МЕДИЦИНА, ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

1. Патент на корисну модель № 46586 СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ БІОЛОГІЧНОГО ЕФЕКТУ ДОСЛІДЖУВАНОГО ПОЛЯ // Ю. Г. Шкорбатов, В. А. Грабіна; В. М. Пасюга,Бюл.№ 24/2009 від 25.12.2009р.

Спосіб визначення біологічного ефекту досліджуваного поля полягає у порівнянні біологічних показників життєздатності дрозофіли. Вимірюють та порівнюють показники кількості імаго дрозофіли, що розвинулись відповідно у контрольних та дослідних ємностях з однієї синхронної кладки яєць дрозофіли на 9-14 добу після впливу досліджуваного поля на вміщені у дослідних ємностях яйця дрозофіл. Спочатку, для отримання синхронної кладки яєць дрозофіли, до контрольних та дослідних ємностей зі свіжим поживним середовищем вміщують на 3 години у достатній кількості, наприклад по 30 особин до кожної ємності запліднених самок дрозофіли, узятих на 3-4 добу після вильоту з пупаріумів, потім, після вилучення самок, яйця, що відкладені у дослідних ємностях, експонують у досліджуваному полі. Контрольні та дослідні ємності з яйцями дрозофіли уміщують у термостат та зберігають при температурі 24 °С до проведення вимірювань.

2. Патент на корисну модель № 48139СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ТОКСИЧНОСТІ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ ЗА СТАНОМ ХРОМАТИНУ КЛІТИН ЛЮДИНИ // Ю. Г. Шкорбатов, А. Л. Савенкова, Бюл. № 5/2010 від 10.03.2010 р.

Спосіб визначення токсичності водних розчинів за станом хроматину клітин людини, заснований на дослідженні тест-об'єкта в контрольній і досліджуваній пробах водних розчинів з подальшою оцінкою токсичності за порівнянням біологічних показників. Як тест-об'єкти використовують клітинибукальногоепітелію людини, які на деякий час, наприклад до 6 годин, вміщують до контрольних та досліджуваних проб водних розчинів, а оцінку токсичності проводять за показником вмісту гранулгетерохроматинууінтерфазнихядрах клітинбукальногоепітелію людини шляхом визначення середньої величини вмісту гранулгетерохроматинудля не менш, ніж 30 ядер, за критерієм статистично значущого (Р<0,05) підвищення вмісту гранул відносно контрольної проби, як контрольну пробу водного розчину використовують буферний розчин наступного складу:3,03мМфосфатний буфер (рН=7,01) з додаванням2,89мМхлориду кальцію.

3. Патент на корисну модель № 53670 СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ПЛАСТИН З УЛЬТРАТОНКИМ ШАРОМ СОРБЕНТУ // Л. П. Логінова, О. П. Бойченко, О. Ю. Коновалова, А. М. Фролова, Бюл. № 19/2010 від 11.10.2010 р.

1. Спосіб виготовлення пластин з ультратонким шаром сорбенту, що включає приготування реакційної суміші, проведення золь-гель синтезу монолітного неорганічного сорбенту, нанесення отриманого золю кремнезему на попередньо підготовлені скляні пластини, висушування шару монолітного сорбенту на пластині, який відрізняється тим, що реакційну суміш готують з співвідношенням компонентів: тетраетоксисилану (TEOS), води, етанолу, диметилформаміду (DMFA), поліетиленгліколю (PEG) та цетилпіридиній хлориду (СРС) 1,00 : 4,64 : 7,65 : 1,44 : 0,26 : 7,8 . 10-3 моль/моль, відповідно, причому висушування монолітного шару сорбенту пластини проводять спочатку упродовж 2 діб на повітрі при кімнатній температурі, а потім упродовж 4 діб у сушильній шафі з поступовим збільшенням температури до 90°С при атмосферному тиску, після чого з метою вилучення органічних компонентів промивають у ацетонітрилі.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що для підготовки скляних пластин їх попередньо матують, для чого беруть скляні пластини, наприклад, розміром 10см х 10см кожна, наносять на робочу поверхню означених скляних пластин насичений розчин амонію фториду у фторидній кислоті, наприклад, у кількості 4 мл, та висушують на повітрі при кімнатній температурі, після чого промивають спочатку проточною, а потім дистильованою водою.

3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що для висушування монолітного шару сорбенту на матованій скляній пластині формують рамку з силікону, наприклад, розміром 10см х 10см та товщиною 0,5 см, яку накривають листом того ж розміру, наприклад, з фотографічної плівки для офсетного друку фірми «AGFA», з якої попередньо вилучають галогеніди аргентуму, орієнтуючи шар желатинового гелю назовні, причому у листі фотоплівки роблять отвір для нанесення реакційної суміші на пластину, наприклад, діаметром 0,4 см, та отвір для випаровування розчинників, наприклад, діаметром 0,1 см.

4. Патент на корисну модель № 54514 СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ УЛЬТРАТОНКИХ ПЛАСТИНЧАСТИХ ЧАСТИНОК ГЕКСАГОНАЛЬНИХ ФЕРИТІВ // Л. П. Ольховик, Н. М. Борисова, М. В. Ткаченко, К. О. Мозуль, С. В. Блажевіч, Т. Г. Кузьмічова, С. В.Чєрніков, А. С. Камзін, Бюл. № 21/2010 від 10.11.2010 р.

Спосіб одержання ультратонких пластинчастих частинок гексагональних феритів включає приготування вихідної суміші шихти шляхом подрібнення та змішування попередньо обробленого імпульсним магнітним полем оксиду заліза Fe2O3 g-фази, інших феритоутворюючих компонентів та водорозчинного флюсу у вигляді двоводного кристалогідрату хлориду барію ВаСl2×2Н2О з наступним проведенням процесу феритизації шихти, відділення синтезованих частинок фериту від флюсу та сушіння одержаного феритового порошку. Для одержання частинок феритів загальною формулою Me2+Fe12O19 або Me2+Fe12-xMe3+xO19, де як Ме2+ вводять будь-який з іонів Sr2+, Ba2+, Са2+, Pb2+, (La3+0,5Na+0,5), (La3+0,5K+0,5), (La3+0,5Ag+0,5), а як Ме3+ - іони Аl3+, Ga3+, Jn3+, Cr3+, (Со2+xТі4+x) та інші. Як феритоутворюючі компоненти використовують водорозчинні солі або оксиди, а також водорозчинні сполуки лантану. При проведенні повної феритизації шихти температуру прожарювання вибирають з інтервалу 800-1100 °С. Відділення синтезованих феритових частинок від флюсу досягають шляхом багаторазової відмивки підігрітою до 80 °С дистильованою водою.

5. Патент на корисну модель № 57165 СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ МЕДИКАМЕНТОЗНОЇ ТА ХАРЧОВОЇ АЛЕРГІЇ // Н. М. Кізілова, В. О. Черевко, Бюл. № 3/2011 від 10.02.2011 р.

Спосіб діагностики медикаментозної та харчової алергії включає дослідження швидкості осідання еритроцитів крові пацієнта. Спостерігаючи динаміку швидкості осідання еритроцитів у пробі крові після додавання досліджуваної речовини та у контролі, фіксують терміни досягнення найбільшої швидкості осідання еритроцитів у пробі з досліджуваною речовиною та контролі. За наявністю розбіжностей між показниками більше ніж на 10 % діагностують алергію до медикаментів або їжі, що містять досліджувану речовину.

6. Патент на корисну модель № 65766 СПОСІБ ЕКСПРЕС-ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІН ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МЕМБРАН ТРОМБОЦИТІВ У ХВОРИХ З СУДИННОЮ ПАТОЛОГІЄЮ ГОЛОВНОГО МОЗКУ // Є. О. Посохов, Бюл. № 23/2011 від 12.12.2011 р.

Спосіб експрес-визначення змін фізико-хімічних властивостей мембран тромбоцитів у хворих з судинною патологією головного мозку належить до галузі біофізики, біохімії і медичної діагностики і може бути використаний для експрес-оцінки змін фізико-хімічних властивостей мембран тромбоцитів хворих з цереброваскулярними порушеннями гіпертонічного й атеросклеротичного генезу.

7. Патент на корисну модель № 66256 СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ МЕМБРАНОТРОПНОЇ АКТИВНОСТІ ЛЕТКИХ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК // Є. О. Посохов, Бюл. № 24/2011 від 26.12.2011 р.

Спосіб визначення мембранотропної активності летких органічних сполук включає введення в досліджувані мембрани набору флуоресцентних зондів, реєстрацію спектрів їх флуоресценції, проведення математичної обробки спектральних даних. В мембрани вводять набір мультипараметричних флуоресцентних зондів з різною локалізацією в ліпідному бішарі мембран, на спектрофлуориметрі реєструють спектри їх флуоресценції. Проводять математичну обробку спектральних даних. Для кожного із зондів обчислюють відношення значень інтенсивності флуоресценції зондів для мембран, що перебували під дією леткої органічної сполуки. За зменшенням відношення порівняно з аналогічним параметром, виміряним для даного виду мембран за відсутності леткої органічної сполуки, роблять висновок про мембранотропну активність леткої органічної сполуки.

8. Патент на корисну модель № 68871 НАБІР ФЛУОРЕСЦЕНТНИХ ЗОНДІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЛІПІДНИХ МЕМБРАН // Є. О. Посохов, Бюл. № 7/2012 від 10.04.2012 р.

Набір флуоресцентних зондів для визначення фізико-хімічних властивостей ліпідних мембран містить шість зондів. Перший зонд являє собою сполуку 2-(2'-ОН-феніл)-5-(4'-N(СН3)2-феніл)-1,3,4-оксадіазол. Другий зонд являє собою сполуку 2-(2'-ОН-феніл)-5-феніл-1,3,4-оксадіазол, а третій зонд являє собою сполуку 2-(2'-ОН-феніл)-5-феніл-1,3-оксазол. Четвертий зонд являє собою сполуку 2-(2'-ОН-феніл)-5-(4'-феніл-феніл)-1,3-оксазол. П'ятий зонд 2-(2'-ОН-феніл)-9,10-фенантр-1,3-оксазол, а шостий зонд являє собою сполуку 2-феніл-9,10-фенантр-1,3-оксазол.

9. Патент на корисну модель № 69997 СПОСІБ ПРОВЕДЕННЯ КІЛЬКІСНОГО СТРУКТУРНОГО АНАЛІЗУ ПОЛІКРИСТАЛА З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ // Є. Ю. Бадіян, А. Г. Тонкопряд, О. В. Шеховцов, Р. В. Шурінов, Бюл. № 10/2012 від 25.05.2012 р.

Спосіб проведення кількісного структурного аналізу полікристала з використанням комп'ютерних технологій включає отримання відеоспектральних зображень об'єктів. Після виявлення поверхневої мікроструктури досліджуваного зразка її фіксують у вигляді зображення зеренної структури досліджуваної поверхні зразка і на отриманому зображенні фарбують кожне зерно різним кольором, після чого зображення реєструють за допомогою цифрової камери. Автоматично підраховують кількість пікселів кожного кольору і за одержаними даними визначають кількісні характеристики структури досліджуваного зразка.Корисна модель належить до фізичного матеріалознавства, фізики твердого тіла, техніки фізичного експерименту і може бути використана у медико-біологічних і біофізичних дослідженнях.

10. Патент на корисну модель № 71516 СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ МЕМБРАНОТРОПНОЇ АКТИВНОСТІ КРІОПРОТЕКТОРА // Є. О. Посохов, Є. М. Корнієнко, Бюл. № 13/2012 від 10.07.2012 р.

Спосіб визначення мембранотропної активності кріопротектора, що включає введення у досліджувані мембрани флуоресцентних зондів, реєстрацію спектрів їх флуоресценції та математичну обробку одержаних спектральних даних. У мембрани, які піддавали дії кріопротектора, та у мембрани, які не піддавали дії кріопротектора, вводять набір флуоресцентних зондів, складених із зондів з різною локалізацією в ліпідному бішарі мембран, а математична обробка спектральних даних полягає в тому, що за даними спектрів визначають інтенсивності флуоресценції зондів. Корисна модель належить до галузі кріобіології, біохімії, біофізики і може бути використана для порівняльної експрес-оцінки впливу різних кріопротекторів на стан ліпідного бішару штучних або природних (клітинних) мембран при підборі оптимального кріопротектора, для тестування мембранотропної активності нових речовин на здатність виступати в ролі кріопротектора, а також для визначення максимальних концентрацій кріопротектора, які можуть бути застосовані при кріоконсервуванні клітин.

11. Патент на корисну модель № 76399 СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ МАГНІТНОГО АБО ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ НА БІОЛОГІЧНІ МЕМБРАНИ // Є. О. Посохов, В. М. Пасюга, М. М. Колчигін, Ю. Г.Шкорбатов, Бюл. № 1/2013 від 10.01.2013 р.

Спосіб визначення впливу магнітного або електромагнітного поля на біологічні мембрани включає введення в досліджувані мембрани флуоресцентних зондів, реєстрацію спектрів їх флуоресценції, проведення математичної обробки спектральних даних. Беруть набір флуоресцентних зондів, складений із зондів ряду орто-гідроксипохідних 2,5-діарил-1,3,4-оксазолу, що мають різну локалізацію в ліпідному бішарі мембран. Для реєстрації спектрів використовують спектрофлуориметр, а за отриманими спектральними даними визначають інтенсивності флуоресценції зондів FA та FБ, відповідно, на довжинах хвиль А і Б діапазонів.Корисна модель належить до способів дослідження впливу фізичних факторів на біологічні об'єкти у біології, екології, електротерапії, магнітотерапії, біохімії, біофізики і може бути використана для здійснення моніторингу змін у різних областях ліпідного бішару мембран під дією магнітного або електромагнітного поля, зокрема, для дозування біологічного впливу електромагнітних полів на організм людини.

12. Патент на корисну модель № 76804 СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ПЛОДЮЧОСТІ DROSOPHILA MELANOGASTER В УМОВАХ СПОНТАННОГО ТА ХІМІЧНО ІНДУКОВАНОГО МУТАГЕНЕЗУ // Н. Г. Стрижельчик, Л. І. Воробйова, Бюл. № 1/2013 від 10.01.2013 р.

Спосіб визначення показників плодючості Drosophila melanogaster в умовах спонтанного та хімічно індукованого мутагенезу включає схрещування самців з інтактними віргінними самками та подальше дослідження показників плодючості у їх нащадків. Корисна модель належить до галузі генетики, а саме індукованого мутагенезу, і може бути використана, з одного боку, для визначення генетично обумовленого спонтанного рівня показників плодючості у різних ліній Drosophila melanogaster, з іншого боку, для короткострокової оцінки небезпечності ксенобіотиків та їх негативного впливу на адаптивні можливості еукаріотів. Тестування відбувається за показниками плодючості.

13. Патент на корисну модель № 78787 ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ЛОКАЛЬНОГО ВПЛИВУ ОПТИЧНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА ПАЦЮКІВ // А. М. Коробов, В. А. Коробов, Т. О. Лісна, О. М. Лагунов, А. М. Пашнєв, Бюл. № 6/2013 від 25.03.2013 р.

Пристрій для проведення досліджень локального впливу оптичного випромінювання на пацюків містить напівциліндричну камеру з головною частиною, в якій встановлена виготовлена з сітчастого матеріалу дверна засувка, та хвостовою, в якій встановлена дверна засувка з проріззю для хвоста пацюка. Камера розміщена на плоскій прямокутній основі, в якій вирізаний прямокутний отвір, та виконана з можливістю пересування та фіксації на підставці, яка виконана у вигляді основи, чотирьох стійок та верхньої робочої площадки, у центрі якої встановлені таймер, збиральна лінза, а в фокусі лінзи, у випромінювальному блоці, розміщене джерело оптичного випромінювання. Корисна модель належить до експериментальної медицини та може бути використана для проведення дослідів на дрібних лабораторних тваринах, зокрема пацюках, для моделювання локального впливу оптичного випромінювання.

14. Патент на корисну модель № 80293 СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ВИПРОМІНЮВАННЯ ФОТОННОЇ МАТРИЦІ КОРОБОВА НА ЗДАТНІСТЬ ДО ФОРМУВАННЯ БІОПЛІВОК МІКРООРГАНІЗМАМИ IN VITRO // А. М. Коробов, А. Я. Циганенко, М. М. Мішина, О. С. Дубовик, Бюл. № 10/2013 від 27.05.2013 р.

Спосіб визначення впливу випромінювання фотонної матриці Коробова на здатність до формування біоплівок мікроорганізмами in vitro, що включає вимірювання оптичної щільності плівки, утвореної мікроорганізмами, збудниками гнійно-запальних процесів, на поверхні комірок полістиролової панелі після інкубації інокуляту впродовж 18-24 години, крім того, перед інкубацією інокульовані дослідні ізоляти розміщують у зону дії фотонної матриці Коробова та опромінюють протягом не менш ніж 15 хвилин, а потім за порівнянням оптичної щільності дослідних та контрольних сформованих біоплівок роблять висновок про ступінь плівкоутворення.Корисна модель належить до експериментальної медицини, а саме до мікробіології, і може бути використана для визначення впливу оптичного випромінювання, зокрема, при гнійно-запальних процесах, на здатність ізолятів - збудників гнійно-запальних процесів, до формування біоплівок.

15. Патент на корисну модель № 80355 ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВПЛИВУ ОПТИЧНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ IN VITRO НА ПАТОГЕННІ БАКТЕРІЇ // А. М. Коробов, А. Я. Циганенко, М. М. Мішина, О. С. Дубовик, Бюл. № 10/2013 від 27.05.2013 р.

Пристрій для впливу оптичного випромінювання in vitro на патогенні бактерії містить штатив з вузлами кріплення джерела оптичного випромінювання та підставки для розміщення оброблюваного матеріалу. Штатив містить стійку та опору, до якої у вигляді горизонтально розташованої робочої платформи жорстко закріплена підставка для розміщення 96-коміркового полістиролового плоскодонного планшета або чашки Петрі з інокульованими мікроорганізмами, а на стійці, над робочою платформою, паралельно їй, з можливістю пересування вздовж стійки закріплено джерело оптичного випромінювання у вигляді фотонної матриці Коробова, що містить 24 світловипромінюючі елементи, крім того, на верхній частині стійки, в боці, діаметрально протилежному розташуванню джерела оптичного випромінювання, жорстко закріплена з'єднана з комп'ютером відеокамера, оптична вісь якої розміщена паралельно осі стійки на відстані, що дорівнює відстані між віссю стійки та геометричною віссю джерела оптичного випромінювання, причому стійка встановлена з можливістю повертання навколо своєї осі на 180°. Корисна модель належить до експериментальної медицини та біотехнології, а саме експериментального обладнання, і може бути використана для визначення оптимальних схем комплексної терапії гнійно-запальних процесів фармацевтичними протимікробними засобами та низькоінтенсивним світлом видимого діапазону, наприклад від фотонної матриці Коробова, в умовах доклінічного експерименту.

16. Патент на корисну модель № 80356 СПОСІБ ПОПЕРЕДНЬОГО ВИЗНАЧЕННЯ МУТАГЕННОСТІ КСЕНОБІОТИКІВ ЗА ПОКАЗНИКАМИ ПЛОДЮЧОСТІ У DROSOPHILA MELANOGASTER // Н. Г. Стрижельчик, Л. І. Воробйова, Бюл. № 10/2013 від 27.05.2013 р.

Спосіб попереднього визначення мутагенності ксенобіотиків за показниками плодючості Drosophila melanogaster шляхом обробки ксенобіотиком самців, їх схрещування з інтактними віргінними самками та подальшого дослідження індукованих летальних мутацій у їх нащадків. Схрещування оброблених ксенобіотиком самців Drosophila melanogaster з інтактними віргінними самками проводять індивідуально у співвідношенні 1:1, а наявність мутагенності у досліджуваного ксенобіотика констатують на постембріональній стадії розвитку їх нащадків при достовірному зниженні показників плодючості (порівняно з спонтанним рівнем) за кількістю імаго. Корисна модель належить до галузі генетики, а саме індукованого мутагенезу, і може бути використана для короткострокового попереднього тестування, зокрема визначення мутагенної активності різноманітних ксенобіотиків (лікарських препаратів, харчових добавок, шкідливих факторів оточуючого середовища тощо) за показниками плодючості у Drosophilamelanogaster.

17. Патент на корисну модель № 86783 СПОСІБ ОТРИМАННЯ ІМПЛАНТА З ПРОЛОНГОВАНИМ ЗВІЛЬНЕННЯМ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ ПЕПТИДНИХ КОМПОНЕНТІВ // Т. В. Шканд, О. Д. Рошаль, М. О. Чиж, Б. П. Сандомирський, Бюл. № 1/2014 від 10.01.2014 р.

Спосіб отримання імпланта з пролонгованим звільненням біологічно активних пептидних компонентів полягає у створенні композиції шляхом введення біологічно активних компонентів пептидного походження до біодеградуючої полімерної основи. Як біодеградуючу полімерну основу використовують біогенний полімер рослинного походження - натрієву сіль альгінової кислоти, до якої вводять розчин біологічно активних пептидних компонентів. Перемішують за допомогою механічної мішалки для пришвидшення процесу гелеутворення. Утримують протягом кількох годин в ультразвуковій бані при частоті коливань 40 кГц при температурі 40-50 °C для остаточної гомогенізації, з наступним перенесенням отриманої композиції до металевої, скляної або полімерної ємності, що має форму майбутнього імпланта, та залишаючи її на 1 добу для остаточного структурування. Корисна модель, що пропонується, належить до галузі медицини та фармакології, зокрема до способів отримання біоінженерних імплантів на основі рослинних біодеградуючих полімерів, що містять біологічно активні високомолекулярні сполуки (поліпептиди, суміші поліпептидів або поліпептидні екстракти) здатні протягом певного часу дифундувати з полімерної матриці і надавати додатковий терапевтичний ефект у зоні знаходження імпланта.

18. Патент на корисну модель № 89999 СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ДОМІШКИ 4-АМІНОБУТАНОВОЇ КИСЛОТИ У ГОТОВІЙ ЛІКАРСЬКІЙ ФОРМІ "АЛЕНДРОНАТ НАТРІЮ, ТАБЛЕТКИ" // А. Ю. Ренкевич, А. Ю. Куліков, Бюл. № 9/2014 від 12.05.2014 р.

Спосіб визначення домішки 4-амінобутанової кислоти в готовій лікарській формі "Алендронат натрію, таблетки" включає приготування тестового розчину. Потім проводять тонкошарову хроматографію з рухомою фазою, здійснюють вимірювання та проводять розрахунки. Здійснюють виявлення хроматографічних зон за допомогою нінгідрину, вимірювання та розрахунки. Для приготування тестового розчину таблетки, досліджуваної лікарської форми розчинюють в етиловому спирті з масовою часткою 96,6 %, а як рухому фазу використовують водний розчин поверхнево-активної речовини неіонного Бридж 35 з концентрацією 0,005 моль/л, доведений до рН = 2 хлористоводневою кислотою. Корисна модель належить до аналітичної хімії, а саме до способів контролю чистоти готових лікарських форм, і може знайти використання у хіміко-фармацевтичній промисловості, зокрема в практиці контрольно-аналітичних лабораторій фармацевтичних підприємств та аптечній мережі при якісному та кількісному визначенні вмісту домішки 4-амінобутанової кислоти, а саме в таблетках "Алендронат-СТОМА Харків".

19. Патент на корисну модель № 90336 СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ГЕНОТОКСИЧНОЇ ДІЇ ХІМІЧНОГО АБО ФІЗИЧНОГО ЧИННИКА // В. Ю. Страшнюк, Л. О. Шакіна, Д. О. Скоробагатько, Бюл. № 10/2014 від 26.05.2014 р.

Корисна модель належить до галузі генетичної безпеки і може бути використана у сучасних методах визначення генотоксичної дії хімічного або фізичного фактора. Спосіб визначення генотоксичної дії хімічного або фізичного чинника, що передбачає дослідження частоти виникнення мутацій у Drosophila melanogaster Meig., причому як тесторну лінії використовують генетично нестабільну лінію Ваr (смужковидні очі), в якій після дії на самок хімічного або фізичного чинника у наступному поколінні досліджують частоту нерівного кросинговеру за мутаціями ознаки Вar.

20. Патент на корисну модель № 90416 СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ІНТЕГРАЛЬНОГО ІНДЕКСУ ІНТОКСИКАЦІЇ ОРГАНІЗМУ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ // М. С. Гончаренко, Г. П. Андрейко, О. О. Коновалова, К. В. Носов, О. О. Михайлова, Д. В. Строілова, Бюл. № 10/2014 від 26.05.2014 р.

Запропонована корисна модель стосується способів дослідження або аналізу біологічних матеріалів у медицині, токсикології, біології, харчовій промисловості, тощо і може бути використана для визначення резервів адаптації організму. Спосіб визначення інтегрального індексу інтоксикації організму важкими металами шляхом вимірювання концентрації важких металів в органах і тканинах організму методом атомно-абсорбційної спектроскопії. Організм досліджуваної групи тварин навантажують важкими металами, наприклад, аліментарним шляхом, вимірюють маси тіла організмів досліджуваної і контрольних груп, вимірюють концентрації важких металів в органах і тканинах обох груп методом атомно-абсорбційної спектроскопії, визначають інтегральний індекс інтоксикації організму.

21. Патент на винахід № 92975 СПОСІБ ГЕНЕРАЦІЇ НЕЙТРОНІВ // С І. Іванов, Бюл. № 24/2010 від 27.12.2010 р.

Спосіб генерації нейтронів стосується галузі прикладної ядерної фізики й призначений для генерування нейтронів. Використовувати його можливо в медицині, ядерних технологіях, енергетиці. Суть способу полягає в тому, що в спеціальних середовищах, якими являються сегнетоелектрики, можливо реалізувати умови, при яких перебудова їхньої доменної структури, особливо енергетично загальмованих доменів, буде приводити до внутрішніх електричних мікророзрядів. Якщо ще сегнетоелектрик виконаний з матеріалу - акумулятора водню, то насичення його дейтерієм приводить до того, що мікророзряди створюють внутрішні мікроплазмові області, з яких генеруються нейтрони. Експериментально спосіб реалізований на дейтерованій сегнетокераміці, а перебудови структури сегнетокераміки провадилися пререполяризуючим електричним полем, по величині більшим за коерцитивне поле використовуваного сегнетоматеріалу.

22. Патент на корисну модель № 93420 СПОСІБ ПОПЕРЕДНЬОГО ВИЗНАЧЕННЯ МУТАГЕННОСТІ КСЕНОБІОТИКІВ ЗА ПОКАЗНИКАМИ ПЛОДЮЧОСТІ У ССАВЦІВ // Н. Г. Стрижельчик, Л. І. Воробйова, Бюл. № 18/2014 від 25.09.2014 р.

Спосіб попереднього визначення мутагенності ксенобіотиків здійснюють шляхом обробки ксенобіотиком самців, їх схрещення з інтактними віргінними самками та подальшому обліку індукованих летальних мутацій у їх нащадків. Наявність мутагенності у ксенобіотиків визначається опосередковано на постембріональній стадії розвитку при достовірному зниженні показників плодючості (порівняно з контролем) за кількістю народжених нащадків. Корисна модель належить до галузі генетики, а саме індукованого мутагенезу, і може бути використана для попереднього визначення мутагенності різноманітних ксенобіотиків (лікарських препаратів, харчових добавок, шкідливих факторів оточуючого середовища тощо) за показниками плодючості у ссавців.

23. Патент на корисну модель № 97947 СПОСІБ ДЕТЕКТУВАННЯ ПОТОКІВ ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ // С. І. Іванов, Бюл. № 7/2015 від 10.04.2015 р.

Спосіб детектування потоків іонізуючих випромінювань полягає в тому, що при наявності іонізуючого випромінювання за допомогою сегнетоелектричного датчика реєструють амплітуду ультразвукового плеску акустичного надвипромінювання, що з'являється у сегнетоелектрику, який розташовується у зовнішньому постійному електричному полі з напруженістю більш, ніж поле насичення поляризації у застосованому сегнетоелектрику, який відрізняється тим, що після реєстрації ультразвукового плеску, полярність зовнішнього електричного поля змінюють на протилежну і так увесь час на протязі вимірів. Спосіб відрізняється тим, що в якості п'єзоелектричного матеріалу датчика використовують п'єзоелектричну кераміку. Виміри амплітуд ультразвукових плесків, що з'являються, проводять через проміжок часу, коли перестройка внутрішньої структури сегнетоелектрика після зміни полярності електричного поля скінчиться. Корисна модель належить до галузі прикладної ядерної фізики, зокрема детектування та дозиметрії іонізуючих випромінювань як імпульсної, так і сталої дії. Сучасний дозиметричний контроль використовує багато фізичних явищ та технологічних принципів, на основі яких створюються різноманітні детектори потоків іонізуючих випромінювань. Подальші розробки цих детекторів дозволяють виконати на їх основі робочі комплекси та прилади радіаційнихвимірювань. Вони використовуються у радіологічному контролі промислових джерел іонізованого випромінювання, моніторингу прискорювачів та енергетичних і дослідницьких ядерних реакторів, при заощадженні та захороненні ядерних відходів, в галузі медицини та різноманітних наукових дослідженнях.

24. Патент на корисну модель № 101384 СПОСІБ ОТРИМАННЯ ХЛОРИДУ НАТРІЮ ФАРМАКОПЕЙНОЇ ЧИСТОТИ // О. І. Юрченко, О. М. Бакланов, О. С. Калиненко, Бюл. № 17/2015 від 10.09.2015 р.

Спосіб отримання хлориду натрію фармакопейної чистоти включає упарювання розсолу до кратності 1,2-2,0. Упарювання проводять при дії ультразвуку частотою 550 кГц - 1 МГц, інтенсивністю 0,05-0,10 Вт/см2. Корисна модель належить до аналітичної хімії і може бути використана при отриманні хлориду натрію фармакопейної чистоти в фармацевтичній, соляній та хімічній галузях промисловості.

25. Патент на корисну модель № 106529 СПОСІБ ТЕРАПІЇ ПРОМЕНЕВИХ ОПІКІВ ШКІРИ // Є. Е. Перський, Ю. Г. Кот, К. С. Морозова, К. В. Кот, Л. В. Алтухова, Бюл. № 8/2016 від 25.04.2016 р.

Спосіб терапії променевих опіків шкіри включає використання суміші фібробластів та кератиноцитів. Суміш введена за допомогою аутотрансплантації. Корисна модель належить до галузі медицини та може бути використана в терапії променевих опіків шкіри.

26. Патент на корисну модель № 107144 СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ДОРОСЛИХ ХВОРИХ З СОМАТОФОРМНИМИ РОЗЛАДАМИ // В. І. Пономарьов, Г. О. Суворова-Григорович, В. І. Вовк, В. В. Слюсар, М. Є. Водка, Бюл. № 10/2016 від 25.05.2016 р.

Корисна модель належить до галузі медицини, а саме до клінічної психіатрії.

1. Спосіб лікування дорослих хворих з соматоформними розладами, що включає введення антидепресантів групи селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну й засобів анксіолітичної терапії, який відрізняється тим, що в якості анксіолітичного засобу вводять депривіт.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що депривіт вводять усередину 3 рази на добу по 1 таблетці (0,06 г) протягом 4-6 тижнів поспіль, в залежності від досягнутого ефекту.

27. Патент на корисну модель № 107162 СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ОРГАНІЧНИХ ДЕПРЕСИВНИХ РОЗЛАДІВ У ДОРОСЛИХ ХВОРИХ // В. І. Пономарьов, Г. О. Суворова-Григорович, В. І. Вовк, В. В. Слюсар, М. Є. Водка, Бюл. № 10/2016 від 25.05.2016 р.

Корисна модель належить до галузі медицини, а саме до клінічної психіатрії.

1. Спосіб лікування органічного депресивного розладу у дорослих хворих, що включає введення антидепресантів та анксіолітиків, який відрізняється тим, що у якості антидепресанту вводять мелітор та у якості анксіолітика препарат - "Лірика".

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що мелітор вводять усередину 1 раз на добу ввечорі по 1 таблетці (0,025 г) незалежно від прийому їжі протягом 2-3 місяців поспіль, в залежності від досягнутого ефекту.

3. Спосіб за п. 1, 2, який відрізняється тим, що "Лірику" вводять усередину 2 раз на добу по 1 таблетці (0,150 г) незалежно від прийому їжі протягом 4-5 тижнів поспіль, в залежності від досягнутого ефекту.

28. Патент на винахід № 107833 СПОСІБ ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ // Є. О. Антоненко, О. І. Карпов, В. О. Катрич, М. П. Мустецов, Бюл. № 4/2015 від 25.02.2015 р.

Винахід стосується медицини та електроніки і може бути застосований як неінвазивний спосіб оцінки параметрів гемодинаміки, варіабельності серцевого ритму, зокрема, вимірювання електрофізичних параметрів біологічних тканин та рівня глюкози в крові. Винахід стосується способу вимірювання рівня глюкози в крові, що включає генерацію сигналу надвисокої частоти (НВЧ), подачу сигналу через спрямований відгалужувач на мікросмуговий резонатор, вимірювання коефіцієнту відбиття сигналу від мікросмугового резонатора, над яким розташовують досліджуваний об’єкт та обчислення комплексної діелектричної проникності дослідного об’єкту по зсуву резонансної частоти відносно частоти власного резонансу резонатора, у якому контактну робочу поверхню мікросмугового резонатора фіксують безпосередньо на досліджуваній ділянці тіла пацієнта, для генерації НВЧ сигналу використовують генератор змінної частоти дециметрового діапазону зі смугою перестроювання відносно резонансної частоти вибраної моди коливань – не більше 10%, окремо вимірюють електричну провідність крові досліджуваної ділянки на низькій частоті, а потім за одержаними даними провідності крові та дійсною частиною діелектричної проникності крові вираховують об’ємну концентрацію рівня глюкози в крові за формулою.

29. Патент на корисну модель № 111215 СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ МУТАГЕННОЇ АКТИВНОСТІ НЕІОНІЗУЮЧИХ ВИДІВ ВИПРОМІНЮВАННЯ НА DROSOPHILA MELANOGASTER // Н. Г. Стрижельчик, Бюл. № 21/2016 від 10.11.2016 р.

Корисна модель належить до галузі генетики, а саме індукованого мутагенезу, і може бути використана у сучасних схемах для короткострокового тестування, зокрема визначення мутагенної активності різноманітних видів неіонізуючого випромінювання.1. Спосіб визначення мутагенної активності неіонізуючих видів випромінювання на Drosophila melanogaster шляхом обробки мутагенним чинником самців, їх схрещування з інтактними віргінними самками та подальшого дослідження індукованих домінантних летальних мутацій у їх нащадків, який відрізняється тим, що індуковані домінантні летальні мутації визначають на постембріональній стадії розвитку дрозофіли за рівнем постембріональних втрат, а наявність мутагенної активності у неіонізуючих видів випромінювання констатують при достовірному перевищенні частоти домінантних летальних мутацій над спонтанним рівнем більш, ніж у 2 рази. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що самців схрещують з віргінними самками індивідуально у співвідношенні 1:1.

30. Патент на корисну модель № 111890 СПОСІБ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДОРОСЛИХ ХВОРИХ З АСТЕНІЧНИМИ (ЕМОЦІЙНО ЛАБІЛЬНИМИ) РОЗЛАДАМИ // В. І. Пономарьов, Г. О. Суворова-Григорович, В. В. Пономарьова, В. І. Вовк, Бюл. № 22/2016 від 25.11.2016 р.

Корисна модель належить до галузі медицини, а саме до клінічної психіатрії.

1. Спосіб медичної реабілітації дорослих хворих з астенічними (емоційно лабільними) розладами, що включає введення метаболічних препаратів, вітамінів групи В й засобів анксіолітичної терапії, який відрізняється тим, що в якості метаболічного та анксіолітичного засобу вводять гліцин.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що гліцин вводять сублінгвально по 1 таблетці (0,1 г) 3 рази на добу протягом 30-40 діб поспіль, у залежності від досягнутого ефекту.

31. Патент на корисну модель № 113308 СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ДОРОСЛИХ ХВОРИХ З АЛКОГОЛЬНОЮ ЗАЛЕЖНІСТЮ // В. І. Пономарьов, Г. О. Суворова-Григорович, В. В. Пономарьова, В. В. Анцупова, Бюл. № 2/2017 від 25.01.2017 р.

Корисна модель належить до галузі медицини, а саме до клінічної наркології.

1. Спосіб лікування дорослих хворих з алкогольною залежністю, що включає введення «малих нейролептиків» (коректорів поведінки) й антиконвульсантів, який відрізняється тим, що в якості антиконвульсанта вводять ламотрин.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ламотрин вводять усередину 2 рази на добу по 1 таблетці (0,1 г) після вживання їжі протягом 4-6 тижнів поспіль, в залежності від досягнутого ефекту.

32. Патент на корисну модель № 114403 СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ АКТИВНОСТІ АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ У ССАВЦІВ ЗА УМОВ ХІМІЧНОГО МУТАГЕНЕЗУ // Н. Г. Стрижельчик, Л. В. Яковлєва, Бюл. № 5/2017 від 10.03.2017 р.

Корисна модель належить до галузі генетики, а саме до її головної проблеми - охорони генома ссавців від негативного впливу різноманітних канцерогенних чинників. Корисна модель може бути використана у медицині для зниження негативного впливу генотоксикантів на геном еукаріотів і, таким чином, профілактики утворення онкологічних захворювань. Спосіб підвищення рівня активності антиоксидантної системи у ссавців за умов хімічного мутагенезу шляхом обробки ссавців антиоксидантним чинником, який відрізняється тим, що у якості такого чинника використовується червоне лазерне випромінювання з довжиною хвилі 655 нм у формі попередньої обробки.

33. Патент на корисну модель № 115668 ГОЛОГРАФІЧНИЙ МАКУЛОСТИМУЛЯТОР // В. П. Титар, О. В. Шпаченко, Бюл. № 8/2017 від 25.04.2017 р.

Корисна модель, належить до галузі медицини, а саме до офтальмології, і може бути застосована для підвищення гостроти зору при амбліопії та розладах акомодації. Голографічний макулостимулятор, що містить низькообертовий двигун, на осі обертання якого встановлений елемент, що забезпечує пред'явлення пацієнту зображення для тренування зору, який відрізняється тим, що в якості елемента для створення зображення для тренування зору використовується голограма тривимірної радіальної міри, що записана за методом Денисюка, зображення з якої відновлюється в природному білому світлі, є монохромним, передекранним і містить тривимірне зображення контрастної радіальної міри разом з зображенням спекл-структур, причому тривимірна контрастна радіальна міра, зображення якої записано на голограмі, складається з темних та світлих рівнораменних трикутників, що своїми вершинами прикріплюються до центру обертання та розташовані в різних площинах для створення тривимірної структури таким чином, що відновлені елементи зображення різних частин радіальної міри знаходяться на різних відстанях від ока пацієнта.

34. Патент на корисну модель № 116131 СПОСІБ ОТРИМАННЯ ВОДОРОЗЧИННИХ КОМПОНЕНТІВ З БІОМАСИ МІКРОВОДОРОСТЕЙ // А. І. Божков, А. В. Голтвянський, Бюл. № 9/2017 від 10.05.2017 р.

Корисна модель належить до мікробіологічної промисловості (медицини) і може бути використана для вилучення з мікроводоростей біологічно активних сполук як основи для виготовлення лікарських препаратів. Спосіб отримання водорозчинних компонентів з біомаси мікроводоростей, що включає подрібнення сухої біомаси, водну екстракцію, термічну обробку, розділення компонентів на фракції, який відрізняється тим, що під час екстракції до подрібненої біомаси вводять культуральний фільтрат гриба Pleurotus ostreatus з розрахунку 20-30 мл на 1 грам біомаси водоростей, а подальшу інкубацію проводять за t 37° С на протязі 10-12 годин.

35. Патент на корисну модель № 116194 СПОСІБ ІНДУКЦІЇ ГОРМЕЗІСУ У ЕУКАРІОТІВ // Н. Г. Стрижельчик, Бюл. № 9/2017 від 10.05.2017 р.

Корисна модель належить до галузі генетики, а саме до проблеми індукованого мутагенезу та його модифікації. Може бути використана у медицині за умов хіміотерапії онкологічних захворювань людини. Спосіб індукції гормезісу у еукаріотів шляхом обробки еукаріотів випромінюванням, який відрізняється тим, що як індуктор гормезісу використовують неіонізуюче випромінювання, а саме вплив червоного лазерного випромінювання з довжиною хвилі 655 нм малої потужності.

36. Патент на корисну модель № 116600 СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ // В. І. Пономарьов, Ю. В. Северин, Г. О. Суворова-Григорович, В. І. Вовк, Бюл. № 10/2017 від 25.05.2017 р.

Корисна модель належить до медицини, а саме до неврології, і може бути використана для підвищення ефективності лікування хворих на гострий ішемічний інсульт. Спосіб лікування гострого ішемічного інсульту, що включає застосування лікарських препаратів ноотропної дії, який відрізняється тим, що на тлі традиційної базисної терапії з 1-го дня призначають препарати, що містять діючу речовину цитиколін, у вигляді розчину для ін'єкцій по 2000 мг, які розводять у 200 мл ізотонічного розчину хлориду натрію та вводять у вигляді внутрішньовенних краплинних ін'єкцій впродовж 10 днів щоденно.

37. Патент на корисну модель № 117782 СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ЕЛЕКТРОДА ДЛЯ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ АСКОРБІНОВОЇ КИСЛОТИ // Ю. В. Холін, А. В. Пантелеймонов, О. С. Ткаченко, Бюл. № 13/2017 від 10.07.2017 р.

Корисна модель належить до аналітичної і фармацевтичної хімії та біохімічної клінічної лабораторної діагностики і може бути використана для визначення вмісту аскорбінової кислоти у лікарських та вітамінних формах, а також у матеріалах рослинного походження. 1. Спосіб виготовлення електрода для електрохімічного визначення аскорбінової кислоти, що включає створення композиту із суміші порошкоподібного графіту та кремнеземного носія із закріпленим модифікатором, який відрізняється тим, що як кремнеземний носій використовують силікагель. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як модифікатор використовують 3-н-пропіл-1-метилімідазолію хлорид. 3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що суміш спресовують під тиском в таблетку.

38. Патент на корисну модель № 117786 СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ // В. І. Пономарьов, Ю. В. Северин, Т. М. Рощупкіна, Бюл. № 13/2017 від 10.07.2017 р.

Корисна модель належить до медицини, а саме до неврології, і може бути використана для підвищення ефективності лікування хворих на гострий ішемічний інсульт. Спосіб включає застосування лікарських препаратів, який відрізняється тим, що на тлі традиційної базисної терапії з 1-го дня призначають комбінацію препаратів цитиколіну - розчин для ін'єкцій по 2000 мг, розвівши його в 200 мл ізотонічного розчину хлориду натрію у вигляді внутрішньовенних краплинних ін'єкцій впродовж 10 днів щоденно, та холіну альфосцерату 1000 мг на 200 мл ізотонічного розчину хлориду натрію у вигляді внутрішньовенних краплинних ін'єкцій впродовж 10 днів щоденно і надалі по 400 мг у вигляді капсул щоденно протягом 3 місяців.

39. Патент на корисну модель № 117840 СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ МУТАГЕННОСТІ ХІМІЧНИХ ФАКТОРІВ НА DROSOPHILA MELANOGASTER // Н. Г. Стрижельчик, Бюл. № 13/2017 від 10.07.2017 р.

Корисна модель належить до галузі генетики, а саме до проблеми індукованого мутагенезу, та може бути використана при створенні інформативних схем для тестування хімічних факторів на мутагенність. Спосіб визначення мутагенності хімічних чинників на Drosophila melanogaster, що включає обробку мутагенними чинниками самців, їх схрещення з інтактними віргінними самками та подальший аналіз індукованих домінантних летальних мутацій у їхніх нащадків, який відрізняється тим, що мутагенними чинниками обробляють не дорослих самців імаго, а личинок.

40. Патент на корисну модель № 118045 СПОСІБ ІНДУКЦІЇ АДАПТИВНОЇ ВІДПОВІДІ У ЕУКАРІОТІВ // Н. Г. Стрижельчик, Бюл. № 14/2017 від 25.07.2017 р.

Корисна модель належить до галузі генетики, а саме до проблеми індукованого мутагенезу та його модифікації. Може бути використана у медицині за умов хіміотерапії онкологічних захворювань людини для індукції адаптивної (захисної) відповіді. Спосіб індукції адаптивної відповіді у еукаріотів шляхом попередньої обробки еукаріотів низькою дозою негативних (мутагенних) агентів, який відрізняється тим, що як мутагенний агент використовують вплив червоного лазерного випромінювання з довжиною хвилі 655 нм низької потужності.

41. Патент на корисну модель № 118796 СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ДІАБЕТИЧНОЇ ПОЛІНЕЙРОПАТІЇ // Ю. В. Северин, Бюл. № 16/2017 від 28.08.2017 р.

Спосіб лікування діабетичної полінейропатії, що включає застосування лікарських препаратів, який відрізняється тим, що хворому проводять корекцію модифікованих факторів ризику та рівня глюкози крові, а також призначають тівортин в дозі 5 г/добу впродовж 2 тижнів, тіоктацид в дозі 600 мг/добу впродовж 3 місяців, мільгаму перші 10 днів у вигляді внутрішньом'язових ін'єкцій по 2 мл з наступним переходом на пероральний прийом мільгами композітум по 1 драже 3 рази на добу протягом 1 місяця та прегабаліну від 150 до 600 мг на добу протягом 3 місяців в залежності від вираженості больового синдрому.

42. Патент на корисну модель № 119062 СПОСІБ ЗАХИСТУ ГЕНОМУ ЕУКАРІОТІВ В УМОВАХ ХІМІЧНО ІНДУКОВАНОГО МУТАГЕНЕЗУ // Н. Г. Стрижельчик, Бюл. № 17/2017 від 11.09.2017 р.

Корисна модель належить до галузі генетики, а саме проблеми індукованого мутагенезу і відкриває новий напрямок досліджень спрямованих на пошук нових чинників (не лише хімічної, а й фізичної природи), здатних захистити генетичні структури еукаріотів від негативного впливу різноманітних ксенобіотиків. Спосіб захисту геному еукаріотів шляхом їх обробки антимутагеном відрізняється тим, що як антимутаген в умовах хімічно індукованого мутагенезу використовують дію червоного лазерного випромінювання з довжиною хвилі 655 нм низької потужності.

43. Патент на корисну модель № 121533 СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ГІПОКСІЇ У ХВОРИХ З ТРАВМАТИЧНОЮ ХВОРОБОЮ ПРИ ПОЛІТРАВМІ // М. С. Матвєєнко, І. В. Белозьоров, Ю. В. Волкова, Н. В. Баранова, Бюл. № 23/2017 від 11.12.2017 р.

Спосіб лікування гіпоксії у хворих з травматичною хворобою при політравмі, що включає застосування лікарських препаратів, який відрізняється тим, що хворому на тлі базової терапії проводять пролонговану внутрішньовенну інфузію фруктозо-1,6-дифосфату в гострому і ранньому періоді травматичної хвороби за наступною схемою: в 1-шу добу - 20 г, по 10 г 1 раз на добу впродовж наступних 4 діб, при цьому швидкість інфузії обирають в інтервалі 1-2 мг/кг/хв.

44. Патент на корисну модель № 123748 ГОЛОГРАФІЧНИЙ ВІЗОКОНТРАСТОМЕТР // В. П. Титар, О. В. Шпаченко, Бюл. № 5/2018 від 12.03.2018 р.

Голографічний візоконтрастометр містить низькоінтенсивний лазер, випромінювання з якого розширюється коліматором та за допомогою світлорозподілювачів розділяється на два оптичних канали, в одному з яких міститься квантовий підсилювач разом з динамічною голограмою, яка виконує роль адаптивного дзеркала, за допомогою якого компенсується викривлення хвильового фронту оптичного випромінювання, що пройшло через оптичні неоднорідності ока пацієнта, який відрізняється тим, що як тест-об'єкти встановлено синусоїдальні тестові решітки різної просторової частоти та різного контрасту, записані на прозорій плівці.

45. Патент на корисну модель № 123903 СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ БІОЛОГІЧНОГО ЕФЕКТУ НАНОЧАСТИНОК // Ю. Г. Шкорбатов, А. В. Агапій, С. Г. Біловецька, А. Л. Савєнкова, Бюл. № 5/2018 від 12.03.2018 р.

Корисна модель належить до медицини, а саме до розділу "специфічна терапевтична активність хімічних сполук або медичних препаратів", і може бути використана при діагностиці ступеню впливу наночастинок на клітини людини за показником стану хроматину у клітинах людини як біосенсорний метод для визначення біологічної активності наночастинок.

46. Патент на корисну модель № 126537 СПОСІБ ТЕСТУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЧУТЛИВОСТІ ФЛУОРЕСЦЕНТНИХ АМІЛОЇДНИХ МАРКЕРІВ // Г. П. Горбенко, В. М. Трусова, К. О. Вус, О. А. Рижова, О. М. Кирилова, Г. К. Кирилов, І. Е. Калніня, Бюл. № 12/2018 від 25.06.2018 р.

Корисна модель належить до галузі молекулярної біофізики, медичної фізики та комбінаторної хімії та може бути використана для тестування та прогнозування чутливості сполук бензантронового ряду до амілоїдних фібрил.

47. Патент на корисну модель № 129246 СПОСІБ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА ДЕПРЕСИВНО-ПАРАНОЇДНІ ПІСЛЯПОЛОГОВІ ПСИХОЗИ // В. І. Пономарьов, Г. О. Суворова-Григорович, О. М. Сукачова, Бюл. № 20/2018 від 25.10.2018 р.

Спосіб медичної реабілітації хворих на депресивно-параноїдні післяпологові психози включає введення антипсихотичних засобів групи амісульпіриду і нормотиміків, та відрізняється тим, що як нормотимічний засіб вводять препарат ламотрин. Ламотрин вводять усередину по 1 таблетці (0,05 г) 2 рази на добу після вживання їжі протягом 100-120 днів поспіль, у залежності від досягнутого ефекту.

48. Патент на корисну модель № 129316 СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ МОДИФІКУЮЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ХІМІЧНИХ І ФІЗИЧНИХ ФАКТОРІВ ОТОЧУЮЧОГО СЕРЕДОВИЩА НА DROSOPHILA MELANOGASTER ПРИ ЇХ СУМІСНІЙ ДІЇ // Н. Г. Стрижельчик, Бюл. № 20/2018 від 25.10.2018 р.

Корисна модель спосіб визначення модифікуючих властивостей хімічних і фізичних факторів оточуючого середовища на Drosophila melanogaster при їх сумісній дії належить до галузі генетики, а саме до проблеми індукованого мутагенезу, та може бути використана при виконанні програм з тестування різноманітних факторів оточуючого середовища, чи (що 5 особливо важливо) при досліджуванні сумісного використання хімічних і фізичних лікарських засобів (хіміотерапії та фізіотерапії).

49. Патент на корисну модель № 132533 ЦИФРОВИЙ ГОЛОГРАФІЧНИЙ ІНТЕРФЕРЕНЦІЙНИЙ МІКРОСКОП // В.П. Титар, О.В. Шпаченко,Бюл. № 4/2019 від 25.02.2019 р.

Цифровий голографічний інтерференційний мікроскоп, що містить лазер, випромінювання якого за допомогою напівпрозорого дзеркала та системи відбиваючих дзеркал розподіляється на два пучка - об'єктний та опорний, причому опорний пучок лазерного випромінювання спрямовується на голограму крізь поляризатор та коліматор, а об'єктний пучок лазерного випромінювання послідовно проходить крізь два схрещених поляризатора, досліджуваний мікрооб'єкт і голограму, по якій відновлюється хвильовий фронт об'єктного пучка при відсутності мікрооб'єкта, так що цей відновлений по голограмі хвильовий фронт разом із хвильовим фронтом реального об'єктного пучка, що пройшов крізь мікрооб'єкт, утворюють інтерферограму, яка за допомогою окуляра направляється до блоку реєстрації та обробки зображень, який відрізняється тим, що для швидкої зміни мікрооб'ективів з різним коефіцієнтом збільшення додатково містить турель (поворотний пристрій), на якій жорстко закріплені мікрооб'єктиви з різними коефіцієнтами збільшення в парі з відповідними до них голограмами.

50. Патент на корисну модель № 135023 СПОСІБ ТОРАКОСКОПІЧНОЇ ФІКСАЦІЇ РЕБЕР ПРИ МНОЖИННИХ ТА ФЛОТУЮЧИХ ПЕРЕЛОМАХ І.В. Белозьоров, Є.В. Косов, Бюл. № 11/2019 від 10.06.2019р

1. Спосіб торакоскопічної фіксації ребер при множинних та флотуючих переломах шляхом репозиції відламків з підведенням під них лігатур, який відрізняється тим, що пункційнимспособом поза зоною травмованих м'яких тканин субфасціально над флотуючим переломом проводять спицю, потім накладають перікостальні шви на стабільні відламки та флотуючийсегмент, фіксуючи їх до спиці з одночасною репозицією уламків, причому операція виконується при торакоскопії.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що проводять спицю Кіршнера, а перікостальні шви накладають за допомогою голки-стилета.

51. Патент на корисну модель № 137702 СПОСІБ ДЕМІНЕРАЛІЗАЦІЇ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПЛАСТИЧНИХ БІОСУМІСНИХ ІМПЛАНТАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ // А.М. Коробов, М.Є. Сербін, Д.С. Тімченко від 11.11.2019, бюл. № 21/2019.

52.Патент на винахід № 120298 МАГНІТНИЙ ШЛЕЙФ-ВІБРАТОР // О.І. Карпов; В.О. Катрич; С.Л. Бердник; М.В. Нестеренко; Є.О. Антоненко від 11.11.2019, бюл. № 21/2019.

53. Патент на корисну модель № 137874 СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ТОКСИЧНОЇ ДІЇ ХІМІЧНОЇ РЕЧОВИНИ // В.Ю. Страшнюк; О.В. Тагліна; С.В. Білоконь; Т.Г. Алєксєєва від11.11.2019, бюл. № 21/2019.

54. Патент на корисну модель № 141754СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РЕЦИДИВУ ФІБРИЛЯЦІЇ ПЕРЕДСЕРДЬ ПІСЛЯ РАДІОЧАСТОТНОЇ АБЛЯЦІЇ У ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНОЮ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ ЗІ ЗБЕРЕЖЕНОЮ ФРАКЦІЄЮ ВИКИДУ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА //Золотарьова Тетяна Володимирівна; Бринза Марія Сергіївна; Більченко Олександр Вікторович від 27.04.2020, бюл. № 8.

Спосіб прогнозування рецидиву фібриляції передсердь після радіочастотної абляції у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка здійснюють шляхом проведення електрокардіографічного дослідження. При цьому вимірюють тривалість інтервалу QT у II стандартному відведенні від початку комплексу QRS та до кінця зубця Т з подальшим розрахунком QTc за день до та після абляції, QT (QTc) вираховують за формулою Bazett (для пацієнтів із синусовим ритмом на момент реєстрації та частотою серцевих скорочень ЧСС) від 60 до 100 на хвилину): QTc=QT/(RR^0,5) та за формулою Framingham (для пацієнтів з іншим діапазоном ЧСС): QTc=QT+0,154(1-RR). Якщо на момент реєстрації ЕКГ визначають ФП, то QTc вимірюють за формулою Framingham у 3 послідовних серцевих циклах, а потім використовують середнє значення для аналізу, пацієнти з рецидивом мають більш триваліший QTc, ніж пацієнти без рецидиву, QTc подовжується після втручання та порогове значення QTc 426 мс після абляції прогнозує рецидив аритмії.

55. Патент на корисну модель № 141787СОЛЬОВА ФІТОСУМІШ ДЛЯ ХВОРИХ НА ГІПЕРТЕНЗІЮ // Юрченко Олег Іванович;Черножук Тетяна Василівна; Бакланова Лариса Володимирівна; Бакланов Олександр Миколайович, від 27.04.2020, бюл. № 8

Сольова фітосуміш для хворих на гіпертензію містить натрію хлорид у вигляді швидкорозчинної лускатої кухонної солі, калію цитрат, магнію цитрат. Додатково містить плоди моркви сухі, розтерті до пилоподібного стану, та плоди глоду, сухі розтерті до пилоподібного стану.

56. Патент на корисну модель № 141812 АНТИГІПЕРТЕНЗИВНА СОЛЬОВА ФІТОСУМІШ ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ СТАТЕВОЇ ФУНКЦІЇ У ЧОЛОВІКІВ //Юрченко Олег Іванович; Черножук Тетяна Василівна; Бакланова Лариса Володимирівна; Бакланов Олександр Миколайович, від27.04.2020, бюл. № 8

Антигіпертензивна сольова фітосуміш для поліпшення статевої функції у чоловіків містить натрію хлорид у вигляді швидкорозчинної лускатої кухонної солі, калію цитрат, магнію цитрат, кріп сухий. Додатково містить якірців сланких трави екстракт сухий.

57. Патент на корисну модель № 141803 ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНА СОЛЬОВА ФІТОСУМІШ //Юрченко Олег Іванович; Черножук Тетяна Василівна; Бакланова Лариса Володимирівна; Бакланов Олександр Миколайович, від 27.04.2020, бюл. № 8

Лікувально-профілактична сольова фітосуміш містить натрію хлорид у вигляді кухонної солі, листя лавра благородного, лікувальні та ароматичні фітодобавки. Вона містить натрію хлорид у вигляді швидкорозчинної лускатої кухонної солі, а також містить сухі, розтерті до пилоподібного стану, листя чорниці, при наступному співвідношенні компонентів, мас. %:

натрію хлорид у вигляді швидкорозчинної лускатої кухонної солі - 40-50;

сухе листя лавра благородного, розтерте до пилоподібного стану - 25-30;

сухе листя чорниці, розтерте до пилоподібного стану (магнію цитрат) - 25-30.

58. Патент на корисну модель № 141854 СПОСІБ ОЦІНКИ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ГЕНОМУ В УМОВАХ ДІЇ ЧИННИКІВ РІЗНОЇ ЕТІОЛОГІЇ У DROSOPHILA MELANOGASTER // Горенська Ольга Володимирівна; Волкова Наталя Євгенівна від 27.04.2020, бюл. № 8.

Спосіб оцінки нестабільності геному в умовах дії чинників різної етіології у Drosophilamelanogaster включає добір віргінних самок та самців, вплив на них чинником, утримання, наркотизацію, препарування та аналіз. Нестабільність геному оцінюють за частотою атрофії гонад.

59. Патент на корисну модель № 143067ЙОДОВАНА КУХОННА СІЛЬ ЗІ ЗНИЖЕНИМ ВМІСТОМ НАТРІЮ ХЛОРИДУЮрченко Олег Іванович;Черножук Тетяна Василівна; Бакланова Лариса Володимирівна; Бакланов Олександр Миколайович, від 10.07.2020 бюл. № 13.

Йодована кухонна сіль зі зниженим вмістом натрію хлориду містить натрію хлорид, сухі морські водорості (ламінарія), подрібнені до пилоподібного стану, калію цитрат, магнію цитратта сухий кріп.

60. Патент на корисну модель № 143092 ЛІКУВАЛЬНА КУХОННА СІЛЬ ЗІ ЗНИЖЕНИМ ВМІСТОМ НАТРІЮ ХЛОРИДУ// Юрченко Олег Іванович;Черножук Тетяна Василівна; Бакланова Лариса Володимирівна; Бакланов Олександр Миколайович, від 10.07.2020 бюл. № 13.

Лікувальна кухонна сіль зі зниженим вмістом натрію хлориду містить натрію хлорид та лікувальні добавки. При цьому лікувальна сіль як натрію хлорид містить натрію хлорид у вигляді швидкорозчинної лускатої кухонної солі, а як лікувальні добавки - суху календулу, подрібнену до пилоподібного стану, сухий астрагал, подрібнений до пилоподібного стану, сухі квітки глоду, подрібнені до пилоподібного стану, магній цитрат та кріп сухий, подрібнений до пилоподібного стану.

61. Патент на корисну модель № 143643 ПРОФІЛАКТИЧНА КУХОННА СІЛЬ ЗІ ЗНИЖЕНИМ ВМІСТОМ НАТРІЮ ХЛОРИДУ // Юрченко Олег Іванович;Черножук Тетяна Василівна; Бакланова Лариса Володимирівна; Бакланов Олександр Миколайович, від 10.08.2020 бюл. № 15.

Профілактична кухонна сіль зі зниженим вмістом натрію хлориду містить як натрію хлорид - швидкорозчинну лускату кухонну сіль, лізинюгідрохлорид, лікувально-профілактичні добавки - суху морську водорість (ламінарія), подрібнену до пилоподібного стану, суху водорість "DunaliellaSalina", подрібнену до пилоподібного стану, магнію цитрат, кріп сухий, подрібнений до пилоподібного стану.

62. Патент на корисну модель № 143816 КУХОННА СІЛЬ ЗІ ЗНИЖЕНИМ ВМІСТОМ ХЛОРИДУ НАТРІЮ ДЛЯ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ // Юрченко Олег Іванович;Черножук Тетяна Василівна; Бакланова Лариса Володимирівна; Бакланов Олександр Миколайович, від 10.08.2020 бюл. № 15.

Кухонна сіль зі зниженим вмістом хлориду натрію для людей похилого містить хлорид натрію та лікувально-профілактичні добавки. Додатково містить хлорид натрію у вигляді швидкорозчинної лускатої кухонної солі, лізину гідрохлорид, суху морську водорість (ламінарія), подрібнену до пилоподібного стану, суху водорість "Dunaliella Salina", подрібнену до пилоподібного стану, сухе листя чорниці, подрібнене до пилоподібного стану, цитрат магнію, цитрат кальцію.

63. Патент на корисну модель № 144195 ПРОФІЛАКТИЧНА КУХОННА СІЛЬ ЗІ ЗНИЖЕНИМ ВМІСТОМ ХЛОРИДУ НАТРІЮ // Юрченко Олег Іванович;Черножук Тетяна Василівна; Бакланова Лариса Володимирівна; Бакланов Олександр Миколайович, від 10.09.2020 бюл. № 17.

Профілактична кухонна сіль зі зниженим вмістом хлориду натрію містить хлорид натрію та лікувально-профілактичні добавки. Як натрію хлорид містить хлорид натрію у вигляді швидкорозчинної лускатої кухонної солі. Як лікувально-профілактичні добавки - суху морську водорість (ламінарію), подрібнену до пилоподібного стану, суху водорість "Dunaliella Salina", подрібнену до пилоподібного стану, сухе листя чорниці, подрібнене до пилоподібного стану, цитрат магнію, селенат натрію, вітамін D.

64. Патент на корисну модель №144968 ПРОФІЛАКТИЧНА КУХОННА СІЛЬ ЗІ ЗНИЖЕНИМ ВМІСТОМ ХЛОРИДУ НАТРІЮ// Юрченко Олег Іванович; Черножук Тетяна Василівна; Бакланова Лариса Володимирівна; Бакланов Олександр Миколайович, від 10.11.2020, бюл. № 21

Профілактична кухонна сіль зі зниженим вмістом хлориду натрію містить хлорид натрію та лікувально-профілактичні добавки.

65.Патент на корисну модель №144969КУХОННА СІЛЬ ДЛЯ СПОРТСМЕНІВ ЗІ ЗНИЖЕНИМ ВМІСТОМ ХЛОРИДУ НАТРІЮ// Юрченко Олег Іванович;Черножук Тетяна Василівна; Бакланова Лариса Володимирівна; Бакланов Олександр Миколайович, від 10.11.2020, бюл. № 21

Кухонна сіль для спортсменів зі зниженим вмістом хлориду натрію містить хлорид натрію та лікувально-профілактичні добавки.

66. Патент на корисну модель №144970ПРОФІЛАКТИЧНА КУХОННА СІЛЬ ЗІ ЗНИЖЕНИМ ВМІСТОМ ХЛОРИДУ НАТРІЮ ДЛЯ НОРМАЛІЗАЦІЇ ГУСТИНИ КРОВІ// Юрченко Олег Іванович;Черножук Тетяна Василівна; Бакланова Лариса Володимирівна; Бакланов Олександр Миколайович, від 10.11.2020, бюл. № 21

Профілактична кухонна сіль зі зниженим вмістом хлориду натрію для нормалізації густини крові містить хлорид натрію та лікувально-профілактичні добавки.

67. Патент на корисну модель №145381АНТИВІРУСНА КУХОННА СІЛЬ ЗІ ЗНИЖЕНИМ ВМІСТОМ ХЛОРИДУ НАТРІЮ// Юрченко Олег Іванович;Черножук Тетяна Василівна; Бакланова Лариса Володимирівна; Бакланов Олександр Миколайович, від 10.12.2020, бюл. № 23

Антивірусна кухонна сіль зі зниженим вмістом хлориду натрію містить хлорид натрію та лікувально-профілактичні добавки. Як хлорид натрію використано швидкорозчинну лускату кухонну сіль, а як лікувально-профілактичні добавки використано сухий часник та сухі квіти, коріння та листя ехінацеї пурпурної, які подрібнені до пилоподібного стану.

68. Патент на корисну модель № 145562 КОМБІНОВАНИЙ МЕТОД ДЕТЕКТУВАННЯ АМІЛОЇДНИХ ФІБРИЛ ЗА ДОПОМОГОЮ ТІОФЛАВІНУ Т ТА КОНГО ЧЕРВОНОГОВус Катерина Олександрівна; Горбенко Галина Петрівна; Трусова Валерія Михайлівна; Житняківська Ольга Анатоліївна; Тарабара Уляна Костянтинівна, від 28.12.2020, бюл. № 24/2020

Комбінований метод детектування амілоїдних фібрил за допомогою тіофлавіну Т та конто червоного, що включає застосування кількох критеріїв визначення специфічних білкових ансамблів: і) відносний квантовий вихід тіофлавіну Т у присутності амілоїдної та нативної форм білка; іі) відносне зниження інтенсивності флуоресценції тіофлавіну Т та ііі) зростання квантового виходу конго червоного внаслідок індуктивно-резонансного переносу енергії між барвниками, зв'язаними з фібрилами та нативним білком; iv) положення максимуму диференційного спектра збудження конго червоного у досліджуваному зразку у присутності тіофлавіну Т, який відрізняється тим, що проводять розрахунки відносного до квантового виходу тіофлавіну Т і конго червоного у досліджуваному зразку, який містить обидва зонди (у порівнянні з контролем, який не містить конго червоного); вимірюють диференційні спектри збудження конго червоного у тому ж зразку; для досягнення максимальної ефективності детектування вибирають певні молярні співвідношення конго червоний-тіофлавін Т; додатковим критерієм для структурної характеризаціїамілоїдних агрегатів слугує ефективність індуктивно-резонансного переносу енергії між двома класичними амілоїдними маркерами у зв'язаному з фібрилами стані.

69. Патент на корисну модель № 145574КУХОННА СІЛЬ ЗІ ЗНИЖЕНИМ ВМІСТОМ ХЛОРИДУ НАТРІЮ ДЛЯ ПРАЦЮЮЧИХ В УМОВАХ ПОНИЖЕНОГО АТМОСФЕРНОГО ТИСКУ// Юрченко Олег Іванович; Черножук Тетяна Василівна; Бакланова Лариса Володимирівна; Бакланов Олександр Миколайович, від 28.12.2020, бюл. № 24/2020

Кухонна сіль зі зниженим вмістом хлориду натрію для працюючих в умовах пониженого атмосферного тиску, що містить хлорид натрію, лізину гідрохлорид та лікувально-профілактичні добавки, яка відрізняється тим, що містить як хлорид натрію - хлорид натрію у вигляді швидкорозчинної лускатої кухонної солі та додатково містить як лікувально-профілактичні добавки - суху водорість "DunaliellaSalina", подрібнену до пилоподібного стану, плоди глоду сухі, подрібнені до пилоподібного стану, сухе коріння цикорію, подрібнене до пилоподібного стану, магнію цитрат, у наступному відношенні, мас. %:

хлорид натрію у вигляді швидкорозчинної лускатої кухонної солі

40-50

лізину гідрохлорид

5

суха водорість "Dunaliella Salina", подрібнена до пилоподібного стану

20-30

плоди глоду сухі, подрібнені до пилоподібного стану

10

сухе коріння цикорію, подрібнене до пилоподібного стану

10

магнію цитрат

5.

70. Патент на винахід №123982 БІОЛОГІЧНО АКТИВНА РЕЧОВИНА ТРИГЛІЦИНАТУ КВЕРЦЕТИНУ ТРИГІДРОХЛОРИД, ЩО МАЄ НЕЙРОПРОТЕКТОРНУ, ПРОТИГІПОКСИЧНУ, ПРОТИІШЕМІЧНУ, СЕДАТИВНУ ДІЮ
Левашова Ольга Леонідівна;Колосов Максим Олександрович; Штриголь Сергій Юрійович; Нікішин Олександр Олександрович; Коваленко Сергій Миколайович; Сирова Ганна Олегівна, від 30.06.2021, бюл. № 26.

71. Патент на корисну модель №148655 СПОСІБ ОТРИМАННЯ СОЛЬОВОЇ СУМІШІ ДЛЯ ХВОРИХ НА ГІПЕРТЕНЗІЮ, ЩО ВИКЛИКАНА ЗАХВОРЮВАННЯМ НИРОК Юрченко Олег Іванович;Черножук Тетяна Василівна; Бакланова Лариса Володимирівна; Бакланов Олександр Миколайович від01.09.2021, бюл. № 35.

72. Патент на корисну модель №148654 СПОСІБ ОТРИМАННЯ АНТИГІПЕРТЕНЗИВНОЇ СОЛЬОВОЇ СУМІШІ З АНТИТРОМБОЗНОЮ ТА АНТИВІРУСНОЮ ДІЄЮ Юрченко Олег Іванович;Черножук Тетяна Василівна; Бакланова Лариса Володимирівна; Бакланов Олександр Миколайович від01.09.2021, бюл. № 35.

73. Патент на корисну модель №148660 СПОСІБ ОТРИМАННЯ АНТИГІПЕРТЕНЗИВНОЇ СОЛЬОВОЇ СУМІШІ ІЗ ЗАСПОКІЙЛИВОЮ ДІЄЮ Юрченко Олег Іванович;Черножук Тетяна Василівна; Бакланова Лариса Володимирівна; Бакланов Олександр Миколайович від01.09.2021, бюл. № 35.

74. Патент на корисну модель №148672 СПОСІБ ОТРИМАННЯ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ КУХОННОЇ СОЛІ ДЛЯ ОСІБ, ЩО МАЮТЬ СХИЛЬНІСТЬ ДО ЗАХВОРЮВАННЯ НА АСТМУ ТА ГІПЕРТЕНЗІЮ Юрченко Олег Іванович;Черножук Тетяна Василівна; Бакланова Лариса Володимирівна; Бакланов Олександр Миколайович від01.09.2021, бюл. № 35.

75. Патент на корисну модель №149035 СПОСІБ ОТРИМАННЯ КУХОННОЇ СОЛІ ЗІ ЗНИЖЕНОЮ КІЛЬКІСТЮ ХЛОРИДУ НАТРІЮ ДЛЯ СХУДНЕННЯ Юрченко Олег Іванович;Черножук Тетяна Василівна; Бакланова Лариса Володимирівна; Бакланов Олександр Миколайович від13.10.2021, бюл. № 41.

76. Патент на корисну модель №149036 СПОСІБ ОТРИМАННЯ АНТИГІПЕРТЕНЗИВНОЇ СОЛЬОВОЇ СУМІШІ З АНТИВІРУСНОЮ ДІЄЮ Юрченко Олег Іванович;Черножук Тетяна Василівна; Бакланова Лариса Володимирівна; Бакланов Олександр Миколайович від13.10.2021, бюл. № 41.

77. Патент на корисну модель №149063 СПОСІБ ОТРИМАННЯ АНТИВІРУСНОЇ СОЛЬОВОЇ СУМІШІ З ЗАСПОКІЙЛИВОЮ ДІЄЮ Юрченко Олег Іванович;Черножук Тетяна Василівна; Бакланова Лариса Володимирівна; Бакланов Олександр Миколайович від13.10.2021, бюл. № 41.

78. Патент на корисну модель №149040 СПОСІБ ОТРИМАННЯ СОЛЬОВОЇ СУМІШІ ДЛЯ ХВОРИХ НА ПОДАГРУ, УСКЛАДНЕНУ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ Юрченко Олег Іванович;Черножук Тетяна Василівна; Бакланова Лариса Володимирівна; Бакланов Олександр Миколайович від13.10.2021, бюл. № 41.

79. Патент на корисну модель №149041 СПОСІБ ОТРИМАННЯ АНТИГІПЕРТЕНЗИВНОЇ СОЛЬОВОЇ СУМІШІ ДЛЯ ОСІБ, ЩО МАЮТЬ ЗАХВОРЮВАННЯ ПЕЧІНКИ Юрченко Олег Іванович;Черножук Тетяна Василівна; Бакланова Лариса Володимирівна; Бакланов Олександр Миколайович від13.10.2021, бюл. № 41.

80. Патент на корисну модель №149057 СПОСІБ ОТРИМАННЯ АНТИГІПЕРТЕНЗИВНОЇ СОЛЬОВОЇ СУМІШІ З ПОСИЛЕНОЮ ЗАСПОКІЙЛИВОЮ ДІЄЮ Юрченко Олег Іванович;Черножук Тетяна Василівна; Бакланова Лариса Володимирівна; Бакланов Олександр Миколайович від13.10.2021, бюл. № 41.