,0 Вт/см2 на протязі більше 20,0 с.

10. Патент на корисну модель № 116132 СПОСІБ ОТРИМАННЯ КОЛОЇДНОГО РОЗЧИНУ БІОМАСИ ВОДОРОСТІ "DUNALIELLA SALINA" // О. І. Юрченко, Т. В. Чорножук, Л. В. Бакланова, О. М. Бакланов, Бюл. № 9/2017 від 10.05.2017 р.

Корисна модель належить до харчової технології та бальнеології, а саме до способів отримання біоактивних добавок до кухонної солі та сольових ванн.Спосіб отримання колоїдного розчину біомаси водорості "Dunaliellasalina", що містить морську ропу та біомасу водорості "Dunaliellasalina", аскорбат натрію, аскорбінову кислоту та диоксид карбону у такому співвідношенні компонентів (мас. %): аскорбат натрію - 7,2-25,8; аскорбінова кислота - 1,2-4,2; біомаси водорості «Dunaliella salina» - 4,9-17,7; диоксид карбону - 0,36-1,3; морська ропа решта, шляхом реакції між аскорбіновою кислотою, дикарбонатом натрію у закритій ємності, який відрізняється тим, що процес проводять при дії ультразвуку частотою 1,0-1,5 ГГц, інтенсивністю - 0,5-1,0 Вт/см2 на протязі 10-15 хв.

11. Патент на корисну модель № 116260 СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ШВИДКОСТІ ПРОРОСТАННЯ КОРИСНИХ РОСЛИН // Н. Г. Стрижельчик, Бюл. № 9/2017 від 10.05.2017 р.

Корисна модель належить до галузі генетики, а саме підвищення швидкості проростання та адаптивності сільськогосподарських рослин, і може бути використана, з одного боку, для підвищення швидкості проростання цінних сортів корисних високопродуктивних рослин, з іншого боку, для підвищення у них адаптивних властивостей до шкідливих умов їх перебування. Спосіб підвищення швидкості проростання корисних рослин, який відрізняється тим, що перед пророщуванням насіння обробляють червоним лазерним випромінюванням з довжиною хвилі 655 нм малої потужності.

12. Патент на корисну модель № 117720 СПОСІБ ОЧИЩЕННЯ КУХОННОЇ СОЛІ // О. І. Юрченко, Т. В. Черножук, Л. В. Бакланова, О. М. Бакланов, Бюл. № 13/2017 від 10.07.2017 р.

Корисна модель належить до харчової технології, а саме до способів очищення кухонної солі від нерозчинних у воді домішок та солей магнію, та може бути використана в соляній галузі промисловості для очищення басейнової кухонної солі. Спосіб очищення кухонної солі, що включає її промивку насиченим розсолом хлориду натрію при об'ємному співвідношенні компонентів кухонна сіль:розсіл 1:(1-2) при дії ультразвуку, який відрізняється тим, що промивку проводять при дії ультразвуку частотою 45-94 кГц, інтенсивністю 1,5-2,5 Вт/см2 та дії ультразвуку частотою 1,0-2,3 МГц, інтенсивністю 2,5-3,5 Вт/см2 протягом більше 2 хв.

13. Патент на корисну модель № 118718 СПОСІБ ОТРИМАННЯ КУХОННОЇ СОЛІ, ЩО НЕ ЗЛЕЖУЄТЬСЯ // О. І. Юрченко, Т. В. Черножук, Л. В. Бакланова, О. М. Бакланов, Бюл. № 16/2017 від 28.08.2017 р.

Спосіб отримання кухонної солі, що не злежується, який включає обробку солепульпи з вмістом твердої фази 30-82 % ультразвуком, її центрифугування та сушку, який відрізняється тим, що солепульпу піддають дії ультразвуку частотою 20-100 кГц, інтенсивністю 1,5-2,5 Вт/см2 та ультразвуку частотою 1,0-2,0 МГц, інтенсивністю 2,0-3,0 Вт/см2 протягом 7-10 хв.

14. Патент на корисну модель № 122792 СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ВОЛОГИ В КУХОННІЙ СОЛІ // О. І. Юрченко, Т. В.Черножук, Л. В. Бакланова, О. М. Бакланов, Бюл. № 2/2018 від 25.01.2018 р.

Спосіб визначення вологи в кухонній солі включає подрібнення кухонної солі до розміру зерна менше ніж 0,2 мм, зважування вологої солі, обробку абсолютним ацетоном, висушування при температурі 100-140 °C та визначення вмісту вологи по різниці між масою попередньої наважки та залишку після висушування, який відрізняється тим, що проводять обробку вологої солі ацетоном під дією ультразвуку частотою 40-100 кГц, інтенсивністю 1,0-2,0 Вт/см2 протягом 2-3 хв.

15. Патент на корисну модель № 123722 СПОСІБ ОТРИМАННЯ ФТОРОВАНОЇ КУХОННОЇ СОЛІ // О. І. Юрченко, Т. В.Черножук, Л. В. Бакланова, О. М. Бакланов, Бюл. № 5/2018 від 12.03.2018 р.

Спосіб отримання фторованої кухонної солі, що включає введення в кухонну сіль, підігріту до температури 73-75 C, розчину фторвмісної добавки, яку готують шляхом розчинення харчового емульгатора моногліцерид дистильований у водному розчині фториду калію під дією ультразвуку, який відрізняється тим, що розчинення харчового емульгатора моногліцерид дистильований проводять у 55-65 % водному розчині фториду калію до отримання 65-75 % розчину під одночасною дією ультразвуку частотою 1,0-2,0 МГц інтенсивністю 0,30-0,50 Вт/см2 та ультразвуку частотою 30-90 кГц інтенсивністю 1,70-2,00 Вт/см2 протягом 10-15 хв.

16. Патент на корисну модель № 124971 СПОСІБ ОТРИМАННЯ КАРОТИНОВМІСНОЇ КУХОННОЇ СОЛІ // О. І. Юрченко, Т. В.Черножук, Л. В. Бакланова, О. М. Бакланов, Бюл. № 8/2018 від 25.04.2018 р.

Спосіб отримання каротиновмісної кухонної солі, при якому її перемішують з каротиновмісною добавкою, який відрізняється тим, що каротиновмісну добавку готують шляхом розчинення харчового емульгатора "Моногліцериди дистильовані" (МГД) в 10-15% розчині бета-каротину в олії під дією ультразвуку частотою 20-45 кГц, інтенсивністю 1,5-2,0 Вт/см2 за час дії УЗ не менше, ніж 2 хв. та вводять у попередньо підігріту до температури 70-75°C кухонну сіль, при цьoму кількість емульгатора МГД повинна становити 1,0-1,5 г/кг кухонної солі.

17. Патент на корисну модель № 131659 СПОСІБ ОТРИМАННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ВИВАРЮВАЛЬНОЇ ЙОДОВАНОЇ КУХОННОЇ СОЛІ// О. І. Юрченко, Т. В.Черножук, Л. В. Бакланова, О. М. Бакланов, Бюл. № 2/2019 від 25.01.2019 р.

Спосіб отримання безпечної виварювальної йодованої кухонної солі, що включає отримання кухонної солі виварюванням з розсолу, змішування з розчинами тіосульфату натрію та йодиду калію, гранулювання пресуванням до насипної маси 1,8-1,9 г/см3, зволожування до 1,2-1,8 % та висушування, який відрізняється тим, що виварювання кухонної солі здійснюють при дії ультразвуку частотою 750-950 кГц, інтенсивністю 1,0-1,5 Вт/см2, а змішування кухонної солі з розчинами тіосульфату натрію та йодиду калію проводять під дією ультразвуку частотою 18-25 кГц й інтенсивністю 12-15 Вт/см2.

18. Патент на корисну модель № 131971 СПОСІБ ОЧИЩЕННЯ КУХОННОЇ СОЛІ ВІД ДОМІШОК АРСЕНУ, КУПРУМУ ТА КАДМІЮ// О. І. Юрченко, Т. В.Черножук, Л. В. Бакланова, О. М. Бакланов, Бюл. № 3/2019 від 11.02.2019 р.

Спосіб очищення кухонної солі від домішок Арсену, Купруму та Кадмію, що включає розчинення кухонної солі у воді, співосадження домішок на колекторі при рН 12-13, який відрізняється тим, що співосадження домішок проводять на колекторі - суміші гідроксиду магнію та карбонату кальцію, при кількості гідроксиду магнію не менше, ніж 4 ммоль/л, а гідроксиду кальцію 1 - 2 ммоль/л, з використанням одночасної дії ультразвуку частотою 1-3 МГц, інтенсивністю 0,75 1,20 Вт/см2 та ультразвуку частотою 18 - 53 кГц, інтенсивністю 1,0-2,0 Вт/см2 протягом 30 - 45 с.

19. Патент на корисну модель № 133782 СПОСІБ ОТРИМАННЯ АРОМАТИЗОВАНОЇ КУХОННОЇ СОЛІ // О. І. Юрченко, Т. В.Черножук, Л. В. Бакланова, О. М. Бакланов, Бюл. № 8/2919 від 25.04.2019р.

Спосіб отримання ароматизованої кухонної солі, що включає введення в 96-97 % кухонну сіль (з 2 % крохмалю та 0,01 % етилового спирту) 1-2 % ефірної олії лавру шляхетного та перемішування, який відрізняється тим, що у підігріту до температури 39-42 °C кухонну сіль вводять ароматизуючу добавку, приготовлену таким чином: розчиняють харчовий емульгатор "Моногліцериди дистильовані"(МГД) в етиловому спирті, підігрітому до температури 39-42 °C при використанні одночасної дії ультразвуку частотою 20-45 кГц, інтенсивністю 0,10-0,35 Вт/см2 та ультразвуку частотою 1,0-2,5 МГц, інтенсивністю 0,50-0,75 Вт/см2 протягом 1 хв., а в отриманому розчині розчиняють ефірну олію лавру шляхетного, причому кількість харчового емульгатору МГД повинна бути не менше, ніж 2,0 г/кг кухонної солі.

20. Патент на корисну модель № 133783 СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ У КУХОННІЙ СОЛІ ВМІСТУ НЕРОЗЧИННИХ В ВОДІ РЕЧОВИН //О. І. Юрченко, Т. В.Черножук, Л. В. Бакланова, О. М. Бакланов, Бюл. № 8/2919 від 25.04.2019р.

Спосіб визначення у кухонній солі вмісту нерозчинних в воді речовин, що включає наступні стадії: зважування кухонної солі; розчинення кухонної солі в дистильованій воді під дією ультразвуку частотою 18-44 кГц, інтенсивністю 1,4-3,5 Вт/см2 протягом 20-25 с; кількісне перенесення нерозчинних в воді речовин на паперовий фільтр "синя стрічка" з промивкою гарячою (60-70 °C) дистильованою водою до відсутності реакції на хлорид-іон (проба з арґентум нітратом); висушування фільтра до постійної маси; охолодження фільтра до кімнатної температури та зважування, який відрізняється тим, що фільтр з нерозчинними у воді речовинами обробляють 30 мл ацетону під одночасною дією ультразвуку частотою 20-50 кГц, інтенсивністю 0,4-0,7 Вт/см2 та ультразвуку частотою 1,0-2,5 МГц, інтенсивністю 0,5-0,7 Вт/см2 протягом 1 хв. з наступним висушуванням фільтра при температурі 57-60 °C.

21. Патент на корисну модель № 133806 КУХОННА СІЛЬ ЗІ ЗНИЖЕНИМ ВМІСТОМ ХЛОРИДУ НАТРІЮ // О. І. Юрченко, Т. В.Черножук, Л. В. Бакланова, О. М. Бакланов, Бюл. № 8/2919 від 25.04.2019р.

Кухонна сіль, що містить хлорид натрію, солі калію та магнію, яка відрізняється тим, що містить хлорид натрію у вигляді швидкорозчинної лускатої кухонної солі,яксількалію містить цитрат калію, а яксіль магнію містить цитрат магнію, а також містить глутамат натрію (мас. %):

хлорид натрію у вигляді швидкорозчинної лускатої кухонної солі

50-60

цитрат калію

10-20

цитрат магнію

25-30

глутамат натрію

5

22. Патент на корисну модель № 134073 СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ЦЕЗІЮ В РОЗЧИНАХ БАСЕЙНОВОЇ ТА ОЗЕРНОЇ КУХОННОЇ СОЛІ// О. І. Юрченко, Т. В.Черножук, Л. В. Бакланова, О. М. Бакланов, Бюл. № 8/2019 від 25.04.2019р.

Спосіб визначення вмісту цезію в розчинах басейнової та озерної кухонної солі, що включає руйнування розчинних органічних речовин дією ультразвуку, співосадження цезію на колекторі - купрум (II)гексаціанофераті під дією ультразвуку з наступним виділенням осаду сифонуванням та центрифугуванням і визначення в ньому вмісту цезію атомно-емісійним методом, який відрізняється тим, що руйнування розчинних органічних речовин проводять одночасно дією ультразвуку частотою 1,0-2,5 МГц, інтенсивністю 0,65-1,00 Вт/см2 та ультразвуку частотою 18-40 кГц, інтенсивністю 1,0-2,0 Вт/см2 протягом 3 хв, а співосадження цезію на колекторі купрум (II) гексаціанофераті проводять одночасно дією ультразвуку частотою 1,0-2,0 МГц, інтенсивністю 0,50-0,75 Вт/см2 та ультразвуку частотою 18-44 кГц, інтенсивністю 1,0-1,8 Вт/см2 протягом 1-3 хв.

23. Патент на корисну модель № 134074 АРОМАТИЗОВАНА КУХОННА СІЛЬ ЗІ ЗНИЖЕНИМ ВМІСТОМ ХЛОРИДУ НАТРІЮ // О. І. Юрченко, Т. В.Черножук, Л. В. Бакланова, О. М. Бакланов, Бюл. № 8/2019 від 25.04.2019р.

Ароматизована кухонна сіль зі зниженим вмістом хлориду натрію, що містить хлорид натрію та ароматичні і лікувально-профілактичні добавки, яка відрізняється тим, що містить хлорид натрію у вигляді швидкорозчинної лускатої кухонної солі, цитрат калію, цитрат магнію та кріп сухий з наступним співвідношенням компонентів, мас. %: хлорид натрію у вигляді швидкорозчинної лускатої кухонної солі - 40-50, цитрат калію - 20-25, цитрат магнію 20-25, кріп сухий - 10.

24. Патент на корисну модель № 136690 СОЛЬОВА СУМІШ ЗІ ЗНИЖЕНИМ ВМІСТОМ НАТРІЙ ХЛОРИДУ // О. І. Юрченко, Т. В.Черножук, Л. В. Бакланова, О. М. Бакланов, від 27.08.2019, бюл. № 16.

25. Патент на корисну модель № 136871 ПРОФІЛАКТИЧНА КУХОННА СІЛЬ // О. І. Юрченко, Т. В.Черножук, Л. В. Бакланова, О. М. Бакланов, від 10.09.2019, бюл. № 17.

26. Патент на корисну модель № 137720 ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНА СОЛЬОВА СУМІШ // О. І. Юрченко, Т. В.Черножук, Л. В. Бакланова, О. М. Бакланов від 11.11.2019, бюл. № 21/2019.

27. Патент на корисну модель № 139154 // СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ СОЛОДУ // Я.О. Білецька; А.М. Чуйко; В.І. Сідоров; Н.І. Данько; А.П. Гуслєв; В.О. Бабенко від 26.12.2919р .бюл № 24/2019 р.

28. Патент на корисну модель № 139933 // ЙОДОВАНА КУХОННА СІЛЬ ЗІ ЗНИЖЕНИМ ВМІСТОМ НАТРІЮ ХЛОРИДУ // О. І. Юрченко, Т. В.Черножук, Л. В. Бакланова, О. М. Бакланов, 27.01.2020, бюл. № 2/2020.

29. Патент на корисну модель № 140681 //КАРОТИНОВА КУХОННА СІЛЬ ЗІ ЗНИЖЕНИМ ВМІСТОМ НАТРІЮ ХЛОРИДУ // О. І. Юрченко, Т. В.Черножук, Л. В. Бакланова, О. М. Бакланов, від 10.03.2020, бюл. № 5/2020.

30. Патент на корисну модель № 140697 //СПОСІБ ОТРИМАННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ФТОРОВАНОЇ КУХОННОЇ СОЛІ// О. І. Юрченко, Т. В.Черножук, Л. В. Бакланова, О. М. Бакланов, від 10.03.2020, бюл. № 5/2020.

31. Патент на корисну модель № 141784 СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ БІОМАСИ КАРОТИНОВМІСНИХ КОРМОВИХ ДРІЖДЖІВ //Божков Анатолій Іванович; Голтвянський Анатолій Володимирович;Єльчіщева Юлія Володимирівна; Цапко Георгій Євгенович від 27.04.2020, бюл. № 8

Спосіб одержання біомаси каротиновмісних кормових дріжджів включає культивування дріжджів в аеробних умовах протягом чотирьох діб на поживному середовищі, збір біомаси дріжджів центрифугуванням та сушіння. При цьому як мікроорганізм-продуцент використовують каротиновмісні дріжджі Rhodosporidium diobovatum штам IMB Y-5023, а як поживне середовище застосовують натуральну суміш екстрактів пшеничних висівок (30 г/л) і пивних дріжджів (10 г/л).

32. Патент на корисну модель №144555 СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ БОРОШНА З СОЇ //Білецька Яна Олександрівна; Данько Наталія Іванівна; Гуслєв Андрій Павлович; Бабенко Віталіна Олексіївна; Білевська Ольга Олександрівна; Перепелиця Анна Сергіївна; Писаревський Микола Іліч; Баранова Валерія Вадимівна; Перевозова Ірина Володимирівна; Некос Алла Наумівна від 12.10.2020, бюл. № 19

Спосіб одержання борошна з сої, що включає миття зерна, його дезінфекцію, замочування, пророщування, сушіння, який відрізняється тим, що миття та дезінфекцію зерна проводять водним розчином лимонної кислоти (рН 3,5…4,0 Т), зерна сої пророщують у водному розчині КІ при гідромодулі 1:2, загальна тривалість замочування становить 48 годин, температура розчину становить 14…16 °С, сушать за температури 50…75 °C до вологості 8…10 % та за температури 100…115 °C до вологості 6…8 %, потім перемелюють до проходження через шовкове сито № 35.

33. Патент на корисну модель №147609 СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА КЕКСУ СИРНОГО ЗІ ЗНИЖЕНОЮ ЕНЕРГЕТИЧНОЮ ЦІННІСТЮ
Аксьонова Олена Федорівна; Губський Сергій Михайлович; Євлаш Вікторія Владленівна; Торяник Дмитро Олександрович; Калугін Олег Миколайович від 26.05.2021, бюл. № 21.

34. Патент на корисну модель №148673 СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ЕМУЛЬСІЇ ДЛЯ ВВЕДЕННЯ ВІТАМІНУ D В ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ Аксьонова Олена Федорівна; Губський Сергій Михайлович; Євлаш Вікторія Владленівна; Торяник Дмитро Олександрович; Калугін Олег Миколайович; Батрак Анастасія Сергіївна від01.09.2021, бюл. № 35.