ПРОМИСЛОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

«ПРИСТРІЙ ДЛЯ КЕРОВАНОГО ДЕФОРМУВАННЯ І ПРЕСУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ, ЗАСНОВАНИЙ НА ТЕПЛОВОМУ РОЗШИРЕННІ»

«ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ОРІЄНТАЦІЙНИХ І СТРУКТУРНИХ ЗМІН, ЩО ВІДБУВАЮТЬСЯ У КРИСТАЛІЧНИХ МАТЕРІАЛАХ У ПРОЦЕСІ ЗОВНІШНЬОГО ВПЛИВУ»

«КЕРОВАНА ТЕРМІЧНА ОБРОБКА ЗРАЗКІВ СТАЛІ У ВАКУУМІ»
Відео

«БЕСКАТАЛІТИЧНИЙ СПОСІБ ОТРИМАННЯ ВИСОКООКТАНОВИХ ПАЛИВ З ВУГЛЕВОДНЕВОЇ СИРОВИНИ»

«АКУСТИЧНА ТЕХНОЛОГІІЯ ПІІДВИЩЕННЯ ДЕБІІТУ НАФТОВИХ,ГАЗОКОНДЕНСАТНИХ ТА ВОДОЗАБІІРНИХ СВЕРДЛОВИН»
Відео

«КОМПЛЕКСНИЙ ГАЗОАЕРОЗОЛЬНИЙ ПОЛЯРИЗАЦІЙНИЙ ГОЛОГРАФІЧНИЙ ЛІДАР»

«ВАКУУМ-ПАРОВА СИСТЕМА ОПАЛЕННЯ»
Відео

«КОМПЛЕКСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ВЗАЄМОДІЇ ІОННИХ ПУЧКІВ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ З ПОВЕРХНЕЮ КОМПОЗИЦІЙНИХ СТРУКТУР, ДІЕЛЕКТРИКІВ ТА ОРГАНІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ»

«АВТОМАТИЗОВАНИЙ КОНТРОЛЬНИЙ ПУНКТ НОВОГО ПОКОЛІННЯ АКП-07»

«РЕАКТИВНИЙ ІОННО-ПЛАЗМОВИЙ СИНТЕЗ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ НАНОКОМПОЗИТНИХ ПОКРИТТІВ В КЛАСТЕРНІЙ ПЛАЗМОВО-ТЕХНОЛОГІЧНІЙ СИСТЕМІ»
Відео

«КОМПЛЕКТ МАЛОГАБАРИТНИХ ПЕРЕНОСНИХ ПРИЛАДІВ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ДІАГНОСТИКИРАДІОЛОКАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МАТЕРІАЛІВ У НВЧ ДИАПАЗОНІ (CM ТА MM ДІАПАЗОН ДОВЖИН ХВИЛЬ)»

«ЕЛЕКТРОДИНАМІКА АНІЗОТРОПНИХ СЕРЕДОВИЩ І ФІЗИЧНІ ОСНОВИ ТА МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ МАТЕРІАЛІВ»

«РЕЛАКСАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОДІЇ МІКРОХВИЛЬОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ З КОНДЕНСОВАНИМИСЕРЕДОВИЩАМИ»

«КОМПЛЕКС ПРОГРАМ ДЛЯ ОБРОБКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ТА НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮЯКОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ВИРОБІВ»

«ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ У СКЛАДНИХКОМПОЗИЦІЙНИХ СЕРЕДОВИЩАХ»

«СПОЖИВЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ МЕТАЛЕВИХ РОЗСІЮВАЧІВ У АНІЗОТРОПНИХ СЕРЕДОВИЩАХ»

«РЕГУЛЯРНІ КОМПОЗИЦІЙНІ СЕРЕДОВИЩА З ПРОВІДНИМИ, АНІЗОТРОПНИМИ ТА НЕЛІНІЙНИМИРОЗСІЮВАЧАМИ»

«ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ З ТОНКОДРОТЯНИМИ БОЛОМЕТРАМИ»

«БАГАТОВИМІРНА НЕЛІНІЙНА САМОУЗГОДЖЕНА ТЕОРІЯ ГІБРИДНИХ ПРИЛАДІВ MM ДІАПАЗОНУ З НЕОДНОРІДНИМФОКУСУЮЧИМ ПОЛЕМ»

«ВИСОКОЕФЕКТИВНІ GaAs ДІОДИ ГАННА ТА НВЧ ГЕНЕРАТОРИ НА ЇХ ОСНОВІ CM, ММ ТА СУБММ – ДІАПАЗОНІВ»

«МОДЕЛЮВАННЯ ТА РОЗРОБКА ЗАСОБІВ НАДШИРОКОСМУГОВОГО ЗОНДУВАННЯ З МЕТОЮ ВИЯВЛЕННЯ ТАРОЗПІЗНАВАННЯ НЕОДНОРІДНОСТЕЙ У КОМПОЗИЦІЙНИХ СЕРЕДОВИЩАХ»

«МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ШАРУВАТИХ ДІЕЛЕКТРИКІВ ТА РАДІОПОГЛИНАЧІВ»

«СУБМІЛІМЕТРОВИЙ ЛАЗЕР НА ОСНОВІ КВАЗІОПТИЧНОГО ХВИЛЕВІДНОГО РЕЗОНАТОРА З МОДОВИМСЕЛЕКТОРОМ»

«РОЗРОБКА МЕТОДІВ І ПРИСТРОЇВ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ РІВНОМІРНИЙ РОЗПОДІЛ ІНТЕНСИВНОСТІВИПРОМІНЮВАННЯ»

«ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ МІКРОХВИЛЬОВОГО I МІЛІМЕТРОВОГО ДІАПАЗОНІВ»

«СИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ НВЧ ТРАКТІВ»

«СПЕКТРОСКОПІЯ МОЛЕКУЛ ТА РІДБЕРГІВСЬКИХ АТОМІВ В МІЛІМЕТРОВОМУ ТА СУБМІЛІМЕТРОВОМУ ДІАПАЗОНАХДОВЖИН ХВИЛЬ»

«ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВАКУУМНО-КОНДЕНСАЦІЙНОГО СУШІННЯ»

«МЕТАЛОГІДРИДНИЙ БЛОК НАПУСКУ ІЗОТОПІВ ВОДНЮ»

«ПОЛІМЕР-МОДИФІКОВАНА ДЕРЕВИНА»

«ШИРОКОАПЕРТУРНЕ ПЛАЗМОВЕ ДЖЕРЕЛО НА ПОВЕРХНЕВИХ ХВИЛЯХ ДЛЯ ВАКУУМ-ПЛАЗМОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ»

«ОТРИМАННЯ ТА СПЕКТРОСКОПІЯ НОВИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»

«СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ІЗ ПОРОШКІВ ВИРОБІВ, ЯКІ МІСТЯТЬ БРОНЗУ»

«НЕЛІНІЙНІ ОПТИЧНІ ЕФЕКТИ В ТОНКИХ ФОТОЧУТЛИВИХ ПЛІВКАХ»

«НАНОРОЗМІРНІ ФЕРИТОВІ КРИСТАЛИ. ТЕХНОЛОГІЯ ОДЕРЖАННЯ, РОЗМІРНИЙ, ПОВЕРХНЕВИЙ І КОЛЕКТИВНИЙ ЕФЕКТИ,КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ»

«БАГАТОШАРОВІ ІНТЕРФЕРЕНЦІЙНІ ПОКРИТТЯ ТА ПРИСТРОЇ»

«СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЙ ЙОДИД- ТА БРОМІД- ІОНІВ У ВОДІ ТА ВОДНИХ РОЗЧИНАХ»

«ПРЕПАРАТ ДЛЯ ДЕЗАКТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ, СПЕЦОДЯГУ, УСТАТКУВАННЯ ТА ПРИМІЩЕНЬ АЕС»

«БЕЗВІДХОДНА ТЕХНОЛОГІЯ РОЗМІРНОГО ТРАВЛЕННЯ АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ З РЕГЕНЕРАЦІЄЮТРАВИЛЬНОМ РОЗЧИНУ»

«РЕГЕНЕРАЦІЯ ГАЛОГЕНОРГАНІЧНИХ РОЗЧИННИКІВ ІЗ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РОЗЧИНІВ ТА КУБОВИХЗАЛИШКІВ - ВІДХОДІВ ВИРОБНИЦТВА РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ АПАРАТУРИ»

«УТИЛІЗАЦІЯ ВІДПРАЦЬОВАНИХ КИСЛИХ ТА ЛУЖНИХ МІДНОХЛОРИДНИХ РОЗЧИНІВ ВИРОБНИЦТВАДРУКОВАНИХ ПЛАТ»

«СПОСІБ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОГО ФОРМУВАННЯ ПОЛІШАРОВИХ МЕТАЛЕВИХ СТРУКТУР ТИПУ NB/GE/AL ЗНЕВОДНИХ РОЗЧИНІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ СТАБІЛЬНОЇ НАДПРОВІДНОЇ ФАЗИ ІНТЕРМЕТАЛІДУ NB3GExAL1-х»

«СТАНДАРТНІ ЗРАЗКИ СКЛАДУ НА ОСНОВІ ß-ДИКЕТОНАТІВ МЕТАЛІВ ДЛЯ АТОМНО-СПЕКТРАЛЬНИХ ТА ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ МЕТОДІВ АНАЛІЗУ»

«НОВИЙ СПОСІБ КІЛЬКІСНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ КАТІОННИХ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН У ВОДНИХРОЗЧИНАХ»

«РОЗРОБКА МЕТОДІВ ЗМЕНШЕННЯ РАДІАЦІЙНОГО ВПЛИВУ ПРИ ПОВОДЖЕННІ З РАДІОАКТИВНИМИ ВІДХОДАМИ І ВІДПРАЦЬОВАНИМ ЯДЕРНИМ ПАЛИВОМ»

«ВИКОРИСТАННЯ ВИСОКОЧАСТОТНОГО НАГРІВАННЯ ПЛАЗМИ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ УТРИМАННЯ ПЛАЗМИ ВПРИСТРОЯХ КЕРОВАНОГО ТЕРМОЯДЕРНОГО СИНТЕЗУ»

«ДЖЕРЕЛО КОМБІНОВАНОГО ІОННО-ЕЛЕКТРОННОГО ПУЧКА З ПОВНОЮ СТРУМОВОЮ КОМПЕНСАЦІЄЮ»

«ВИМІРЮВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ГАЗОРОЗРЯДНОЇ ПЛАЗМИ ТА ПЛАЗМОВИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХПРОЦЕСІВ»

«ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ БАГАТОШАРОВОГО ЗАХИСНОГО ПОКРИТТЯ НА РОБОЧІ ПОВЕРХНІ РІЗАЛЬНОГОІНСТРУМЕНТУ, ОСНАЩЕНОГО ПОЛІКРИСТАЛІЧНИМИ НАДТВЕРДИМИ МАТЕРІАЛАМИ НА ОСНОВІ КУБІЧНОГО НІТРИДУ БОРУ»

«ІОННО-ПРОМЕНЕВА РОЗПИЛЮВАЛЬНА СИСТЕМА ТА МЕТОД ОСАДЖЕННЯ РІЗНОМАНІТНИХ ПОКРИТТІВ ЗАДОПОМОГОЮ ЦІЄЇ СИСТЕМИ»

«ГЕНЕРАЦІЯ НАПРАВЛЕНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ В ДІАПАЗОНІ ДОВЖИНИ ХВИЛЬ 12,2-15,8 НМ З ПЛАЗМИСИЛЬНОСТРУМОВОГО ІМПУЛЬСНОГО ДІОДУ»

«КОМПАКТНИЙ ПРИСТРІЙ ІОННО-ПЛАЗМОВОЇ ОБРОБКИ МІКРО- І НАНОСТРУКТУР «ТИТАН-2»

«КРИСТАЛОГЕОМЕТРИЧНА МОДЕЛЬ АТОМНОЇ СТРУКТУРИ МЕЖ ЗЕРЕН ГЦК- КРИСТАЛІВ»

«РАЦІОМЕТРИЧНИЙ ФЛУОРЕСЦЕНТНИЙ ХЕМОСЕНСОР ДЛЯ ВИСОКОЧУТЛИВОГО ВИЗНАЧЕННЯ ІОНІВ МЕРКУРІЮ(II) У ВОДІ В РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ»

«ЗАСІБ ДЛЯ ЗАХИСТУ ТЕХНІКИ, ЩО ПРАЦЮЄ В АГРЕСИВНИХ СЕРЕДОВИЩАХ»